Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom – december 2022

Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom som avslår att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm.

– Vi menar att mark- och miljödomstolen inte på ett tydligt sätt har visat varför det inte kan vara möjligt att förena de båda samhällsbehoven i enlighet med vår ansökan, säger Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström.

Läs mer om överklagan.

Regeringen kommer inte att besluta om Lövsta – augusti 2021

Regeringen har beslutat att inte ta ställning om Stockholm Exergi ska få tillstånd att bygga och driva ett kraftvärmeverk i Lövsta. Det innebär att det blir miljödomstolen som fattar beslutet.

”Regeringen finner att det som framkommit i ärendet inte föranleder regeringen att tillåtlighetspröva verksamheten”, skriver regeringen i sitt beslut.

– Regeringens besked handlar om hur beslutet i vårt tillståndsärende kommer att fattas, men förändrar inte sakfrågan. Att vi ska klara att bygga och driva en energianläggning i Lövsta utan att Mälaren som dricksvattentäkt äventyras är fortsatt helt centralt, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Det var i maj tidigare i år som Naturvårdsverket valde att informera regeringen om miljötillståndsärendet för Lövsta. Naturvårdsverket framförde då att ”den ansökta verksamheten och de anläggningsåtgärder som föreslås medför risker att föroreningar sprids i Mälaren och skulle kunna försvåra framtida åtgärder för att minska miljöpåverkan från föroreningarna i Lövsta.”

– Vi har sedan starten av detta projekt vetat om platsens föroreningar och att de måste hanteras. Vi har kartlagt föroreningarna och föreslår metoder för en säker miljösanering och efterbehandling. Det här kommer att bli ännu tydligare när vi lämnar in våra svar på remissyttrandena till mark- och miljödomstolen, säger Ulf Wikström.

I slutet av mars i år avslutades remissperioden och nu pågår Stockholm Exergis arbete med de yttranden som har kommit in pågått. Yttrandena analyseras punkt för punkt och det arbetet leder fram till nya utredningar, underlag, förtydliganden och justeringar som ska lämnas in till mark- och miljödomstolen under hösten. Steget efter det i tillståndsprocessen är huvudförhandling.

Mark- och miljödomstolen kungör ansökan – december 2020

Mark- och miljödomstolen har kungjort Stockholm Exergis ansökan om miljötillstånd för att bygga ett kraftvärmeverk i Lövsta. Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi, berättar om vad som händer nu och framåt.

Läs hela intervjun med Ulf här

Mark- och miljödomstolen har tagit ansökan vidare – maj 2020

I februari i år lämnade Stockholm Exergi in ansökan till mark- och miljödomstolen om att få miljötillstånd för kraftvärmeverket i Lövsta. Sedan dess har domstolen tagit nästa steg i processen. I mitten av mars vände sig domstolen till en handfull expertmyndigheter med frågan om de anser att ansökan behöver kompletteras.

– Vi är nu inne i fasen där det kommer yttranden om vår ansökan behöver tillföras något innan domstolen tar ansökan vidare. Det är så här turordningen alltid ser ut i miljötillståndsärenden, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Yttrandena om kompletteringar tas emot av mark- och miljödomstolen som sedan beslutar på vilket sätt Stockholm Exergi behöver komplettera ansökan.

– Det är ett så pass stort och komplext ärende, så vi förväntar oss många frågor. Det är positivt att hanteringen av vår ansökan är igång på allvar, säger Ulf Wikström.

Efter att kompletteringarna är gjorda kungör mark- och miljödomstolen ansökan och därefter inleds remissrundan då sakägare och myndigheter ska ta ställning till ansökan. Avslutningsvis blir det en förhandling innan tillståndsbeslut fattas av mark- och miljödomstolen. Beslutet kan överklagas.

Informationsmöten Åkermyntan centrum – mars 2020

I mars arrangerade Stockholm Exergi två informationsmöten i Åkermyntan centrum och svarade på frågor om det planerade kraftvärmeverket i Lövsta.

 

 

 

 

 

 

 

Inlämning av miljötillståndsansökan –februari 2020

I februari lämnade vi in vår miljötillståndsansökan till mark- och miljödomstolen. I den redogör vi för hur vi tänker anlägga och driva kraftvärmeverket på ett miljösäkert sätt. Se samtliga handlingar för Lövsta:

Handlingar och dokument

Samrådsmöte – maj 2019

Samrådsmöte hölls den 15 maj 2019 i Vällingby. Samrådsmötet arrangerades av Stockholms stad och Stockholm Exergi tillsammans. Här kan du ta del av samrådsunderlaget för organisationer, närboende och allmänheten.

Handlingar och dokument

Markundersökningar genomfördes i Lövsta – våren 2019

Vi på Stockholm Exergi genomförde med hjälp av Sweco omfattande undersökningar av både mark och sjöbotten i Lövsta. Som exploatör ansvarar vi för att undersöka vilka förutsättningar som finns på platsen idag så att vi kan säkerställa ett miljösäkert projekt. Resultaten från markundersökningarna visar vilka saneringsåtgärder som behövs, så att vi genom projektet kan undvika miljörisker och till och med förbättra miljön i närområdet. Läs mer om markundersökningarna och rapporten på Stockholms stads webbplats.

Beslut om markanvisning – april 2018

I april 2018 beslutade Stockholms stads exploateringsnämnd om markanvisning, vilket innebar att stadsbyggnadskontoret kunde gå vidare med detaljplanering av Lövstaområdet. Den process som då inleddes pågår fram till och med hösten 2020 och innebär bland annat samråd med allmänheten.