Det är innebörden av de omförhandlade villkoren för bolagets långfristiga lånelöfte. CFO spår att hållbarhetskriterier kommer bli allt vanligare på lånemarknaden, precis som utvecklingen för gröna obligationer de senaste fem åren.

– När vi gav ut vår första gröna obligation år 2015 var den visserligen störst hittills i Sverige, men den stod ändå för en liten del av vår finansiering. Idag är ungefär 80 procent av vår obligationsfinansiering grön och det känns naturligt för oss att sätta kriterier även på lånefinansieringen, säger Heiko Bechtel, Stockholm Exergis finanschef.

De nya villkoren innebär att räntan på energibolagets 3 miljarder kronor stora lånelöfte hos SEB, Swedbank och Danske Bank årligen kan justeras 2,5 baspunkter uppåt eller nedåt baserat på fyra hållbarhetskriterier, där Stockholm Exergi ska ha uppnått fördefinierade förbättringar.

Kriterierna är:

  • Antal betydande miljöstörningar
  • Antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar (LWIF)
  • Koldioxidutsläpp per ton behandlat avfall
  • Antal avtal om värmeoptimering som hjälper kunderna att spara energi

Relevanta och mätbara hållbarhetskriterier

– För oss är det här upplägget positivt eftersom det ger oss ännu ett incitament för att nå våra mål. Dessutom vill vi gärna bidra till att etablera det här sättet att finansiera hållbar utveckling. På obligationsmarknaden har gröna obligationer gått från en nisch till att dominera helt för vissa branscher i Sverige på bara fem år. Det är viktigt att det är lättare att finansiera hållbar verksamhet än ohållbar, säger Emma Rönnmark, CFO.

Hon fortsätter:
– De mål vi har i våra nya lånekriterier är relevanta för vår strategi som bolag. Det är områden där vi har handlingsplaner och tydliga ambitioner att uppnå dem. Det övergripande målet för Stockholm Exergi är att ha en klimatpositiv verksamhet år 2025, så vi är minst sagt vana vid ambitiösa och utmanande mål.

Hållbarhetskriterierna är utvalda för att täcka in några av Stockholm Exergis viktigaste hållbarhetsmål inom miljöpåverkan, socialt ansvar, klimatpåverkan och resurseffektivitet. Dessutom är de mätbara och möjliga att objektivt definiera, så att de kan granskas av revisorer.

Målen följs upp årligen och räntan justeras ned med 2,5 baspunkter vid en måluppfyllelse på minst 80 procent, eller upp med 2,5 baspunkter vid en måluppfyllelse på under 40 procent.

SEB har agerat som hållbarhetskoordinator.

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2021-04-08