Genom avsiktsförklaringar om fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp visar man en tydlig ambition att tillsammans bidra till att nå klimatmålen.

Genom en process som kallas pyrolys omvandlas trädgårdsavfall till biokol som binder koldioxid. Samtidigt skapas värme som Stockholm Exergi tar vara på och distribuerar till stockholmarna genom fjärrvärmesystemet. Det här är upplägget bakom initiativet fjärrvärme med minusutsläpp.

– Vi befinner oss i en omfattande klimatutmaning och behöver vara innovativa. Det handlar om att utveckla teknik som inte bara minskar utsläpp utan även minskar koncentrationen av koldioxid i atmosfären, och samtidigt erbjuda produkter som möter kundernas drivkraft att nå sina klimatmål, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

I den riktningen tar nu Stockholm Exergi tillsammans med kunderna Akademiska Hus med KTH och Stockholms universitet, AMF Fastigheter, Fabege, Heba Fastighets AB, Riksbyggen och Vasakronan ett kliv. Kunderna har skrivit på en avsiktsförklaring om att köpa fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp och stödja Stockholm Exergis storskaliga biokolssatsning.

– De här kunderna visar tydligt att de tror på fjärrvärmen och dess möjligheter att skapa minusutsläpp. Deras uttalade vilja är väldigt värdefull för oss i det fortsatta arbetet då vi gemensamt med våra kunder ska hitta koncept och affärsmodeller för att en storskalig anläggning för produktion av biokol i Stockholm ska kunna bli verklighet, säger Ulf Wikström.

Stockholm Exergi har som mål att vara klimatpositiva 2025. En kolsänka i form av en storskalig anläggning för avskiljning av koldioxid från bioenergi (bio-CCS) är nödvändig för att lyckas nå målet. Andra centrala delar är en biokolsanläggning, en ny sorteringsanläggning i Brista samt stängning av den sista koleldade pannan vid Värtaverket, vilket skedde tidigare i år.

Så här säger kunderna:

Mia Edofsson, hållbarhetschef på Akademiska Hus:

–  Klimatutmaningen är vår tids största utmaning. Forskningen är enig om att vi, vid sidan om klimateffektiva lösningar, även behöver utveckla tekniker och processer för att permanent fånga in och lagra koldioxid. Satsningen på biokol som koldioxidsänka är ett spännande steg i denna riktning, som förutom klimatnyttan även kan ge mervärden inom markförbättring för att främja tillväxten i grönområden och biologisk mångfald. För oss är avsiktsförklaringen en del i vårt arbete för att uppnå en nollvision för Akademiska Hus klimatavtryck.

Sigbritt Karlsson, rektor vid Kungliga tekniska högskolan, KTH:

– KTH arbetar för att bidra till de klimatmål som finns på nationell och internationell nivå. KTH ska därmed genom sin forskning och utbildning vara pådrivande och gå före i samverkan med andra aktörer. Därför vill KTH stödja den tekniska utveckling som sker genom att köpa fjärrvärme med noll- eller minusutsläpp och medverka i Stockholm Exergis storskaliga biokolssatsning.

Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet:

– Genom att tillsammans med en rad andra aktörer i samhället vara med på Stockholm Exergis satsning på att producera fjärrvärme med negativa utsläpp, tar vi nu också ett stort och nödvändigt steg mot att ta bort koldioxid från atmosfären och lagra den i marken. Samtidigt bidrar universitetet till forskning och utveckling inom detta viktiga område genom att vara en aktiv partner.

Michael Eskils, hållbarhetschef på AMF Fastigheter:

– Energiförsörjningen är en av fastighetsbranschens viktigaste hållbarhetsutmaningar. Vi ser därför fram emot att delta i detta pilotprojekt som ska bidra till utvecklingen av ny, hållbar teknik på området. Pilotprojektet går i linje med AMF Fastigheters ambition att ställa om verksamheten mot 1,5-gradersmålet.

Mia Häggström, hållbarhetschef på Fabege

– Fabege har ambitiösa mål inom hållbarhetsområdet och samverkan är en förutsättning för att nå dessa mål. Som ett led i att göra vår förvaltning koldioxidneutral till 2030 ser vi positivt på en lokal, additiv fjärrvärmeanläggning med noll- eller minusutsläpp.

Patrik Emanuelsson, vd Heba Fastighets AB:

– Satsningen på biokol är en viktig del för oss på Heba, för att vi ska nå vårt mål att inte lämna något negativt avtryck på miljön. Biokolet kommer ge oss förutsättningar att skapa ett positivt avtryck istället. Vi vill gärna vara delaktiga i innovativ utveckling, och är glada över att vara en partner i projektet.

Mari-Louise Persson, energistrateg på Riksbyggen:

– Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare vill Riksbyggen gå i spetsen för att utveckla nya fjärrvärmeprodukter som i framtiden kan hjälpa våra kunder att minska sitt klimatavtryck och i framtiden till och med bidra till en kolsänka.

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan:

– Vasakronan har ett mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan till 2030. För att klara det behöver vi bland annat jobba med energifrågan på bred front Det gör vi genom att reducera energibehovet men även genom att på olika sätt producera, flytta och lagra energi. Dialogen med våra energileverantörer för att minska utsläppen från den energi vi ändå kommer att behöva köpa är ett led i detta större arbete. Vasakronan ser positivt på att inleda ett samarbete för att kunna köpa fjärrvärme med nollutsläpp från Stockholm Exergi.

Läs mer om biokol: https://www.stockholmexergi.se/minusutslapp/biokol/

 

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2020-12-16