– Vårt mål är att all vår produktion ska komma från förnybar eller återvunnen energi. Denna anläggning har försett stockholmarna med värme och el under lång tid, idag vet vi att vi måste sluta använda alla fossila bränslen, kolet behöver därför fasas ut och vi gör det flera år före ursprunglig plan, säger Anders Egelrud, vd på Stockholm Exergi.
Redan inför vintern 2019/2020 stängde Stockholm Exergi ned en av de två pannorna i KVV6 och den andra ställdes i ordning som effektreserv. Den milda vintern har gjort att den reserven inte har behövt användas, och nu stängs den alltså ned för gott.  Att den sista koleldade anläggningen i Stockholm stängs är en milstolpe för bolaget, men också en viktig markör för den omställning som sker inom hela energibranschen och övrig industri.
– Från att Stockholm var nästan totalt fossilberoende för 30-40 år sedan så har vi gjort enorma förändringar och nu tar vi klivet bort från kolberoende och fortsätter resan mot ett energisystem helt baserat på förnyelsebar och återvunnen energi, säger Anders Egelrud

Att lämna kolet är en milstolpe också i stadens arbete mot fossilbränslefrihet, som leds av miljö- och klimatborgarråd Katarina Luhr (MP).
– Att kolet nu fasas ut från stadens fjärrvärmesystem kommer att göra stor nytta för Stockholms klimatarbete och det kommer minska våra utsläpp rejält. Det innebär också att Stockholm kan visa vägen för andra städer – mot att skapa ett fossilfritt samhälle. Samtidigt räcker inte detta utan vi måste arbeta för att bli klimatpositiva och börja fånga in och lagra koldioxid. Jag hoppas att Stockholm kommer kunna visa vägen även inom det området, säger Katarina Luhr.

Stängningen av KVV6 innebär att all planerad användning av kol upphör och därmed kommer Stockholm Exergis utsläpp av CO2 att minska med ungefär hälften. Vd Anders Egelrud berättar:
–  Vi fortsätter att arbeta med omställningen till klimatneutrala lösningar, och även lösningar för att skapa minusutsläpp. För här är forskarna eniga: vi behöver inte bara minska våra utsläpp ner till noll utan behöver också utveckla tekniker för att konkret minska koldioxiden i atmosfären.
Vid Värtaverket finns ett flertal produktionsanläggningar, och även en fortskningsanläggning för Bio-CCS. Där testas och utvecklas tekniken för att avskilja CO2 från biobränsleeldad kraftvärmeproduktion. Målet är att bygga en fullskalig anläggning som kommer att skapa stora minusutsläpp som varje år.
–  Här finns en stor potential att skapa minusutsläpp, en så kallad kolsänka, som motsvarar hela Stockholms biltrafik. Vi är beredda och har en konkret plan på hur och var vi kan bygga en fullskalig anläggning. Min förhoppning är att en sådan kan finnas på plats före 2025, säger Egelrud.

Fakta om KVV6

  • KVV6 (Kraftvärmeverk 6) är en del av Värtaverket som ligger i Hjorthagen i östra Stockholm.
  • KVV6 togs i drift 1989. Bränslet var stenkol med mycket låg svavelhalt.
  • Den avancerade rökgasreningen tog bort partiklar, svavel och kväveoxider och det låga svavelinnehållet i bränslet bidrog också till att ge miljövärden som passade för att driva anläggningen i stadsmiljö.
  • KVV6 varit en viktig pusselbit för att Stockholm sedan 1989 har kunnat växa kraftigt med både bostäder och företag. Det har krävt en trygg och driftsäker värme- och elproduktion.
  • Stängningen innebär att Stockholm Exergis årliga utsläpp i stort sett halveras. (Från nivån 800-900 tusen ton CO2 per år till ca 400 tusen ton CO2 per år.)

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-24