HyperFocal: 0

Basproduktionen baseras på biobränslen

Den största produktionsanläggningen vid Värtaverket är också den nyaste. Kraftvärmeverk 8, eller KVV8, invigdes 2016 och producerar värme och el baserat på fast biobränsle (restprodukter från skogs- och sågverksindustrin, t.ex. flis, grenar och toppar).

När biokraftvärmeverket KVV8 går för fullt behövs det tre skottkärror flis i sekunden för att producera värme och el. Då räcker värmen till 190 000 lägenheter i Stockholm och elen för att driva 150 000 elbilar. Den förnybara elen som produceras här konkurrerar samtidigt ut fossil kraftproduktion i Norden och Europa.

Värtaverket innehåller också flera andra mindre produktionsanläggningar och värmepumpar som används när Stockholm har stort behov av värme och el.

Fritt från kol som bränsle sedan 2020

Mellan 1989 och 2020 producerade kraftvärmeverk 6 vid Värtaverket värme och el med kol som bränsle. Men kol och andra fossila bränslen måste ersättas med förnybara alternativ, och en omställning pågår i hela energibranschen. I april 2020 stängde vi kraftvärmeverk 6 för gott.

När kraftvärmeverk 6 byggdes var den ett miljömässigt framsteg. Den avancerade rökgasreningen tog bort partiklar, svavel och kväveoxider och lågt svavelinnehåll i bränslet bidrog också till att ge miljövärden som passade för att driva anläggningen i stadsmiljö. Bränslet var stenkol med mycket låg svavelhalt, och de sista årtiondet blandades en andel krossade olivkärnor in i bränslet för att minska koldioxidutsläppen.

Energihamnen

För att förse Värtaverket med bränsle har vi en egen hamnanläggning i Värtan som vi kallar för Energihamnen. Dit kommer våra bränsletransporter, ibland med lastbil men framförallt med fartyg och tåg.

Lång historia

Det ursprungliga verket är från början av 1900-talet och ritades av Ferdinand Boberg. De försågs med tidstypisk belysning, gedigna smidesstaket och vackert kakel på väggarna i maskinhallen, som i stora stycken fortfarande finns kvar.

Fjärrvärmens introduktion i Stockholm på 1950-talet har medfört ett kraftigt minskat utsläpp av sot, svavel- och kväveoxider i luften. Tidigare stod fastighetsägarna själva för uppvärmningen av bostäder och arbetsplatser. Utsläppen av orenade rökgaser från stadens alla skorstenar gjorde luften oacceptabelt dålig. 1969 stod Värtaverkets första värmeverk kopplat till fjärrvärmenätet klart. Sedan beslutet att införa fjärrvärme fattades, har fjärrvärmenätet byggts ut och täcker idag stora delar av centrala Stockholms värmebehov. Miljöåtgärderna i Värtaverket har bidragit stort till att luften i huvudstaden idag är en av världens renaste.

 

Stockholm Exergis beräkningsmetod för CO2-utsläpp godkänd av Naturvårdsverket

Naturvårdsverket har nu slutligt fastställt Värtaverkets utsläpp av koldioxid för 2017. Det visar sig att Stockholm Exergi har överlämnat aningen för många utsläppsrätter för året. Naturvårdsverket godkänner därmed bolagets metod för beräkning av koldioxidutsläpp från den kalksten som blandas med bränslet i reningsprocessen. Stockholm Exergis fokus är att fasa ut det sista kolet till 2020. Mätning och beräkning av koldioxidutsläpp och andra miljövärden ska alltid verifieras av oberoende granskare. Denna process bidrar till att utveckla Stockholm Exergis egen övervakning. Det är vanligt att granskaren pekar på förbättringsområden, inte minst mot bakgrunden av att kolkraftvärmeverket i Värtan sannolikt är Sveriges mest komplexa anläggning där olika bränslen och kalksten i olika steg blandas till ett bränsle som förbränns under högt tryck.

Varje dag förser vi runt en miljon människor som bor och jobbar i Stockholm med värme och el. Det system som vi byggt upp gör detta till den allra största delen baserat på förnybart och återvunnet bränsle. Den produktion av el och värme som fortfarande kommer från kol uppgår till ungefär 15 % av den totala produktionen. För enbart fjärrvärmen är denna siffra ännu lägre, ca 11%. En stor del av det kol som används går nämligen till att förse Stockholm med el under kalla vinterdagar. Det behövs helt enkelt för att säkra den eleffekt som huvudstaden behöver.

Den utsläppsrapport för 2017 som DNV granskat kunde inte och ska inte justeras. Enligt den lagstiftning som reglerar utsläppshandeln ska istället Naturvårdsverket fastställa utsläppen om en utsläppsrapport inte godkänns av den externa granskaren. Naturvårdsverkets experter godkände den justerade beräkningen av kolanvändning.

Därefter kvarstod en fråga om hur utsläpp från den dolomit (kalksten) som blandas med kolet som en del i reningsprocessen ska bedömas enligt den lagstiftning som reglerar utsläppshandeln. Naturvårdsverket har genomfört noggranna kontrollberäkningar och lämnade den 15 februari 2019 besked om att de fastställt Värtaverkets utsläpp för 2017, och uppger att de inom ramen för detta beslut om fastställande av utsläpp, också godtar Stockholm Exergis beräkningsmetod för dolomit.
Även två externa bolag, SWECO och Nordkalk, har gjort egna analyser och kommit fram till att Stockholm Exergis beräkningsmodell är korrekt.

Detta medför som slutresultat att bolaget har inlämnat något för många utsläppsrätter för året 2017.

 

Utfasning av det sista kolet

Omställningen till ett hållbart och fossilfritt Stockholm pågår, och vi har ett inriktningsbeslut om att fasa ut den sista kolen från fjärrvärmesystemet åt 2020. Fram till dess ska vi fortsätta att driva vår verksamhet så effektivt som möjligt, vilket bland annat innebär att vi ständigt övervakar våra anläggningars miljövärden och betalar för utsläpp av koldioxid inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter inom EU. Utsläppshandeln är ett viktigt instrument för att minska utsläppen av koldioxid inom hela EU och vi har aktivt drivit på för att priset för utsläppsrätter ska öka.