Stockholm suger. Jättemycket.

Världens samlade utsläpp av koldioxid måste minska, men det räcker inte. Snart kommer Stockholm att vara en av de första städerna i världen att suga bort koldioxid ur atmosfären.

På den här sidan kan du läsa mer om tekniken, omfattningen, anläggningen och finansieringen som möjliggör det här projektet.  

Bio-CCS: tekniken som suger

Sedan 2019 har vi drivit en forskningsanläggning för bio-CCS (Bio Energy Carbon Capture and Storage) i Hjorthagen. Bio-CCS innebär att koldioxid från förbränning av restprodukter från skogen sugs in från rökgaserna för att sedan förvaras permanent. Eftersom det är koldioxid som skogen tidigare har bundit genom fotosyntesen som fångas in kan vi med hjälp av träden minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären.  

Forskningsanläggningen är ansluten till vårt biokraftvärmeverk och eftersom tekniken med koldioxidavskiljning är beprövad handlar driften av forskningsanläggningen om att utvärdera och anpassa tekniken och ge oss kunskap och underlag för att investera i en storskalig anläggning. 

Det har gått bra och vi har nyligen lämnat in vår ansökan till mark- och miljödomstolen om att få tillstånd för att bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Hjorthagen. Detta är en betydelsefull milstolpe för oss på vägen mot målet att redan 2026 ha en anläggning på plats som beräknas kunna fånga in 800 000 ton biogen koldioxid från vår el- och fjärrvärmeproduktion varje år. 

Från Hjorthagen till berggrunden

Det finns flera metoder för att suga bort och lagra koldioxid från atmosfären och de kallas minusutsläpp, negativa utsläpp eller kolsänkor. Vi på Stockholm Exergi arbetar med bio-CCS och det fungerar så här: 

  1. Rester från ett hållbart skogsbruk, såsom flis, grenar och toppar, levereras till Värtahamnen via båt eller tåg
  2. I vårt biokraftvärmeverk i Hjorthagen producerar vi el och fjärrvärme genom att förbränna skogsresterna. Värmen distribueras sedan till stockholmarna via vårt mer än 300 mil långa fjärrvärmenät 
  3. Rökgaserna från förbränningen av skogens restprodukter leds in i en ny anläggning där en stor kompressor suger in och komprimerar rökgaserna som uppstår i produktionen 
  4. Rökgaserna med den biogena koldioxiden utsätts därefter för en kemisk reaktion där koldioxiden binds till kaliumkarbonat och omvandlas till vätska 
  5. Koldioxiden mellanlagras i cisterner på området och den flytande koldioxiden kan sedan fraktas med båt till en permanent lagringsplats djupt under havsytan där den kan mineraliseras och bli till ett med den sedimentära omgivande berggrunden 

Bio-CCS-tekniken utnyttjar alltså fotosyntesen för att ta bort den koldioxid som finns lagrad i skogsresterna som används vid vår fjärrvärme- och elproduktion. Detta gör att vi kan ta bort koldioxid samtidigt som vi producerar fjärrvärme och el till stockholmarna. Denna teknik för koldioxidinfångning är alltså en hybrid av naturliga processer och teknisk infångningsteknik. 

 

En teknik med stor potiential

Vår planerade Bio-CCS-anläggning i Hjorthagen kommer att bli en av Europas första storskaliga anläggningar för den här typen av teknik. Den kommer att ha en potential att suga bort hela 800 000 ton biogen koldioxid per år. Det är lika mycket koldioxid som Stockholms vägtrafik släpper ut varje år. Men om vi fick skala upp tekniken ytterligare – och suga bort koldioxid i hela Sverige – hade vi kunnat suga bort hela 30 miljoner ton koldioxid per år och skapa 28 000 nya jobb. Siffran är svår att greppa, men vi kan lova att det är väldigt mycket!  

Ny studie visar att bio-CCS kan ge 28 000 nya jobb – Stockholm Exergi 

 

– Vår plan att bygga Europas första storskaliga anläggning för bio-CCS här i Stockholm är ambitiös, men nödvändig. Det är avgörande för klimatet att vi fortsätter utforska teknik som minskar utsläpp, i synnerhet utsläpp som samhället idag inte kommer åt. Lyckas vi är det en game-changer som förhoppningsvis kan leda vägen för fler aktörer, både i Sverige och internationellt, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi.

.

 

Minusutsläpp – en nyckel för att klara klimatutmaningarna

Världens samlade utsläpp av koldioxid måste minska, men det räcker inte. Det finns utsläpp som är svåra eller nästan omöjliga att eliminera, så det behövs även så kallade minusutsläpp. Eftersom den koldioxid som vi suger in tidigare har bundits av skogen genom fotosyntesen, kan vi med hjälp av träden minska koncentrationen av koldioxid i atmosfären och skapa så kallade minusutsläpp.  

FN:s klimatpanel IPCC menar att koldioxidinfångning är helt nödvändigt om vi ska nå 1,5-gradersmålet. Beräkningar visar att det kommer krävas minst 600 anläggningar som den vi vill bygga här till år 2050.

Därför är bio-CCS en kompletterande och nödvändig åtgärd till övriga utsläppsminskningar världen över.  

 

Vi vet att det fungerar, vi har testat sedan 2019

Det är ett stort intresse för vår forskningsanläggning där besökarna är alltifrån studenter och forskare vid universitet till politiker, företag och våra kunder.

 

Ny anläggning i Värtan

Varför ska den nya anläggningen byggas just i Värtan? 

I Hjorthagen har vi försett stockholmarna med el och värme sen början av 1900-talet. Nu vill vi att det här ska bli platsen för nästa stora milstolpe i vår verksamhet, att även ta bort koldioxid från atmosfären med hjälp av bio-CCS-teknik. Tekniken förutsätter att den nya anläggningen är sammankopplad med vårt biokraftvärmeverk och det behövs en hamn för att vi ska kunna transportera den infångade koldioxiden till permanent lagring. Värtahamnen i Hjorthagen är på så vis den idealiska platsen, här finns både vårt moderna biokraftvärmeverk samt närheten till vår befintliga hamnverksamhet i Energihamnen. 

Hur kommer anläggningen att se ut när den är klar?

Vi har jobbat nära Urban Design, arkitektbyrån som ritade vårt flerfaldigt prisbelönta biokraftvärmeverk i Hjorthagen. Visionen är att skapa en byggnad som ansluter till omgivningen på ett naturligt sätt. Tanken är att den nya anläggningen ska ha en samtida gestaltning som knyter an till platsens rika industribyggnadshistoria. 

Hur finansieras satsningen på bio-CCS-anläggningen?

Bio-CCS är ett kostnadseffektivt sätt att suga bort biogen koldioxid ur atmosfären. Men det är en stor investering för ett enskilt bolag. Finansieringen är inte färdig eftersom detta är ett helt nytt område där det inte finns någon färdig finansieringslösning. Vår bedömning är att finansieringen kommer att utgöras av tre möjliga lösningar eller en mix av dem:  

 

Ny bio-CCS-anläggning i Värtan

Nästan 120 år efter att Värtaverket invigdes vill vi att det här ska bli platsen för nästa stora milstolpe i vår verksamhet, att omvandla vår energi till en mer hållbar framtid.


Disclaimer
Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

Visa alla nyheter Fortsätt läsa