Stockholm Exergi nådde flera milstolpar år 2019, till exempel fattades beslut om att ta den sista koleldade pannan ur drift två år tidigare än plan och vid Värtaverket invigdes en unik testanläggning för Bio-CCS. Rapporten återfinns på Stockholm Exergis webbplats, på sidan för finansiell information.

Nyckeltal Januari-december 2019

• Nettoomsättningen uppgick till 6 864 MSEK (7 003)

• Försäljningen uppgick till 9 814 GWh (10 194) varav 8 094 GWh (8 176) utgjordes av värme

• Rörelseresultatet för året uppgick till 737 MSEK (1 381). Resultatet är belastat med en nedskrivning om -582 MSEK hänförlig till beslut om stängning av den sista koleldade pannan i KVV6 i Värtan.

• Resultat efter skatt uppgick till 433 MSEK (1 164)

Vd-kommentar
Fjärrvärmens och kraftvärmens betydelse för energisystemet blir allt tydligare. Höstens överenskommelse mellan Ellevio och Stockholm Exergi visar just detta. Härigenom säkrades stockholmarnas nuvarande behov av el och en akut eleffektbrist undveks. Utan fjärrvärmen och kraftvärmen hade elbristen varit ett faktum sedan länge. Eleffektsituationen i Stockholm är mycket ansträngd, och här bidrar vi nu med 320 MW el under de kommande tolv åren. Men det kommer att behövas fler initiativ, och då gäller det att se att värme och el tillsammans skapar ett integrerat energisystem och att fjärrvärmens betydelse för elförsörjningen är enorm – bara i Storstockholm motsvarar fjärrvärmens eleffektnytta nästan två kärnkraftsreaktorer.

Men kraftvärmens betydelse för svensk hållbar och säker energiförsörjning har inte fått fullt genomslag i regelverket och skattesystemet. Istället har en beskattning på avfallsförbränning införts som innebär att skatten blir högre ju mer plast som sorteras ut ur avfallet. Att förslaget är bakvänt konstaterades redan av den statliga utredning som fick i uppdrag att utreda skatten. Att energiöverenskommelsen efter drygt tre år föll hoppas jag inte ska skapa osäkerhet i energimarknaden. Vi behöver långsiktighet i politiken för att kunna fortsätta att utveckla fjärrvärmens hållbarhet. Framförallt måste värdet av eleffekt och värdet av koldioxidsänkor synas i utvecklingen av samhällets marknadsmodeller, styrmedel och skattesystem.

Viktiga händelser under 2019
• Vi har beslutat att efter den här driftsäsongen avveckla vår sista kolpanna, två år snabbare än den ursprungliga planen.

• Vi har kört igång en testanläggning för koldioxidavskiljning vid biokraftvärmeverket i Värtan, så kallad bio-CCS. Målet är att bygga en fullskalig anläggning som ger minusutsläpp av koldioxid i storleksordningen 800 000 ton per år.

• Vi har tillsammans med SÖRAB fattat beslutet om att etablera en verksamhet för sortering av restavfall i anslutning till vårt kraftvärmeverk i Brista. Utsläppen från förbränning av plast är en utmaning och med den nya anläggningen kommer 18 000 ton plast att sorteras bort varje år.

Det här är tre händelser som visar att vi menar allvar med vår omställning bort från det fossila. På resan ingår också planen på ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta i nordvästra Stockholm. Investeringen stärker den resurseffektiva energiåtervinningen och blir ett viktigt bidrag till den cirkulära ekonomin som sträcker sig långt utanför de svenska gränserna. Genom vår omställning rustar vi oss för att möta våra kunders behov och vi arbetar hela tiden med att höja fjärrvärmens värde och stärka dess konkurrenskraft. Nyförsäljningen under året var god, trots hård konkurrens på värmemarknaden. Vi fortsätter att utveckla vårt kunderbjudande, inte minst inom smarta fastigheter med bland annat värmestyrning, solceller och fordonsladdning.

Fortsatt arbete för att klara omställningen
Digitala lösningar kommer att ge kunderna betydligt bättre förutsättningar att optimera sin energianvändning. Och genom att ha skapat Stockholm Data Parks, där vi tar vara på restvärme från serverhallar, har vi under året lockat internationella aktörer och satt Stockholm på kartan. Vi har en tydlig riktning i vår verksamhet och driver den med omsorg om vår omvärld och om oss som jobbar här. Vi har tagit stora steg i arbetet med social hållbarhet och samtidigt inlett jobbet med att öka inkluderingen och mångfalden. Och vårt motto ”vi jobbar säkert eller inte alls” är fortsatt en självklarhet i vårt dagliga arbete för att minska antalet arbetsplatsolyckor i vår verksamhet.

Glädjande konstaterar jag också att vi under 2019 överträffade våra miljömål om andel förnybar eller återvunnen energi, koldioxidutsläpp per fjärrvärmeleverans och antal betydande miljöstörningar.

Det saknas dock inte utmaningar i vår omställning. Anspänningen på bolagets lönsamhet har ökat genom beskattningen på avfall och det saknas tillräckliga incitament för att skapa de nödvändiga minusutsläppen av koldioxid. Under året har vi bedrivit ett omfattande lönsamhetsprogram där vi nu tar nästa steg för att ytterligare effektivisera och minska bolagets kostnader. En viktig del i arbetet är att ta vara på möjligheterna inom digitalisering av produktionsplaneringen och därigenom sänka produktionskostnaderna. Sammanfattningsvis står vi väl rustade inför framtiden och tack vare utvecklingen under 2019 har vi råg i ryggen: vi kommer att klara omställningen.

Anders Egelrud
Vd och koncernchef

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-05-26