Allmänhetens synpunkter är värdefulla för oss. Den 18 oktober klockan 18.00 bjöd vi in de boende i närområdet till ett samrådsmöte i restaurang Vinterträdgården, Stockholm Exergi, Jägmästargatan 2. Här kan du ta del av alla handlingar.

I Stockholm finns ett av världens största system för fjärrvärme och fjärrkyla. Produktionen omfattar även el och sker i huvudsak vid Värtaverket. Anläggningen har varit en del av Stockholms stadsprofil sedan 1903. I maj 2016 invigdes det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtaverket.

Returträ för att hushålla med naturresurser

Vi på Stockholm Exergi strävar alltid efter att minimera användningen av resurser i vår produktion. Den träflis som används idag är förnybar och består i huvudsak av grenar och toppar som blir över vid skogsbruk. Vi vill även kunna använda flis från returträ (RT-flis) som bränsle i biokraftvärmeverket i Värtaverket. RT-flis består av återvunnet trämaterial som tidigare använts. Huvudsakligen utgörs RT-flis av välsorterat bygg- och rivningsavfall av trä.

RT-flis är i stort sett ett helt förnybart bränsle som oftast inte kan återanvändas eller återvinnas på annat sätt. Återvinning innebär att energi som annars skulle ha gått förlorad tas tillvara. Flis från returträ ersätter därmed annat bränsle som kommer direkt från skogen. På detta sätt bidrar RT-flis till bättre hushållande av naturresurser.

RT-flis är torrare än det skogsflis som vi använder i biokraftvärmeverket idag. Eftersom RT-flis har ett högre energiinnehåll per ton och mindre vatteninnehåll kan vi minska antalet transporter om vi byter ut en del skogsflis mot RT-flis.

Utveckling kräver tillstånd

Det krävs en justering av miljötillståndet för Värtaverket för att även RT-flis ska få användas som bränsle. Vi planerar därför att ansöka om ändring av befintligt tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken hos Mark- och miljödomstolen.

Under tillståndsprocessen samråder vi på Stockholm Exergi med berörda myndigheter, organisationer och allmänheten. Allmänheten bjöds in till samrådsmöte den 18 oktober 2017 klockan 18.00 i restaurang Vinterträdgården, Stockholm Exergi, Jägmästargatan 2. Samrådsunderlag har skickats till de boende i närområdet kring Värtaverket och finns även här nedan. Här finner du även presentationen som vi visade på samrådsmötet.

Om du har frågor eller synpunkter kring pågående tillståndsansökan är du välkommen att framföra dessa via brev, e-post eller telefon till Sweco. Vi behöver få in dina frågor eller synpunkter senast den 8 november 2017 för att kunna beakta dessa inom ramen för samrådet. Däremot går det självklart bra att ställa frågor även senare.

Nästa steg i tillståndsprocessen är att vi tar fram en miljökonsekvensbeskrivning av olika miljöaspekter. Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivningen och en teknisk beskrivning lämnas därefter in till Mark- och miljödomstolen.

Samrådsunderlag till allmänheten

Kontaktpersoner

Linn Arvidsson, konsult
Sweco Environment
Box 385
651 09 Karlstad
Telefon: 054-14 17 32
E-post: linn.arvidsson@sweco.se

Ulf Wikström, hållbarhetchef
Stockholm Exergi
115 77 Stockholm
Telefon: 08-671 70 00
E-post: ulf.wikstrom@stockholmexergi.com