Företagets styrelse har fattat beslut om ta nästa steg och inleder därmed förprojekteringen.Stockholm Exergis planer på en storskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen i Stockholm blir alltmer konkreta. I juni fattade styrelsen beslut om att inleda förprojekteringen och det innebär att arbetet med att färdigställa underlag för att senare kunna ta slutgiltigt investeringsbeslut påbörjas. Framför allt kommer nu arbetet med att ta fram en slutgiltig design, ansökan om miljötillstånd och bygglov samt upphandling av anläggningen att genomföras. Parallellt för Stockholm Exergi förhandlingar kring transport och lagring av infångad koldioxid samt bistår politiken i arbetet med att utveckla de lagar och regler som krävs för att stödja en utveckling av storskaliga kolsänkor som bio-CCS.

– Beslutet om att inleda förprojektering gör att vi kan fortsätta vår ambitiösa plan att få den första storskaliga anläggningen för bio-CCS (BECCS) på plats. Det kommer troligtvis vara helt avgörande med projekt som detta för att klara Paris-avtalet, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi:

Den tekniska utvecklingen i projektet går stabilt framåt samtidigt pågår också arbetet med utmaningen att hitta lösningar för finansieringen. Arbetet består av flera olika delar och Stockholm Exergi gör bedömningen att sannolikt kommer den ekonomiska lösningen vila på flera olika ben där stöd från EU:s investeringsfond kan vara ett och Stockholm Exergi lämnade nyligen in sin ansökan till det andra och sista steget i avgörandet om vilka projekt som får stöd. Frivilligmarknaden är ett andra ben i finansieringen och den svenska statens stödsystem ett tredje.

– Nu krävs det att politiken i Sverige – men även internationellt – hänger med. Lyckas vi är det en game-changer, eftersom vi då får förmågan att motverka de utsläpp som samhället idag inte kommer åt. Det handlar till exempel om vissa utsläpp från lantbruk och reningsverk. Vi för en aktiv dialog med både Energimyndigheten och regeringen för att bidra till att regelverken utformas på ett sätt så att Sverige får så mycket minusutsläpp som möjligt för varje investerad krona. Här menar vi att vår bio-CCS-lösning vid biokraftvärmeverket i Värtan har väldigt bra förutsättningar att erbjuda just det, säger Fabian Levihn.

I november 2021 kommer Energimyndighetens utredning att vara klar. Stockholm Exergis mål är att fatta investeringsbeslut under första kvartalet 2023, inleda bygget direkt efter det och under andra halvåret 2025 är planen att anläggningen ska vara klar för drift.

Senast uppdaterad

  • Charlotte Lindevall
  • 2021-07-05