Vår vägledande hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy beskriver hur vi ska bete oss och prioritera för att nå våra mål.

Uppförandekod, krav på leverantörer och inköp

Vi använder Stockholm Exergis uppförandekoder, både för oss själva och för våra leverantörer. De bygger på FN:s Global Compacts tio principer om mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och antikorruption.

Leverantörernas uppförandekod är en del av avtalen med våra leverantörer. Den innebär att de även måste ställa motsvarande krav på sina egna leverantörer. Vi granskar löpande att de följer koden.

Vårt styrdokument för inköp av biobränslen visar hur vi ska göra det så hållbart som möjligt.

Arbetsmiljö-, kvalitets- och miljöcertifiering

På Stockholm Exergi arbetar vi strukturerat med arbetsmiljö, kvalitet och miljö.

Vi är certifierade enligt standarderna ISO 14001, ISO 9001 och ISO 45001. Det hjälper oss att ha ett systematiskt arbetssätt som hela tiden förbättrar verksamheten. På så vis kan vi kontinuerligt utveckla arbetsmiljön, öka kundnöjdheten och minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet.

Våra certifikat: