Det här gör vi på Stockholm Exergi

 

Vi gör fjärrvärme och el av avfall

Det restavfall från stockholmarna som inte kan eller bör användas igen tar vi vara på genom energiåtervinning. Vi förbränner avfallet och producerar värme och el i våra energianläggningar. Läs mer om varför vi eldar avfall

 

Vi tar vara på överskottsvärme för uppvärmning

Vi tar vara på överskottsvärmen från avloppsvatten, datahallar och livsmedelsbutiker. På det sättet används värmen igen och går till Stockholms uppvärmning i stället för att gå förlorad genom att ventilerats bort till omgivningen. Under 2020 breddades vår värmeåtervinning till att också omfatta elnätsstationer.  Läs mer om hur vi tar tillvara på överskottsvärme

Vi behandlar avloppsslam för ett renare kretslopp

Efter att avloppsvattnet i våra reningsverk har renats, rötats till biogas och avvattnats bildas stora mängder slam. Slammet innehåller önskade och ändliga ämnen, men även alltför höga koncentrationer av miljögifter och tungmetaller som inte bör bli kvar i samhällets kretslopp. Med förbränning kan gifter tas bort från kretsloppet. I ett samarbetsprojekt utvecklar vi metoder för att behandla avloppsslammet och vi studerar möjligheten att återföra näringsämnen till lantbruket som blir kvar efter förbränningen.

Vi återanvänder askan

Efter förbränningen skapas aska. En mindre del av askan innehåller tungmetaller och andra farliga ämnen som gör att den inte går att återanvända. Vi ser till att askan stabiliseras och kapslas in på godkända deponier eller i nya produkter. Resten av askan går att återanvända. Traditionellt har den använts som bygg- och täckmaterial på deponier och det är även så som huvuddelen av askan används idag. Men vi utvecklar också nya metoder för att öka återvinningen av ämnen ur askorna.

Vi tittar på möjligheterna att återvinna näring ur bioaska  

Aska från förbränning av biobränsle som grenar, toppar och bark, innehåller näring som behövs för att långsiktigt bibehålla skogens återväxt. Vi utvecklar nya metoder för att återvinna mer ur askorna och deltar i ett utvecklingsprojekt som jobbar för att förenkla hanteringen och återföringen av bioaska till skogen.

Vi utvecklar infångning av koldioxid

Vid vårt biokraftvärmeverk i Hjorthagen utvecklar vi infångning av koldioxid, som kan användas i nya produkter, i växthusodlingar eller lagras i berggrunden.

 

 

Vi studerar möjligheterna att producera vätgas

Vi har inlett en förstudie där vi tittar på möjligheterna att producera vätgas och ta vara på överskottsvärmen. Läs mer om vår vätgas-studie på vår blogg