Anläggningen moderniseras

Under hösten 2020 togs den nya pannan ”P8” i så kallad provdrift vilket är när den första skopan avfallsbränsle lyftes in. Den nya pannan har uppförts på den plats i Högdalenverket där panna 1 tidigare stod och innebär en teknisk uppgradering av fjärrvärmeproduktionen med högre verkningsgrad och ännu bättre miljöprestanda.

I början av 2021 var pannan i full ordinarie drift och förbränner ungefär 20 ton avfallsbränsle i timmen (termiska effekten 54 MW). Därmed kan även panna 2 avvecklas efter femtio års trogen tjänst, eftersom panna 8 har lika stor kapacitet som pannorna 1 och 2 tillsammans.

Högdalenverket producerar el och värme

Högdalenverket producerar värme till södra Stockholm via det södra fjärrvärmenätet. Det södra fjärrvärmenätet är sammankopplat med Söderenergis nät och sedan 2007 även med fjärrvärmenätet i centrala Stockholm via fjärrvärmerör i Riddarfjärden.

Sedan 1970 har Högdalenverket använts som förbränningsanläggning för avfall. Hushållsavfall omvandlades då till el istället för att läggas på soptippar. I takt med att fjärrvärmen byggdes ut i Stockholm, beslutades det att bygga om anläggningen till ett kraftvärmeverk. Anläggningens två avfallseldade ångpannor förstärktes 1979 med en oljeeldad ångpanna och två oljeeldade hetvattenpannor. I samband med detta kopplades Högdalenverket till det lokala fjärrvärmenätet.

Eftersom avfallets effektivitet som bränsle varierar med typen av avfall, installerades också en hetvattenackumulator. 1979 var ombyggnaden klar och sedan dess producerar verket både el och värme.

På 1980-talet installerades en elpanna samt en tredje avfallseldad panna 1986 för att möta det ökade värmebehovet. 1999 byggdes panna 6 för att kunna ta emot industriavfall och 2005 togs panna 4 i drift där det eldas med hushållsavfall.

Hetvattenpannorna finns inte kvar längre och den oljeeldade pannan, (P5), eldas numera med bioolja och används till spetsproduktion. På Högdalenverket finns också två ångturbiner för produktion av el: G1 som installerades 1969 och G6 som installerades i samband med bygget av P6. G1 är på 27 MW och G6 på cirka 44 MW.