En sammankoppling mellan det nordvästra nätet med det centrala och södra möjliggör även ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i framtiden. Den cirka 14 kilometer långa fjärrvärmeledningen kommer då att föra värmeenergin från Lövsta ända in till centrala Stockholm. Vi kallar den för sammankopplingsledningen. Nu pågår olika utredningsarbeten för att kunna fatta investeringsbeslut, preliminärt i slutet av 2020. Ledningsarbetena beräknas vara klara under 2024.

Förberedande markundersökningar

Från mars 2019 utför vi markundersökningar längs med den planerade ledningssträckan. Analyserna visar vad vi behöver ta hänsyn till när den nya fjärrvärmeledningen så småningom byggs. Arbetena utförs på kommunal mark i flera olika etapper och beräknas vara klara under våren 2020. Framdriften varierar beroende på markförhållanden och tillgång till utrustning.

Ungefär var tjugonde meter markerar vi mätpunkter med träpinnar. När det är dags för provtagningar gör vi 5–15 centimeter stora hål i marken. Arbetet vid en mätpunkt kan ta 0,5–3 timmar beroende på mätmetod och markens förutsättningar. Hålen täpper vi igen så fort vi är klara och vi återställer även marken efter oss. Träpinnarna tar vi bort efter cirka 2–3 veckor.

På några platser installerar vi grundvattenrör. Dessa lämnar vi kvar för att man med jämna mellanrum ska kunna mäta grundvattennivåer.

En del buller kan förekomma i samband med markundersökningarna. Eventuellt kan det på vissa ställen tillfälligt bli begränsad framkomlighet för trafikanter.

Mer information

Frågor och svar om sammankopplingsledningen hittar du här.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har några frågor om sammankopplingsledningen.