H&M – “Closing the Loop” med värmeåtervinning

Återvinning av resurser och förnybar energi är för H&M en självklarhet

Det globala modeföretaget H&M, har varit leverantör till Öppen Fjärrvärme redan sedan starten 2013. Företaget var ett av de första som anslöt sig när Stockholm Exergi bjöd in datacenter att samverka för att utveckla ett nytt koncept för återvinning av överskottsvärme.

Att återvinna resurser och använda förnybar energi är en del av H&M:s affärsstrategi. H&M var exempelvis först ut som multinationellt modeföretag att starta ett globalt projekt för att samla in gamla plagg till återvinning. Baserat på detta initiativ lanserade H & M under 2014 sin första återvunna modekollektion. I dag finns nya denimplagg tillverkade av textilier från insamlade plagg att köpa i butik.

H&M finns idag i 59 länder. I takt med att företaget fortsätter att växa globalt utökas och expanderas företagets online-handel även utanför marknaderna i Europa och USA. Som ledande internationellt modeföretag, med ett av EU:s högst värderade varumärken inom detaljhandeln, har det varit avgörande för bolagets kommersiella och strategiska framgång att utveckla en tillförlitlig, effektiv och hållbar infrastruktur för Informations- och kommunikationsteknik, IKT.

Johan Holmberg, Datacenter specialist, H&M:

Vi är mycket nöjda med resultatet av Öppen Fjärrvärme. Det ger oss möjlighet att göra ett redan effektivt datacenter ännu bättre. Den enkla anslutningen till Stockholm Exergis system har gett oss möjligheten att återvinna energi som annars skulle ha gått förlorad. Som en bonus har vi fördubblat redundansen i vårt kylsystem.

Ett huvudmål att minska företagets miljöpåverkan
Tillförlitlig leverans av el och attraktiva priser på förnybar el är det som har fått H&M att fortsätta konsolidera sina datacenter-resurser till Sverige. Landets utomhusklimat erbjuder dessutom gynnsamma förutsättningar för att använda tekniker som frikyla och värmeåtervinning.

2010 öppnade H&M ett nytt globalt datacenter i Stockholm. Datacenteret är designats för att vara långsiktigt både ur effektivitets- och hållbarhetsperspektiv. Att minska företagets miljöpåverkan och att uppnå ett slutet kretslopp är ett av H&M:s huvudmål.

Datacentret använder sig uteslutande av förnybar el och har även lägre elförbrukning än vad tidigare datacenter haft. Detta beror bland annat på att man har satsat på att uppnå en högre nyttjandegrad, bättre ytplanering, mer energieffektiv hårdvara samt kylning genom en kombination av frikyla och värmeåtervinning. Dessutom mäter och optimerar H&M kontinuerligt datacentrets drift.

De två första åren som datacentret var i drift, 2011-2012, kyldes det uteslutande med ett lokalt kylsystem. Kylbatterierna i datarummet kyls med kallvatten. Kylvattnet cirkuleras i en slutet kretslopp. Genom värmeväxling, kyls kylvattenkretsen av en extern slinga som kopplats till kyltorn, placerade utomhus. De två kyltornen kan därmed erbjuda frikyla under större delen av ett normalt år i Stockholm.

Leverantör till Öppen Fjärrvärme sedan 2013
2013 gick H&M med i Öppen Fjärrvärme som en av de första piloterna. I och med samarbetet med Stockholm Exergi, kompletterades kylsystemet i datacentret med en anslutning till fjärrkylasystemet. Anslutningen möjliggör för datacentret att återvinna sin överskottsvärme under dagar när utomhustemperaturen är lägre än 7°C. Detta motsvarar ungefär 4300 timmar under ett normalår. Dessutom innebär den nya installationen och avtalet med Öppen Fjärrvärme att datacentret idag har en extra kylmetod, tillgänglig som reservkapacitet under de återstående timmarna av året.

