Lägre systemtemperaturer för bättre nyttjande av energi

Lägre systemtemperaturer gör det möjligt att ta vara på restvärme från flera källor. Med lägre systemtemperaturer nyttjas ”lågvärdig energi” varpå kunders spillvärme kan nyttjas och delas mellan fastigheter från kund till kund. Samtidigt kan helheten med digitalisering och systemoptimering i alla delar från produktion, distribution och kund, få ”riktigt värde” med cirkulära processer.

 

Genom en digitalisering och optimering av fjärrvärmen och energisystemet får vi en mer effektiv energianvändning och bra nytta av ”lågvärdig restvärme och restkyla”. Genom att använda en centraliserad värmekälla har vi kunnat minska utsläppen av koldioxid och andra luftföroreningar. Cirkulation och återanvändning av energi minskar behovet av ny effekt och energiproduktion.

Lägre temperaturer bidrar till ökad elproduktion

Den lägre systemtemperaturerna gör det även möjligt till mer elproduktion i kraftvärmeverken. Detta frigör el-effekt i elnäten och värme till fjärrvärmenäten (Win-Win i bild).

Lägre systemtemperaturer, termiska nät och ackumulering gör att vi bättre kan anpassa oss nyttja den volatila elmarknaden. När grön el är billig kan vi producera mer värme som sedan  lagras i ackumulatortankar för att sedan användas när förnybar el produktion inte finns tillgänglig. Därmed fungerar nästa generation fjärrvärme som ett el-batteri med hög verkningsgrad.

Optimera energin genom omfördelning av värme

En viktig del i nästa generations fjärrvärme är kollektorn, det nya tredje röret i fjärrvärmenätet.

Avgörande för nästa generations fjärrvärme är ”kollektorn”, det vill säga det tredje rör som gör det möjligt att skicka energi/effekt från kund till kund. Fastigheter med överskottsvärme kan dela den med fastigheter som istället är i behov av värme. På så sätt optimeras energianvändningen i hela systemet.

Med hjälp av kollektorn och digitalisering kan vi styra energiflödet och se till att energin/effekten används där den behövs mest.

Samhällsnytta genom att optimerad energianvändning:

Övergripande anvisningar och principbeskrivningar

En beskrivning av nästa generations fjärrvärme och fjärrkyla vad gäller övergripande principer, design och principlösningar.

 

Nästa generations fjärrvärme och fjärrkyla – något för er?

För övergripande frågor, kontakta Niclas De Lorenzi (affärsutvecklare)

För erbjudande, kontakta Camilla Emretsson (affärsutvecklare)