Vi planerar en anläggning som kan fånga in koldioxid från atmosfären

800 000 ton koldioxid – så mycket kommer anläggningen att fånga in varje år.
Det är mer än vad Stockholms vägtrafik släpper ut under samma period.

När koldioxiden har fångats in omvandlas den till flytande form, för att sedan skickas vidare till en
permanent lagringsplats under havsbotten. Där mineraliseras koldioxiden och blir en del av berggrunden.

 

En anläggning att vara stolt över

 • Världsledande. Med en anläggning som planeras vara i drift 2027 blir Stockholm en av de första städerna i världen att fånga in koldioxid i stor skala.
 • Ett landmärke. Tillsammans med Urban Design, som även designat vårt flerfaldigt prisbelönta biokraftvärmeverk i Hjorthagen, är visionen att skapa en anläggning som knyter an till omgivningen på ett naturligt sätt. Tanken är att den nya anläggningen ska ha en samtida gestaltning som samtidigt hämtar inspiration från platsens rika industribyggnadshistoria.
 • Stöttat av EU och FN. Vårt projekt har valts ut av EU:s innovationsfond för dess potential att bidra till omställningen av den europeiska energisektorn och möjligheten att mildra klimatförändringarna. FN:s klimatpanel IPCC menar att koldioxidinfångning är helt nödvändigt om vi ska nå 1,5-gradersmålet.

 

Varför just i Värtan?

I Hjorthagen har vi försett stockholmarna med el och värme sen början av 1900. Nu vill vi att det här ska bli platsen för nästa stora milstolpe i vår verksamhet, att även ta bort koldioxid från atmosfären med hjälp av bio-CCS-teknik. Tekniken förutsätter att den nya anläggningen är sammankopplad med vårt biokraftvärmeverk, och det behövs en hamn för att vi ska kunna transportera den infångade koldioxiden till permanent lagring. Värtahamnen i Hjorthagen är på så vis den idealiska platsen – här finns både vårt moderna biokraftvärmeverk samt närheten till vår befintliga hamnverksamhet i Energihamnen.

 

 

Bio-CCS: så fungerar tekniken

Bio-CCS går ut på att fånga in och lagra koldioxid från de rökgaser som uppstår vid förbränning av skogsrestprodukter:

Från Hjorthagen till berggrunden

Det finns flera metoder för att fånga in och lagra koldioxid från atmosfären och de kallas minusutsläpp, negativa utsläpp eller kolsänkor. Vi på Stockholm Exergi arbetar med bio-CCS och det fungerar så här: 

 1. Rester från ett hållbart skogsbruk, såsom flis, grenar och toppar, levereras till Värtahamnen via båt eller tåg
 2. I vårt biokraftvärmeverk i Hjorthagen producerar vi el och fjärrvärme genom att förbränna skogsresterna. Värmen distribueras sedan till stockholmarna via vårt mer än 300 mil långa fjärrvärmenät 
 3. Rökgaserna från förbränningen av skogens restprodukter leds in i en ny anläggning där en stor kompressor fångar in och komprimerar rökgaserna som uppstår i produktionen 
 4. Rökgaserna med den biogena koldioxiden utsätts därefter för en kemisk reaktion där koldioxiden binds till kaliumkarbonat och omvandlas till vätska 
 5. Koldioxiden mellanlagras i cisterner på området och den flytande koldioxiden kan sedan fraktas med båt till en permanent lagringsplats djupt under havsytan där den kan mineraliseras och bli till ett med den sedimentära omgivande berggrunden 

Hur finansieras allt det här?

Bio-CCS är ett kostnadseffektivt sätt att fånga in biogen koldioxid ur atmosfären. Men det är en stor investering för ett enskilt bolag. Finansieringen är inte färdig eftersom detta är ett helt nytt område där det inte finns någon färdig finansieringslösning. Vår bedömning är att finansieringen kommer att utgöras av tre möjliga lösningar eller en mix av dem:  

 • EU-stöd. Stockholm Exergi har beviljats ekonomiskt stöd för bio-CCS från EU:s innovationsfond. Vårt projekt valdes ut för dess potential att bidra till omställningen av den europeiska energisektorn och möjligheten att mildra klimatförändringarna. Detta stöd är viktigt, men det räcker inte. Stockholm Exergis bio-CCS-projekt får 180 miljoner euro i EU-stöd – Stockholm Exergi 
 • Statligt stöd. Svenska regeringen utreder ett auktionsförfarande där staten ger ekonomiskt stöd till negativa utsläpp av koldioxid – minusutsläpp – enligt en omvänd princip där de företag som ber om minst stöd per ton insamlad koldioxid vinner.  
 • Frivillig marknad. Många företag är idag intresserade av att bidra till att bromsa klimatförändringarna genom att köpa minustutsläpp. Allt fler företag sätter upp ambitiösa klimatmål och planer att nå ”net-zero”. Dessa företag och organisationer utgör en ständigt växande kommersiell marknad för minusutsläpp.  

 

Vi vet att det fungerar, vi har testat sen 2019

Det är ett stort intresse för vår forskningsanläggning där besökarna är alltifrån studenter och forskare vid universitet till politiker, företag och våra kunder.


Disclaimer
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Frågor och svar  

Även om vi globalt minskar våra utsläpp så räcker inte det, vi måste också ta bort koldioxid från atmosfären för att klara klimatmålen. Med vår planerade anläggning för koldioxidinfångning kommer Stockholm att bli en av de första städerna i världen att fånga in koldioxid i stor skala – samtidigt som vi förser Stockholmarna med fjärrvärme och kyla. Makalöst, va?