Det gick smidigt att ansluta H&M:s anläggning till Öppen Fjärrvärme. Den befintliga kylvattenkretsen anslöts till en värmeväxlare och systemet utökades samtidigt med en cirkulationspump. Den andra sidan av värmeväxlaren anslöts direkt till Stockholm Exergis fjärrkylanät. Genom kylningen av datarummet värms kylvattnet nu upp till en temperatur om 20°C innan överskottsenergin förs över tillStockholm Exergis system och transporteras till en stor värmeåtervinningsanläggning belägen i Hjorthagen. Med hjälp av fyra stora värmepumpar som har en sammanlagd kapacitet att återvinna 24 MW värme, höjs temperaturen på den returnerade datahallsvärmen till en mellanliggande temperaturnivå innan det genom blandning med högtemperarat vatten från Värtaverkets kraftvärmeprocess blir redo att distribueras ut till fjärrvärmekunderna.

Mellan åren 2013 och 2015 har lasten i datacentret nästan fördubblats. H&M kan nu återvinna energi och på årsbasis leverera upp till 1700 MWh värme till Fortum Värmes system. Detta motsvarar värmeförbrukningen för cirka 350 invånare i Stockholms stad.

Efter några års erfarenheten av värmeåtervinning i datacentret beslutade H&M 2017 att deras nästa datacenter som beräknas stå klart under 2018 också ska återvinna värme. För detta datacenter satsar H&M på en installation där de själva producerar datahallskylan med värmepumpar i en redundant N+1 lösning och levererar överskottsvärmen direkt ut på Stockholm Exergis fjärrvärmenät. I denna modell betalarStockholm Exergi en kapacitetsersättning (kW) samt en energiersättning (kWh) som beror av yttertemperaturen. Datacentret beräknas få en IT kapacitet på 1 MW och beräknas kunna värma närmare 2 500 moderna lägenheter


Bahnhof Pionen – Lönsam värmeåtervinning för datahallar

Öppen Fjärrvärme ger konkurrensfördel för datahallen

Under Vita Bergen på Södermalm i Stockholm har internetleverantören Bahnhof förvandlat ett gammalt bergrum till en futuristisk datahall, Bahnhof Pionen. Här står nu rad efter rad med skåp, fyllda med datorutrustning som ställts dit av Bahnhofs kunder. Och det blir varmt i skåpen. Med allt mer tätpackad och kraftfull hårdvara blir en modern datahall väldigt energiintensiv och kylningen måste dimensioneras för att hantera detta.

Tidiga planer på återvinning av energi
När Bahnhof tog över Pionen 2007 och byggde om bergrummet till datahall installerades en konventionell kylanläggning. Överskottsvärmen från kylmaskinens kondensor fläktades bort utanför porten till Pionen, där en karaktäristisk ångkvast skvallrade om en verksamhet som eldade för kråkorna. Men redan från start hade Bahnhof funderingar på att göra något bättre av överskottsvärmen. Den skulle räcka till att värma upp hundratals lägenheter och Pionen ligger i ett av Sveriges mest tätbefolkade områden på Södermalm i Stockholm. Så varför inte återanvända energin?

Vid samma tid letade Stockholm Exergi efter piloter till sitt projekt, Öppen Fjärrvärme, som ger företag möjlighet att sälja sin överskottsvärme till stadens fjärrvärmenät. Lösningen blev en ny installation där två seriekopplade värmepumpar används för att kyla Pionen. En ny röranslutning, 67 meter lång, har dragits till fjärrvärmenätets huvudledning. Bahnhof levererar nu sin överskottsvärme direkt till fjärrvärmenätet.

Gustav Bergquist, Bahnhof:

Nu kan vi tala om en ny affärsmodell, där det lönar sig mer att bygga hallen nära ett fjärrvärmenät än på en plats med billig tomtmark.

Öppen Fjärrvärme en del i hållbar IT
Ersättningen som Stockholm Exergi ger Bahnhof för värmeleveransen beror på utomhustemperaturen. En kall vinterdag kan en megawattimme vara tio gånger mer värd jämfört med en vanlig sommardag. Bahnhof vet ändå redan att man gjort en god investering. Bahnhof har medvetet valt att placera sina serverhallar i centrala lägen. Främst för att det ger närhet till kunderna. Men försäljning av överskottsvärmen genom Öppen Fjärrvärme medför också ett nytt sätt att räkna som ger starkt stöd för Bahnhofs strategi. Bahnhof ser att de ekonomiska förutsättningarna för IT-drift förändras påtagligt av möjligheten att sälja energi.

Hållbarhetsaspekterna blir också allt viktigare. I dag börjar IT-driftbolagens kunder ställa krav på att leverantören har en hållbar och miljöanpassad produktion, vilket ger Bahnhof ytterligare en tydlig konkurrensfördel.


