Energihamnen kommer att utvecklas till en modern industrihamn. När Cementas och Stockholms Hamnars verksamheter flyttar från Liljeholmen och Loudden till Energihamnen frigörs mark för tusentals bostäder centralt Stockholm. I en växande huvudstad behövs en trygg energiförsörjning. I Energihamnen kan vi utveckla vår befintliga verksamhet. Där finns redan idag en djuphamn och en god infrastruktur genom Värtabanan och Norra Länken.

Vi planerar att successivt ersätta Värtaverkets produktionsanläggningar med biobränsle i och med avveckling av kolet i Värtaverket till 2020. Detta kräver att vi anpassar Energihamnen för mottagning, hantering, lagring och distribution av ytterligare biobränslen. Vi har ännu inte bestämt hur denna produktionskapacitet ska ersättas. Alternativen som diskuteras är att bygga om någon eller några av befintliga anläggningar i Värtaverket, att bygga en helt ny anläggning i Energihamnen eller att bygga en ny anläggning på en annan plats. Det kan också bli en kombination av dessa tre alternativ.​

I Energihamnen koncentreras industriverksamheter från flera platser i Stockholm till en avgränsad och lämplig yta för industriproduktion. Det innebär att bebyggelsen blir tätare och högre. ​Placering av de högre byggnaderna inom Energihamnen utformas för att minimera påverkan på stadsbilden. Inom området planeras även en framtida spårväg

Vad händer nu?​​​

Samrådssynpunkter från myndigheter, företag, organisationer och allmänhet har kommit in. Stadsbyggnadskontoret sammanställer synpunkterna och beslutar om kompletterande utredningar behövs. När utredningarna är klara justerar Stadsbyggnadskontoret detaljplaneförslaget och tar fram en ny version som Stadsbyggnadsnämnden ska godkänna. Detaljplanen skickas ut på en ny remissrunda under granskningsskedet. Först därefter kan detaljplanen antas.

Samråd

Hösten 2018 presenterade Stockholms stads stadsbyggnadskontor ett detaljplaneförslag för Energihamnen med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Samråd genomfördes den 19 september–31 oktober 2018. Den 11 oktober 2018 klockan 16.30–19.30 bjöd staden in närboende till samrådsmöte på Folkkulturcentrum i Hjorthagen. Cementa, Stockholms Hamnar och vi var också på plats för att svara på frågor.

Mer information om Energihamnen hittar du på Stockholms stads hemsida: Stockholm Stad. Där finns samrådsunderlag, tidplan, bilder samt frågor och svar.

Kon​​takta oss

Hör gärna av dig till Johan Alsparr​, affärsprojektledare​, om du har några frågor om våra planer i Energihamnen.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa