Varmt välkommen

Nu bjuder vi in till en informationskväll för att berätta mer om vår uppdaterade prismodell samt ta del av era tankar och reflektioner. Kom och lär er mer om vad uppdateringen kommer innebära för er samt få inspiration och stöd i hur ni kan få den mest effektiva energianvändningen i era fastigheter.

För mer information om prismodellen, se nedan.


Anmälan Bostadsrättsförening

Här anmäler ni er om ni tillhör en bostadsrättsförening

Anmälan Företag

Här anmäler ni er om ni tillhör ett företag


Varför uppdaterar vi vår prismodell? 

Omvärlden förändras, Stockholm växer och vi vill främja ett effektivt fjärrvärmesystem. Vår nuvarande prismodell ”Fjärrvärme bas” för företags- och BRF-kunder har inte uppdaterats sedan 2018 och behöver anpassas till nya förutsättningar. Därför uppdaterar vi nu prismodellen inför 2025. Den nya modellen är:


Den 23 maj anordnar vi också årets första samrådsmöte för prisdialogen 2025, här kan du läsa mer om vårt medlemskap.

Boka energirådgivning

Ni kan redan nu boka in en kostnadsfri energirådgivning. Kontakta oss så bokar vi in er.


Frågor och svar om den uppdaterade prismodellen

Senast vi uppdaterade prismodellen var 2018 och sedan dess har förutsättningarna förändrats. Stockholm fortsätter att växa, samtidigt som omvärlden står inför ökad variation av temperaturer på grund av klimatförändringar samt större fluktuationer i bränslepriser till följd av förändringar på energimarknaden.

Syftet med den nya prismodellen är att bättre spegla omvärldsfaktorer och fjärrvärmesystemets uppbyggnad och att gynna de kunder som gör energi- och effektbesparingar under de perioder då efterfrågan av fjärrvärme är som störst.

Totalt sett är modellen kostnadsneutral och det vi gör är att fördela om kostnaderna mellan olika komponenter för att bättre spegla den faktiska systemnyttan och uppmuntra energi- och effektbesparingar när de behövs som mest. 

Den nya prismodellen kommer att gälla för alla företags– och BRF-kunder som idag har normalprislistan Fjärrvärme bas. Kunder med andra prislistor, som exempelvis Villaprislistan och Bygg- och Markvärmeprislistan, kommer inte att påverkas av den nya modellen. 

Den uppdaterade prismodellen kommer tydligare gynna kunder som gör energi- och effektbesparingar då efterfrågan av fjärrvärme och klimatpåverkan är som störst. Det ger kunder möjlighet att påverka sina värmekostnader samtidigt som det avlastar systemet när det är kallt ute och det verkligen behövs.


Dessutom kommer den uppdaterade modellen att bättre återspegla varje användares faktiska förbrukning och därigenom uppmuntra till ett mer effektivt användande av fjärrvärmesystemet. Det innebär exempelvis att de kunder som använder fjärrvärme som huvudsaklig värmekälla kommer att gynnas. 

Uppdateringen av prismodellen innebär att vissa fastigheter får en lägre totalkostnad medan andra får en högre. Förändringen är på det stora hela kostnadsneutral för kundkollektivet, vilket innebär att Stockholm Exergis intäkter kommer att vara oförändrade jämfört med nuvarande prismodell.


Generellt kommer de fastigheter som använder fjärrvärme som huvudsaklig uppvärmningskälla under hela året gynnas i jämförelse med fastigheter som främst använder fjärrvärme som komplement under året när det är som allra kallast.

Den uppdaterade prismodellen ger kunderna möjlighet att påverka sina värmekostnader i större utsträckning, men modellen påverkar inte prisförändringarna på fjärrvärme från år till år. Prisförändringarna bestäms även fortsättningsvis genom den alternativprissättning som Stockholm Exergi använder. Du kan lära dig mer här.  

Man kan inte välja att vara kvar på den nuvarande prismodellen, alla kunder som har nuvarande Fjärrvärme bas kommer att flyttas över per automatik från och med den 1 januari 2025. Kunder som däremot har andra prislistor, som exempelvis Villaprislistan och Bygg och Markvärmeprislistan kommer inte att påverkas. 

I september 2024 kommer vi som vanligt att presentera prognoser för fjärrvärmepriset för nästa år, prognoserna kommer att utgå från den uppdaterade prismodellen och visa hur respektive fastighet påverkas. Den nya prismodellen börjar sedan att gälla från och med 1 januari 2025, och i februari 2025 kommer kunderna att få den första fakturan med den nya modellen.