Interxion Kista – Kostnadseffektiv kyla och värmeåtervinning som tjänst

Kostnadseffektivitet och värmeåtervinning med Processkyla 14°C

Idag räcker det inte för datahallar att erbjuda stabil och säker drift. Det ställs även krav på att de lösningar som används för IT-driften är såväl miljöriktiga som energi- och kostnadseffektiva. Detta är helt i linje med att använda Processkyla 14°C, en tjänst skräddarsydd för datahallar.

Unikt samarbete kring kyla och värmeåtervinning
Interxion är en ledande leverantör av tjänster för datacenter och har verksamhet i elva länder. I Kista, strax norr om Stockholm har Interxion de senaste åren mer än fördubblat yta och kapacitet i sina datahallar och här har man gått över till att använda Processkyla 14°C. Samarbetet med Stockholm Exergi kring leverans av kyla och värmeåtervinning i en och samma tjänst är unikt i sitt slag.

Ett steg närmare grön IT
Kylan till Interxions datahallar produceras i Stockholm Exergis anläggning i Akalla och levereras via fjärrkylanätet. Processkyla 14°C är en enkel, säker och ren kylmetod som bygger på ett slutet kretslopp. Hos Interxion behövs bara en värmeväxlare för att överföra kylan till datahallens system. Överskottsvärmen i form av uppvärmt vatten går sedan tillbaka till Stockholm Exergi för att förädlas till fjärrvärme.

Värmen som tidigare bara fläktades bort kan nu bidra till att värma tusentals bostäder. Samtidigt minskas Interxions kostnader då de kompenseras för återvinningen. Processkyla 14°C erbjuder en lösning där det miljömässiga och ekonomiska intresset går hand i hand.

Driftsäkerheten för Processkyla 14°C är hög året runt och skötselbehovet minimalt. Tjänsten innebär en minskning av både energiförbrukning och driftskostnader och erbjuder en mer miljövänlig kylning jämfört med lokala kylmaskiner. Ytterligare en fördel är att installationen tar mindre plats än traditionella kyllösningar. Dessutom minskar behovet av att köra fläktar vilket förbättrar närmiljön.


GleSYS ledord – långsiktigt och smart

Smart lösning för energiåtervinning

GleSYS är en av Sveriges ledande leverantörer av molntjänster och serverhosting med två egna datacenter, ett i Falkenberg och ett i Västberga i Stockholm. Från datacentret i Västberga har GleSYS sedan juni 2017 levererat överskottsvärme till Stockholm Exergi fjärrvärmenät. Inom kort kommer den överblivna värmen från datahallen att årligen värma över 1 000 lägenheter.

Glenn Johansson, Vd:

Det har inte känts bra att se på medan värmen har vädrats ut i tomma intet bara för att det inte har funnits teknik eller intresse att återvinna. Så det här är ett jättespännande projekt som vi verkligen tror på.

Enkel affärsmodell
Affärsmodellen och konceptet är enkelt. Två värmepumpar installeras för att både kyla datahallen och leverera överskottsvärmen till fjärrvärmenätet. Stockholm Exergi ersätter GleSYS för den levererade värmen, som i sin tur kommer att värma upp lägenheter i närområdet genom fjärrvärmenätet.– Även om det här är en stor investering för oss så räknar vi med att tjäna in det på ett par års sikt, säger Joakim Jarstorp.Värmeeffekten beräknas öka stegvis till en nivå på drygt 1MW och i takt med att GleSYS expanderar förväntas leveranserna kunna stiga ytterligare. Förutom att överskottsvärmen kan återvinnas till fjärrvärmenätet, och samtidigt till GleSYS generera en intäkt, bidrar företaget till att minska koldioxidutsläppen i Stockholm.

Installation av ny, unik värmpumpsmodell
GleSYS har i samarbetet med Stockholm Exergi valt att investera i en ny typ av värmepumpsmodell med det mycket miljövänliga kylmediet HFO som successivt väntas ersätta den nuvarande industristandarden R134a.  Installationen är den första i sitt slag på den svenska marknaden och består av två värmepumpar från Carrier som kan leverera högre temperaturer med högre verkningsgrad.


