Den 30 juni i år berättade Fortum att de hade tecknat avtal om att sälja sitt ägande på 50 procent i Stockholm Exergi till ett europeiskt konsortium bestående av APG, Alecta, PGGM, Keva samt Axa. Idag slutfördes affären och Stockholm Exergi ägs nu till 50 procent av Stockholms Stadshus AB och till 50 procent av konsortiets bolag Ankhiale Bidco AB.

– Vi vill tacka Fortum för deras viktiga bidrag som delägare under många år och välkomna Ankhiale till resan mot en klimatpositiv verksamhet år 2025. FN:s klimatpanel IPCC har nyligen upprepat och förtydligat att för att världen ska klara klimatutmaningen behövs både förnybar energi och negativa utsläpp och vi på Stockholm Exergi har bestämt oss för att vara en del av den lösningen. Jag är glad att ha starka, långsiktiga ägare som delar den visionen, säger Anders Egelrud, Stockholm Exergis vd.

– Vi är nöjda att nu kunna slutföra detta första steg i investeringen i Stockholm Exergi. Det är en milstolpe i APG:s övergripande åtagande att kraftigt minska de globala koldioxidutsläppen. Tillsammans med ägarkonsortiet och Stockholms stad ser vi fram emot att stötta företagsledningens ambitiösa vision och att arbeta med övriga intressenter för att företaget ska kunna spela en nyckelroll i den pågående energiomställningen. Vi vill att Stockholm Exergi ska växa och är redo att investera betydande kapital för att stärka företaget i framtiden, säger Carlo Maddalena, senior portföljförvaltare på nederländska APG.

– Vi vill tacka Fortum för ett gott samarbete i ägandet och utvecklingen av Stockholm Exergi. Samtidigt välkomnar vi konsortiet Ankhiale som nya ägare och ser fram emot ett nära samarbete i det fortsatta arbetet med stötta bolaget att nå en klimatpositiv verksamhet 2025 och i förlängningen ett klimatpositivt Stockholm 2040, säger Alexandra Grimfors, Stockholm Exergis ordförande.

Val av ny styrelse

Stockholm Exergi har idag även genomfört en extra bolagsstämma för att välja en ny styrelse.

Stämman beslutade om omval av Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Petra Engman och Rikard Warlenius, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om nyval av Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, Carlo Maddalena och Johanna Strömsten Friberg, samtliga nominerade av Ankhiale.

Det beslutades att fördelningen av styrelsearvoden inte ska ändras.

Ägarförändringen medför inga förändringar för Stockholm Exergis kunder, leverantörer eller anställda.

 

Stockholm Exergi welcomes new co-owner

Today, our co-owner Fortum completed the sale of its shareholding in Stockholm Exergi.

On June 30 this year, Fortum announced that it had signed an agreement to sell its 50 per cent stake in Stockholm Exergi to a European consortium consisting of APG, Alecta, PGGM, Keva, and Axa. The transaction was completed today, and Stockholm Exergi is now 50 per cent-owned by Stockholms Stadshus AB and 50 per cent by the consortium’s company Ankhiale Bidco AB.

“We would like to thank Fortum for their vital contributions as a partner over many years and welcome Ankhiale on our journey towards making our operations climate-positive by 2025. The IPCC recently reiterated and stressed the fact that renewable energy and negative emissions will be necessary for the world to meet the climate challenge. Stockholm Exergi has decided to be part of that solution. I am happy to have strong, long-term owners who share that vision,” says Anders Egelrud, Stockholm Exergi CEO.

“We are happy to finalize this first step of the investment in Stockholm Exergi. It represents a key milestone of APG’s overall commitment to significantly reduce CO2 emissions worldwide. Alongside our consortium partners and the City of Stockholm, we are looking forward to supporting the management team in their ambitious vision and to work alongside all the other stakeholders to play a key role in the ongoing energy transition. We intend to grow Stockholm Exergi and are ready to invest further capital in the future to support the business”, says Carlo Maddalena, Senior Portfolio Manager at APG.

“We would like to thank Fortum for excellent collaboration in the ownership and development of Stockholm Exergi. We also welcome the Ankhiale consortium as new owners and look forward to close co-operation in our continued efforts to support the company becoming climate-positive by 2025 and, ultimately, Stockholm becoming climate-positive by 2040”, says Alexandra Grimfors, Stockholm Exergi chairman.

Election of a new board of directors

Today, Stockholm Exergi also held an extraordinary general meeting (EGM) to elect a new board of directors.

The EGM resolved to re-elect Alexandra Grimfors, Fredrik Adolfsson, Petra Engman and Rikard Warlenius, all nominated by Stockholms Stadshus.

The EGM resolved to elect Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, Carlo Maddalena and Johanna Strömsten Friberg, all nominated by Ankhiale.

It was decided that the allocation of board member fees should not be changed.

The change of ownership does not entail any changes for Stockholm Exergi’s customers, suppliers or employees.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-09-20