Undersökning av risker och aktivt arbete med incidentutredningar, övningar samt avvikelserapportering utförs kontinuerligt inom verksamheten. Dialog förs med tillsynsmyndigheter och övriga intressenter kring säkerhetsfrågor. Verksamheten har nödvändig brand- och spillbekämpningsutrustning på plats i anläggningen.

Värtaverket – en del av vår basproduktion

Värtaverket utgör en viktig försörjningskälla för Stockholmarnas värme-, el- och kyla behov. Vår främsta energikälla utgörs av fasta biobränslen men i förekommande fall kan även flytande bio-oljebränslen nyttjas för att säkra avbrottsfri leverans av värme och el. Anläggningen omfattas geografiskt av kraftvärmeverket i Hjorthagen samt Energihamnen vid Norra Värtan. Läs mer om Värtaverket och vår verksamhet

Hanterade ämnen

På Värtaverket bedrivs verksamhet som klassas som farlig enligt den högre kravnivån i Seveso-direktivet och gällande lagstiftning. Läs mer om Seveso på MSBs hemsida

Följande farliga ämnen hanteras:
Eldningsolja 1 som är brand-, miljö- och hälsofarlig samt extremt brandfarliga gaser Gasol, Vätgas och Acetylen. Vi hanterar även Ammoniak 24,5% som klassas som miljö- och hälsofarlig. Chef Anläggning är ansvarig för att verksamheten uppfyller alla säkerhetskrav. Det dagliga säkerhetsarbetet sker i samspel mellan drift- och underhållsorganisationen inom Värtaverket samt den centrala arbetsmiljö-och brandskyddsorganisationen.

Våra risker

I samråd med räddningstjänsten har verksamheten tagit fram de olycksscenarier som kan leda till en allvarlig olycka samt hur dessa kan hanteras. Den största risken bedöms vara att brand uppstår efter att olja kommer ut i omgivningen i samband med en olycka. Vi har, för att begränsa konsekvenserna vid en brand i Energihamnen, träffat ett avtal med SMC för att kunna släcka en större brand. Läs mer om SMC här

Viktig information till allmänheten

Verksamhetsutövare är Stockholm Exergi AB. Värtaverket har adressen Jägmästargatan 2, 115 42 Stockholm.

Värtaverket är en Sevesoklassad verksamhet och mer information om detta finns i vår informationsbroschyr. Informationen publicerades 2022-01-01 och uppdateras minst vart 5:e år.

Senaste Seveso-tillsynsbesöket på Värtaverket utfördes av Länsstyrelsen 2021-11-30.

Ytterligare information kan erhållas av vår kundtjänst, ange Seveso som ärende.

Vi jobbar säkert eller inte alls – är vårt förhållningssätt till arbeten som utförs inom vår verksamhet. Arbetsmoment riskbedöms innan utförande och om vi bedömer att det inte går att utföra arbetet på ett säkert sätt så behöver arbetsmetoden eller förutsättningarna förändras. Med detta förhållningssätt minskar vi risken för olyckor och i förlängningen även risken för driftstörningar som kan påverka vår leveranssäkerhet till våra kunder.