Kylcentralen i Slakthusområdet – Efterfrågad lösning för överskottsvärme

Förnyelse för miljö och ekonomi i Stockholms livsmedelscentrum

Allt sedan tidigt 1900-tal är Slakthusområdet i södra Stockholm ett centrum för livsmedelsbranschen i staden. Idag är över 100 livsmedelsföretag verksamma här. På Slakthusområdet finns Kylcentralen, som förvaltas av Fastighetskontoret i Stockholms stad, med uppgift att centralt producera kyla för kylrum och kyldiskar åt ett stort antal verksamheter i området.

Kylcentralen har ett betydande värmeöverskott, och under många år har man blåst ut stora mängder energi genom ett kyltorn på taket. Lösningen har inte varit tillfredsställande med tanke på stadens ambitioner för hållbarhet. Men genom Öppen Fjärrvärme har nu rätt förutsättningar skapats i samarbete med Stockholm Exergi.

Christer Thönell, driftingenjör på Fastighetskontoret, Stockholms stad:

Vårt främsta motiv för att delta i Öppen Fjärrvärme är den tydliga miljönyttan – vi vill vara med och främja utvecklingen av alternativa uppvärmningssätt av byggnader. Men vi har också ekonomiska incitament. Lösningen innebär en effektivisering som gör att energiförbrukningen minskar och därmed blir byggnaden mer resurssnål.

Ekonomiskt lönsamt att återvinna överskottsenergi
För att återvinna överskottsvärmen från Kylcentralen till fjärrvärmenätet har Fastighetskontoret investerat i tre värmepumpar som är seriekopplade på både kondensor- och förångarsidorna. Anläggningen tar in returvatten, värmer upp vattnet och leverar värmen på fjärrvärmenätets framledning. Värmepumparna är dimensionerade för anläggningens basbehov för att på så vis maximera investeringens lönsamhet.

Kylcentralens förutsättningar för energiåtervinning genom Öppen Fjärrvärme varierar. En utmaning är att det sker mycket in- och utlastning av varor i kylrummen vilket ger en betydande dygnsvariation. Men till följd av fjärrvärmesystemets storlek är det inga problem att ta emot den energi som produceras vid varje given tidpunkt.

Christer Thönell:

Öppen Fjärrvärme har gjort att våra tidigare planer på återvinning av värmeöverskottet har kunnat infrias genom de tekniska lösningar som Stockholm Exergi kunnat erbjuda oss. Tillsammans sparar vi både energi och pengar.


Coop Rådhuset – Bättre miljö för närboende

Första butiken att sälja överskottsvärme till Öppen Fjärrvärme

Coop Rådhuset på Kungsholmen i Stockholm är den första livsmedelsbutiken med en koldioxidanläggning som levererar sin överskottsenergi till Stockholm Exergi genom Öppen Fjärrvärme. Utgångspunkten är butikens moderna anläggning för butikskyla till kyl och frys, vilken utnyttjar koldioxid som köldmedium – en av de naturliga ämnen som tar över på kylmarknaden när de syntetiska köldmedierna fasas ut, av miljö- och klimatskäl.

Den viktigaste utgångspunkten till att Coop Fastigheter medverkar i Öppen Fjärrvärme är samhällsnyttan som skapas genom att energi som annars skulle gå förlorad nu kan användas av andra. Lönsamheten är också en avgörande faktor, så att både ekonomisk och miljömässig nytta uppnås.

Lars Blom, projektledare och kontroller på Coop Fastigheter:

Förutom de miljövinster som vi uppnår genom återvinning av överskottsenergi så ser vi också en praktisk fördel i att använda en tekniskt överlägsen metod för att bli av med överskottsvärmen.

Kylanläggningens prestanda höjs och överskottsvärmen återvinns
För Coop Fastigheter, som förvaltar butiksfastigheten, blev det något av en överraskning att den befintliga kylanläggningen visade sig väl lämpad för värmeåtervinning till fjärrvärmesystemet. För anpassningen krävdes bara mindre ingrepp och en måttlig investering. Butikens kylanläggning är direkt kopplad till fjärrvärmenätet och via sekundärkretsen även till fjärrkylanätet för att möjliggöra värmeåtervinning av all kondensorenergi i två steg. På så vis kan nu 50% av värmeöverskottet återvinnas till fjärrvärmenätet medan 50% återvinns som restvärme till fjärrkylanätet. Restvärmen i fjärrkylanätet återvinns redan i Stockholm Exergis värmepumpar. Tidigare har butiken gjort sig av med överskottsvärmen rakt ut i luften genom kylmedelskylare. Med fjärrkyla höjs även kylanläggningens prestanda – både effekten och verkningsgraden ökar.

