Stockholm Exergi överklagar mark- och miljödomstolens dom som avslår att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i västra Stockholm.

– Vi menar att mark- och miljödomstolen inte på ett tydligt sätt har visat varför det inte kan vara möjligt att förena de båda samhällsbehoven i enlighet med vår ansökan, säger Stockholm Exergis hållbarhetschef Ulf Wikström. 

Lövstas historia som soptipp och plats för hantering av farligt avfall har medfört att området är kraftigt förorenat. En av de centrala frågorna är därför om det är möjligt att sanera marken samt botten i Mälaren från de gifter och tungmetaller som idag påverkar dricksvattentäkten. En ansenlig del av den omfattande tillståndsansökan handlar om hur stora mängder miljögifter ska tas bort från Mälaren. Dessutom planeras sanering av mark och tekniska åtgärder som helt avbryter det idag pågående utflödet av förorenat dagvatten till dricksvattentäkten.

Stockholm Exergi har också åtagit sig att endast anlita fartyg som har bränsletankarna placerade i skyddat läge så att utsläpp av drivmedel inte ska ske om ett fartyg skulle gå på grund.

Eftersom den här delen av Mälaren ingår i ett större så kallat vattenskyddsområde är kravbilden högre än normalt. Mark- och miljödomstolen konstaterar att såväl dricksvatten som energi är samhällsviktiga funktioner, att de planerade saneringsåtgärderna kan förbättra vattenkvaliteten och att risken för negativ påverkan på råvattnets kvalitet är begränsad, men menar att det trots detta inte finns förutsättningar att meddela tillstånd.

– Vi vill ersätta en konstaterat miljöstörande verksamhet med en som inte påverkar. Risken för att råvattnet vid vattenverken ska påverkas är närmast försumbar och domstolen lyfter själva att råvattnet kan förbättras jämfört med nuläget om våra föreslagna åtgärder skulle vidtas. Det borde finnas ett mycket starkt samhällsintresse av att sanera området, särskilt eftersom föroreningarna idag belastar en mycket viktig dricksvattentäkt. Nu blir frågan om det överhuvudtaget är möjligt att genomföra miljöförbättrande åtgärder i ett vattenskyddsområde hängande i luften. Vi menar att redan här finns grund för att ta ärendet vidare för ny prövning i hovrätten, säger Ulf Wikström.

Samtidigt som Stockholm Exergi överklagar domen begär företaget anstånd om att komma in med ett kompletterande och förtydligande underlag till hovrätten senast den 24 februari 2023.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2022-12-19

Kategorier