Att återvinna och sortera mer är en av de största och enklaste miljöinsatserna

Vi har fasat ut kol från vår verksamhet, och de återstående utsläppen av fossil koldioxid kommer från den plast som slängs som restavfall istället för att sorteras och återvinnas. Det avfall som kommer till oss för behandling med energiåtervinning innehåller i genomsnitt 18 viktprocent plast. I den nya sorteringsanläggningen i Brista, som byggts genom ett samarbete med avfallsbolaget SÖRAB, kommer tusentals ton plast att kunna lyftas ut ur avfallet och skickas till materialåtervinning.

I Stockholm har vi tagit vara på energin i vårt avfall sedan invigningen av Högdalenverket 1970, och sedan 1979 genereras både el och värme av avfallshantering med energiåtervinning. Alternativet, att lägga avfallet på soptipp eller deponi, är inte tillåtet i Sverige eftersom att det då bildas klimatpåverkande gaser och dessutom innebär en risk att skadliga ämnen läcker ut i miljön. Dessutom innebär deponering att värden i form av material eller energi går förlorade. Restavfallet kommer till största del från oss stockholmare i form av källsorterat hushållsavfall men också från olika verksamheter och i form av bygg- och rivningsavfall.

Idag är det framförallt plast i avfallshanteringen som ger fossila utsläpp i Stockholms energisystem.

Vi har som mål att all vår verksamhet ska vara klimatpositiv 2025

– När vi förbränner restavfall bildas fossil koldioxid, och en del av detta kommer från fullt återvinningsbara material som till exempel förpackningar. Avfallssorteringen måste med andra ord bli bättre, berättar Ulf Wikström, hållbarhetschef.

Det är anledningen till att vi tillsammans med avfallsbolaget SÖRAB har investerat i en sorteringsanläggning i direkt anslutning till Bristaverket. Anläggningen kommer att maskinellt sortera bort organiskt matavfall, plast och metall ur avfallet så att den istället kan rötas till biogas, återanvändas eller återvinnas. Den nya sorteringsanläggningen kommer att invigas under våren 2021.

Att återvinna och sortera mer är en av de största och enklaste miljöinsatserna ett enskilt hushåll eller företag kan göra. Det är även en av de saker som har allra störst potential att minska koldioxidutsläppen i hela Sverige

– Vi vill hjälpa Stockholm att bli världens första klimatpositiva huvudstad, men en stor utmaning är plasten som finns i det avfall vi hanterar. Varje plastförpackning som inte sorteras rätt och går till materialåtervinning, utan istället hamnar i det avfall som förbränns, är ett misslyckande. Det ger onödiga koldioxidutsläpp, säger Ulf.

Material som sorteras ut, plast och metall till exempel, kommer tas om hand och blir till nya produkter. Totalt beräknas nästan 18 000 ton plast och lite drygt 2 500 ton metall sorteras ut varje år. Maskinen beräknas även kunna sortera ut hela 10 000 ton matavfall per år, som i sin tur kommer att rötas till biogas eller biogödsel.

Plasten som sorteras bort skickas vidare till Svensk plaståtervinning som byggt en nationell anläggning för finsortering av plast i Motala. Här sorteras plasten i sju till nio olika fraktioner beroende på sort. Att centralisera sorteringen av plast på det här sättet gör hela systemet för återvinning betydligt mer effektivt.

Så här går det till när plast och metall sorteras ut

 

1: Inkommande hushållsavfall
Hushållsavfallet består av gröna påsar med matavfall och övriga påsar med restavfall

2a: Optisk Sortering (NIR*)
Här identifieras de gröna påsarna och sorteras ut från övriga restavfallspåsar.

*NIR står för ”Near Infra Red”, en scanningteknik där man i hög hastighet identifierar material utifrån färg eller kemisk sammansättning. Vald fraktion sorteras ut med hjälp av tryckluft.

2b: Biogasanläggning
Matavfallet blir till biogas, ett förnybart drivmedel, och till biogödsel. I biogödsel finns näringsämnen såsom kväve, kalium och fosfor. Dessa ämnen är nödvändig för odling.

3: Påsöppnare och och finfördelare
Alla restavfallspåsarna öppnas. De stora fraktionerna som returneras från trumsiktet finfördelas.

4a/b: Trumsikt
Restavfallet delas upp efter fraktionsstorlek för att få en effektivare utsortering. Större delar skickas tillbaka medan mindre delar går vidare.

5: Optisk sortering (NIR)
Plast identifieras och sorteras ut.

6: Metallseparering
Överbands- och virvelströmsmagneter sorterar ut all magnetisk- och icke magnetisk metall.

7: Materialåtervinning
Utsorterad plast och metall går till materialåtervinning för ytterligare förädling innan det blir råvara för nya produkter.

8a: Behandling av restavfall
Det restavfall som återstår, efter utsortering av organiskt material (gröna påsar), plast och metall, som inte går att återvinna behandlas på ett miljövänligt sätt.

8b: Energiutvinning av värme och el
Energin utvinns i processen och värme och el produceras.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa