Stockholm behöver både värme och el

Vi använder energin allt mer effektivt men samtidigt växer staden. Frågan är inte om energin behövs utan från vilka anläggningar och med vilka bränslen. Det nya verket i Lövsta bidrar till en fortsatt långsiktig hållbar utveckling av hela fjärrvärmesystemet i den växande Stockholmsregionen. Fjärrvärmeproduktionen behöver förnyas och utvecklas, bland annat på grund av att Hässelbyverket snart har uppnått sin livslängd och den sista koleldade anläggningen i Värtan har tagits ur drift.

Varför ett kraftvärmeverk i Lövsta?

Vad innebär våra planer för ett kraftvärmeverk i Lövsta? Här har vi sammanställt åtta punkter som sammanfattar vad det handlar om.

Klicka på bilden här för att se foldern:

 

 

 

 

 

 

 

Två parallella processer för Lövsta

Det som händer i Lövstaområdet handlar om två delar. Den ena gäller hela området Lövstaoch hur det ska se ut i framtiden och den delen drivs av Stockholms stad. Det är staden som genom stadsbyggnadskontoret tar fram en ny detaljplan för Lövsta. Den andra delen handlar om att få tillstånd att bygga och driva kraftvärmeverket, vilket också kräver ett så kallat miljötillstånd. Att lämna in ansökan om miljötillstånd ansvarar Stockholm Exergi för och mark- och miljödomstolen tog emot vår ansökan i februari 2020

De olika stegen fram till beslut

Lövsta möjliggör bostäder i Hässelby

När det nya kraftvärmeverket i Lövsta är driftsatt kommer Hässelbyverket att rivas och ge utrymme för ungefär 1500 bostäder. Läs mer om bostadsprojektet på Stockholms stads webb.

Nytt bostadsområde 

Planer för ny fjärrvärmeledning

Stockholm Exergi planerar att bygga en ny fjärrvärmeledning för att binda samman det nordvästra fjärrvärmenätet med det centrala och södra nätet. En sammankoppling möjliggör även ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i framtiden.

Sammankopplingsledningen