Tack vare anslutningen till Öppen Fjärrvärme har kylmedelskylarna på taket tystnat, vilket uppskattas av grannarna i de närliggande bostäderna. Ett uppenbart mervärde av Öppen Fjärrvärme. Ett framgångsrecept för Coop Rådhusets omställning till Öppen Fjärrvärme har varit relationen till fastighetsägaren.

Lars Blom:

Att vi tidigt fick dem involverade och delaktiga i processen visade sig ha stor betydelse för genomförandet. Mitt råd till andra i liknande position är att ta tidig kontakt med fastighetsägaren. Lönsamheten i projektet för värmeåtervinning har överstigit våra förväntningar.

För Coop Fastigheter är erfarenheten från Coop Rådhuset viktig i ett större sammanhang. Koldioxidmaskinerna som blir allt vanligare i livsmedelsbranschen uppnår lätt höga temperaturer på överskottsvärmen. Konceptet med energiåtervinning till fjärrvärmenätet är därför aktuellt för många Coop-butiker i framtiden.


Bahnhof Thule – Värme från datahallen, intäkt istället för kostnad

Datahall optimerad för kapitalsnål kyla och effektiv värmeåtervinning

Internetleverantören Bahnhofs anläggning Thule i centrala Stockholm är troligen Sveriges mest energieffektiva datahall. Med ett kylsystem som anslutits till Stockholm Exergis nät för såväl fjärrvärme som fjärrkyla har Bahnhof skapat en teknisk lösning som kombinerar ekonomiska fördelar, hållbarhet och mycket hög driftsäkerhet. Överskottet på värme tas tillvara. Samtidigt utnyttjas anläggningens överkapacitet för kyla till att tillgodose andra fjärrkylakunders behov när Thule inte har behov av kapaciteten.

Bahnhof Thules lokaler byggdes från början för försäkringsbolaget Skandias datacentral. Platsen är densamma, men förutsättningarna är väldigt förändrade. Den nya datahallen kräver betydligt mer tillförd energi jämfört med gårdagens anläggning som fanns i samma utrymme. I Thule finns tre separata hallar som byggts med energieffektivitet och återvinning som främsta ledstjärnor.

Bahnhof har medvetet byggt upp ett eget kunnande kring att projektera och bygga datahallar, som bygger på flera nya idéer kring IT-drift. En för branschen ovanlig filosofi är att Bahnhof vill vara fysiskt nära kunderna, vilket betyder att anläggningarna finns i centrala lägen, mitt i storstan.

Producerar både fjärrvärme och fjärrkyla
Hjärtat i kylsystemet på Thule är tre värmepumpar som seriekopplats både på den kalla och den varma sidan. Vid normal drift producerar värmepumparna samtidigt fjärrvärme och fjärrkyla.

Gustaf Bergquist, teknikchef Bahnhof:

Att vi håller till i stan ger oss också närhet till fjärrvärme och fjärrkyla, vilket har öppnat för ett brett nytänkande kring kylning, hållbarhet och lösningar som också ger en oöverträffad totalekonomi.

Ersättningen för energin som levereras till fjärrvärmenätet varierar med utomhustempera-turen. Därför sker leveransen till fjärrvärmenätet i huvudsak då utomhustemperaturen understiger 7 grader, vilket i Stockholm är ungefär halva året.

Från start har anläggningen på Thule dimensionerats för det långsiktiga maxbehovet av kyla. Men värmepumparna kan ändå utnyttjas fullt ut genom att den fulla kapaciteten att producera kyla kan tas tillvara i fjärrkylasystemet. I takt med att hallarna fylls upp av nya kunder, och genom utrustning som ökar värmelasten kommer allt större del av kapaciteten att användas av Thule.

Ett viktigt mervärde är att fjärrkylanätet tillsammans med värmepumpsanläggningen fungerar som två oberoende system för kylning av Thule. Pumpar har installerats så att värmepumpsanläggningen i nödfall kan köras även i ”ö-drift”, utan koppling till fjärrkylasystemet.

 

Tillbaka till sidan Värmeåtervinning (Öppen Fjärrvärme)