Cornelia Malder som nu är hållbarhetsspecialist på Stockholm Exergi har under året undersökt hur det avfall som behandlas med energiåtervinning kan komma att förändras både till sammansättning och egenskaper. Det är genom hennes examensarbete Konsekvenser för energiåtervinning när materialåtervinning av avfall ökar för Lunds tekniska högskola som hon har genomfört studien i samarbete med Stockholm Exergi. En av hennes slutsatser är att avfallsmängderna kommer att minska.

– Om målen för materialåtervinning uppnås kommer mer material att gå i kretslopp vilket vore mycket positivt. Det kommunala restavfallet från hushåll i Stockholm att minska med ungefär 50 procent mellan 2020 och 2030. Och om man tar hänsyn till befolkningsökningen i Stockholms län kommer mängden avfall från regionen att minska med ungefär 45 procent, säger Cornelia Malder.

En annan betydelsefull slutsats som Cornelia Malder kommer fram till är att med ökad materialåtervinning kommer de fossila utsläppen från förbränning av avfall att öka.

– Den fossila kolandelen väntas öka som följd av den ökade utsorteringen till materialåtervinning. Det innebär att per kg avfall blir det ett större fossilt koldioxidutsläpp vid förbränningsanläggningarna än nu. Det kan uppfattas som en negativ utveckling, men per capita minskar det globala fossila utsläppet om mer fossilt material materialåtervinns eftersom utsläppen minskar i tillverkningsleden, säger hon.

Ulf Wikström är hållbarhetschef på Stockholm Exergi och han menar att resultaten i studien på många sätt är intressanta:

– Enkelriktade materialflöden måste vändas till kretslopp och Cornelia Malders modelleringar visar tydligt att mängden restavfall per person kommer att minska om vi når målen. Vår behandlingskapacitet kommer att räcka till nästan dubbelt så många hushålls restavfall. Dessutom stärks vi i vår uppfattning att slutbehandling med energiåtervinning måste ske med koldioxidinfångning och lagring, så kallad CCS. Det är hög tid att vi, tillsammans med alla aktörer längs värdekedjan, bestämmer oss för att införa denna teknik, säger Ulf Wikström.

3 REKOMMENDATIONER
Cornelia Malder ger i sitt examensarbete tre rekommendationer till utveckling för Stockholm Exergi inom avfallsbehandling med energiåtervinning.

  • Differentierade avgifter för behandling av olika typer av avfall eller fraktioner behöver tas fram för att ytterligare utsortering ska ske och för att täcka ökade kostnader för askhantering och utsläppsrätter.
  • Avfall från andra regioner eller länder som bäst behandlas med energiåtervinning behöver undersökas.
  • Verksamhetsavfallet som behandlas med energiåtervinning behöver undersökas ytterligare. Ett tillvägagångssätt kan vara att utföra plockanalyser på det avfall som tas emot på anläggningarna.

Läs hela examensarbetet Konsekvenser för energiåtervinning när materialåtervinning ökar

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-02-17

Kategorier