Stockholm Exergi utvecklar tekniken bio-CCS (Bio-energy with Carbon Capture and Storage) på Värtaverket i Stockholm. 2027 är målet att en storskalig anläggning ska vara på plats, anläggningen kommer att kunna suga in 800000 ton biogen koldioxid varje år. När värmen och elen produceras med biobränsle gjort av rester från skogsindustrin suger vi bort koldioxiden som naturen redan har samlat på sig genom fotosyntesen, omvandlar den till vätska och transporterar den till en permanent lagringsplats.Där kan koldioxiden mineraliseras och bli till ett med den omgivande berggrunden, istället för att släppas ut i atmosfären. 

När vi på Stockholm Exergi producerar värme och el med rester från skogsindustrin är det samma koldioxid som träden samlat in från luften genom fotosyntesen, som avges vid förbränningen. Så när vi suger bort och lagrar den koldioxiden permanent skapas så kallade minusutsläpp. Minusutsläppen innebär att mängden koldioxid i atmosfären minskar och är därför ett betydelsefullt bidrag för att vi ska lyckas hejda den globala uppvärmningen.  

Tekniken bio-CCS innebär att biogen koldioxid från förbränning av biobränsle tas bort för att sen lagras permanent i berggrunden. Träden fångar in koldioxid genom fotosyntesen när de växer, vi använder rester från skogen som bark, genar, och toppar, som om de lämnats i skogen hade avgett sin koldioxid allt eftersom de förmultnade. Genom att vi istället använder skogsresterna till att producera el och värme och därefter avskiljer koldioxiden från rökgaserna så skapas minusutsläpp.

Nej, bio-CCS och skapandet av minusutsläpp är en möjlighet för företag att kunna nå nollutsläpp (Net Zero) från sin verksamhet efter att de har minskat sina utsläpp så långt det går. Så minusutsläpp ska inte användas i stället för att minska sina utsläpp, minusutsläpp kompletterar de kraftiga utsläppsminskningar som krävs för att klara Parisavtalets mål. 

I många verksamheter finns utsläpp som ur ett tekniskt och/eller ekonomiskt perspektiv inte är möjliga att undvika. Inom till exempel jordbruk och kemisk industri är det i praktiken omöjligt att nå noll. För att den här formen av verksamhet ska kunna nå noll behövs minusutsläpp. 

Nej, i första hand kommer minusutsläppen vi producerar att säljas på en internationell marknad i form av så kallade CRC:er (Carbon Removal Certificates). Parallellt arbetar vi målinriktat för att minska våra egna utsläpp som i dag i huvudsak kommer från förbränning av avfall som innehåller fossilt material, till exempel plast. En mindre del av del av minusutsläppen kommer vi att behålla själva som komplement till våra reduktionsåtgärder och för att i framtiden kunna nå Net Zero. Under inga omständigheter kommer vi själva att räkna minusutsläpp som vi har sålt. 

För att komma åt de fossila utsläppen från samhällets avfall är vi många aktörer som behöver arbeta tillsammans för att öka sorteringen av fossilt avfall så att det inte förbränns utan återvinns istället. Stockholm Exergi har idag flera pågående samarbeten med olika kunder med målet att öka utsorteringen av fossil plast. För att ytterligare minska de fossila utsläppen har vi tillsammans med avfallsföretaget SÖRAB byggt en eftersorteringsanläggning där vi sorterar bort bland annat plast ur avfallet. Att använda CCS, koldioxidfångning, även på avfallsbehandlingsanläggningarna kommer dock att bli nödvändigt för att kunna tillhandahålla samhället en klimatneutral avfallsbehandlingstjänst.  

Vi har redan sedan lång tid successivt minskat användningen av fossila bränslen. 2019 stängde vi vår koleldade panna och vi har ersatt i princip all fossila olja med bioolja och det arbetet fortsätter. 

Nej, bio-CCS suger också, men på ett annat sätt än DACCS. Tekniskt är ett av de första stegen i bio-CCS att en gigantisk kompressor suger in och komprimerar rökgaserna med den biogena koldioxiden in i kemisk reaktor där koldioxiden binds till kaliumkarbonat. Bio-CCS-tekniken liknar på många vis direktinfångning av koldioxid (DACCS) ur atmosfären. Den stora skillnaden ligger i att fotosyntesen utnyttjas för att koncentrera koldioxiden som finns i atmosfären in i biomassan som används vid vår fjärrvärme- och elproduktion. På så vis kan vår teknik (bio-CCS) avskilja koldioxid med ursprung från atmosfären ur en ström som har mer än 400 gånger högre koncentration jämfört den som finns i omgivande luft. Bio-CCS-tekniken är därmed en hybrid av naturliga processer och teknisk infångningsteknik. Tack vare den högre koncentrationen av koldioxid kan avskiljningen i bio-CCS göras mycket mer energieffektivt än i fallet med DACCS-tekniken. Dessutom är bio-CCS en del av en process som genererar hållbar energi som el och fjärrvärme.

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig direkt!

Vi hjälper dig gärna med frågor kring din fjärrvärme eller fjärrkyla, eller om något inte fungerar som det ska. Du vet väl också att du enkelt kan få hjälp via Mina sidor om du tex söker efter en faktura?