Information om 2020 års prisjustering finns på Mina sidor. 2020 års prislistor hittar du längre ner på sidan

Fjärrvärme Bas

Fjärrvärme Bas är vår normalprislista för fjärrvärmeleverans till företag och består av tre priskomponenter; effekt, energi och returtemperatur. 

Mer information om Fjärrvärme Bas hittar du nedan:

Effekt

Den årliga kostnaden för effekt baseras på rekommenderad eller kundvald effekt. Effekten är flödet av energi och mäts i kilowatt (kW). För enkelhetens skull har effektpriset ett antal brytpunkter där årsavgiften höjs och det proportionella priset per kW sänks. Det innebär att ju högre effekt, desto lägre blir priset på varje ytterligare kW, en sorts storleksrabatt. Rekommenderad effekt beräknas av Stockholm Exergi och bygger på kundens energianvändning under föregående period (maj till april).

Energi

Energi är effekt över tid, tusen watt i en timme är en kilowattimme (kWh). Det är alltså ett sätt att mäta hur mycket värme som faktiskt utnyttjas. När många behöver mer värme så blir den dyrare att tillverka, därför varierar priset över året.

Returtemperatur

En viktig faktor för att fjärrvärme ska fungera effektivt är att värmen utnyttjas ordentligt. Det är bättre att använda nästan all värme i en liten mängd fjärrvärmevatten än att bara utnyttja de högsta värmegraderna i en stor mängd vatten. Därför får den som dimensionerar sin fjärrvärme rätt en bonus, och ju kallare returvattnet är desto större blir bonusen. Är returvattnet över 50 grader så blir det en avgift i stället. För hög returtemperatur går att påverka, läs mer under tjänster.

Prislista
Redovisning av fjärrvärmekostnader enligt EIFS
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare
Förtydligande av prisvillkor
2020 års prislista

 

Tillval

Du som kund har möjlighet att välja olika tillval till Fjärrvärme Bas, som då kompletterar eller ersätter vissa av villkoren i Fjärrvärme Bas. Nedan hittar du våra tillval:

Effektval

Genom att välja ett av tillvalen har du möjlighet att bli debiterad för en annan effekt än den effekt som vi rekommenderar.

Kundvald dygnseffekt
Du kan välja en lägre effekt, som debiterbar effekt, än den som Stockholm Exergi rekommenderar.
Prisavtal 2019 Kundvald dygnseffekt för utskrift

Privavtal 2019 Kundvals dygnseffekt e-signering


Uttagen timeffekt
Kostnaden för debiterbar effekt baseras både på uttagen timeffekt och på Stockholm Exergis rekommenderade effekt.
Prisavtal 2020 Uttagen timeffekt för utskrift
Prisavtal 2020 Uttagen timeffekt för e-signering
2020 års prislista

Betalningsval

Förskottsbetalning 24/60
Genom att välja Förskottsbetalning 24 eller 60 betalar du hela effektkostnaden i förskott samtidigt som du erhåller ett lägre effektpris jämfört med Fjärrvärme Bas (cirka 4 procent med Förskottsbetalning 24 och cirka 5 procent med Förskottsbetalning 60). Dessutom binder du dig för tillvalet under 24 eller 60 månader. Samtliga priser är bundna under avtalets bindningstid (24 eller 60 månader).
Prisavtal 2019 Förskottsbetalning 24 för utskrift
Prisavtal 2019 Förskottsbetalning 24 för e-signering
Prisavtal 2020 Förskottsbetalning 24 för utskrift

Prisavtal 2020 Förskottsbetalning 24 för e-signering
Prisavtal 2019 Förskottsbetalning 60 för utskrift
Prisavtal 2019 Förskottsbetalning 60 för e-signering
Prisavtal 2020 Förskottsbetalning 60 för utskrift
Prisavtal 2020 Förskottsbetalning 60 för e-signering
2020 års prislista Förskottsbetalning 24
2020 års prislista Förskottsbetalning 60

Miljöval

Klimatneutral värme
Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (4 kr/MWh – exklusive moms). År 2020 reduceras priset till 3,6 kr/MWh – exklusive moms.
Prisavtal 2019 Klimatneutral värme för utskrift
Prisavtal 2019 Klimatneutral värme för e-signering
Prisavtal 2020 Klimatneutral värme för utskrift
Prisavtal 2020 Klimatneutral värme för e-signering

Värme för miljöcertifiering
Detta tillval är anpassat för miljöcertifieringskriterier enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är framtaget av branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh).
Prisavtal 2019 Värme för miljöcertifiering för utskrift
Prisavtal 2019 Värme för miljöcertifiering för e-signering
Prisavtal 2020 Värme för miljöcertifiering för utskrift
Prisavtal 2020 Värme för miljöcertifiering för e-signering

Bygg och Markvärme

Markvärme

Markvärme avser uppvärmning av mark, gator eller trottoarer med leveranser från fjärrvärmenätets returledning.
Prislista
2020 års prislista

Byggvärme

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter under uppbyggnad eller vid ombyggnation. Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart ersätts Byggvärmen med Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista.
Prislistan
2020 års prislista