Miljötillståndsansökan

Stockholm Exergi lämnade den 19 februari 2020 in en miljötillståndsansökan för att få uppföra och driva ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ansökan är mycket omfattande och redogör vi för hur vi tänker genomföra vår verksamhet i Lövsta på ett miljösäkert sätt.

Klicka på bilden, där svarar vi kortfattat på de vanligaste frågorna som vi får om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

Mälarens vatten

Mälaren som dricksvattentäkt får inte äventyras. I vår miljötillståndsansökan beskriver vi hur vi kommer att göra för att säkra vattnets kvalitet och foldern här beskriver kortfattat hur vi hanterar vattenfrågan.

Läs mer om vattenfrågan, klicka på bilden nedan:

 

Handlingar miljötillståndsansökan

Här hittar du hela vår miljötillståndsansökan. Ansökan lämnades in till mark- och miljödomstolen i februari 2020 och under hösten kompletterade vi vår ansökan, se längre ned på denna sida. Domstolen kungjorde vår ansökan i december 2020 och allmänheten och berörda myndigheter får nu möjlighet att säga sitt. Avslutningsvis blir det en förhandling innan tillståndsbeslut fattas av mark- och miljödomstolen.

Handlingar komplettering miljötillståndsansökan

Under hösten 2020 lämnade Stockholm Exergi in kompletteringar av ansökan till mark- och miljödomstolen. Här hittar du handlingarna för kompletteringen.

Handlingar remisskede

Samråd

Under hela första halvåret 2019 samrådde Stockholm Exergi med myndigheter, organisationer och privatpersoner, exempelvis hölls den 15 maj ett samrådsmöte i Vällingby teater.

Handlingar samråd

Här hittar du våra samrådshandlingar