Information om 2020 års prisjustering finns på Mina sidor. 2020 års prislistor hittar du längre ner på sidan

Fjärrvärme Bas

Fjärrvärme Bas är vår normalprislista för fjärrvärmeleverans till företag och består av tre priskomponenter; effekt, energi och returtemperatur. 

Debiterbar effekt 

Debiterbar effekt är den effekt som Stockholm Exergi rekommenderar och är den effekt som fastigheten förväntas behöva vid en utetemperatur på -15 grader. Den rekommenderade effekten baseras på uppmätta effekter vardagar (måndag-fredag) under närmast förgående period maj-april. Rekommenderad effekt revideras den 1 januari varje år och ligger till grund för debitering av effekt från och med detta datum.

Returtemperaturbonus/-avgift 

Returtemperatur är den temperatur fjärrvärmevattnet har när det skickas tillbaka från kundens fjärrvärmecentral till fjärrvärmenätet. Vid en returtemperatur lägre än 50 grader erhålls en bonus. Vid en returtemperatur högre än 50 grader erläggs en avgift. Returtemperaturbonus/-avgift krediteras eller debiteras under perioden november-mars.  För hög returtemperatur går att påverka, läs mer under tjänster.

Preliminär och beräknad energianvändning

Preliminär energianvändning används för debitering när mätvärden saknas. Beräkningen baseras på faktisk dygnsvis utetemperatur samt historiskt energianvändningsmönster. Avräkning sker när mätvärde erhålls.

Beräknad energianvändning används för debitering om energimätaren inte fungerat. Beräkningen baseras på faktisk dygnsvis utetemperatur samt historiskt energianvändningsmönster.

Mer information om Fjärrvärme Bas hittar du nedan:

Prislista
Redovisning av fjärrvärmekostnader enligt EIFS
Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare
Förtydligande av prisvillkor
2020 års prislista

 

Tillval

Du som kund har möjlighet att välja olika tillval till Fjärrvärme Bas, som då kompletterar eller ersätter vissa av villkoren i Fjärrvärme Bas. Nedan hittar du våra tillval:

Effektval

Genom att välja ett av tillvalen har du möjlighet att bli debiterad för en annan effekt än den effekt som vi rekommenderar.

Kundvald dygnseffekt
Du kan välja en lägre effekt, som debiterbar effekt, än den som Stockholm Exergi rekommenderar.
Prisavtal Kundvald dygnseffekt för utskrift

Prisavtal Kundval dygnseffekt e-signering
2020 års prislista
Uttagen timeffekt
Kostnaden för debiterbar effekt baseras både på uttagen timeffekt och på Stockholm Exergis rekommenderade effekt.
Prisavtal Uttagen timeffekt för utskrift
Prisavtal Uttagen timeffekt för e-signering
2020 års prislista

Betalningsval

Förskottsbetalning 24/60
Genom att välja Förskottsbetalning 24 eller 60 betalar du hela effektkostnaden i förskott samtidigt som du erhåller ett lägre effektpris jämfört med Fjärrvärme Bas (cirka 4 procent med Förskottsbetalning 24 och cirka 5 procent med Förskottsbetalning 60). Dessutom binder du dig för tillvalet under 24 eller 60 månader. Samtliga priser är bundna under avtalets bindningstid (24 eller 60 månader).
Prisavtal Förskottsbetalning 24 för utskrift
Prisavtal Förskottsbetalning 24 för e-signering

Prisavtal Förskottsbetalning 60 för utskrift
Prisavtal Förskottsbetalning 60 för e-signering
2020 års prislista Förskottsbetalning 24
2020 års prislista Förskottsbetalning 60

Miljöval

Klimatneutral värme
Stockholm Exergi klimatkompenserar för de koldioxidutsläpp som kundens köp av fjärrvärme genererar och vilka inte redan klimatkompenerats i Stockholm Exergis egen verksamhet. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (4 kr/MWh – exklusive moms). År 2020 reduceras priset till 3,6 kr/MWh – exklusive moms..
Prisavtal Klimatneutral värme för utskrift
Prisavtal Klimatneutral värme för e-signering

Värme för miljöcertifiering
Detta tillval är anpassat för miljöcertifieringskriterier enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Miljöbyggnad är framtaget av branschorganisationen Sweden Green Building Council (SGBC) och ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och material. För tillvalet betalar du en extra avgift per levererad fjärrvärme (kr/MWh).
Prisavtal Värme för miljöcertifiering för utskrift
Prisavtal Värme för miljöcertifiering för e-signering

Bygg och Markvärme

Markvärme

Markvärme avser uppvärmning av mark, gator eller trottoarer med leveranser från fjärrvärmenätets returledning.
Prislista
2020 års prislista

Byggvärme

Byggvärme avser fjärrvärmeleveranser till fastigheter under uppbyggnad eller vid ombyggnation. Byggvärme kan användas till såväl avfuktning och torkning som till uppvärmning av exempelvis byggbaracker och platskontor. När byggarbetet är klart ersätts Byggvärmen med Fjärrvärme Bas som är vår normalprislista.
Prislistan
2020 års prislista