Stockholm Exergi välkomnar uppgörelsen och stödjer ambitionen att öka andelen förnybar energi i energisystemet till 2030.

– Ett mycket välkommet besked efter en tid av osäkerhet. Att värna den svenska biomassan gynnar både Sveriges möjlighet att nå sina klimatmål men också viktigt för kraftvärmen och energisystemet. Väldigt bra jobbat av det svenska ordförandeskapet, riksdag och svenska EU-parlamentariker, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Det mest kritiska under förhandlingarna för Stockholm Exergis del var definitionen av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen. Det var också den frågan som i slutänden visade sig vara svårast för parterna att enas om. Skogliga biobränslen har diskuterats i media under vintern, och debatten har stundtals varit mycket polariserad.

De texter som blev utfallet av förhandlingarna ligger väl i linje med Stockholm Exergis hållning. Tidigt i förhandlingarna fanns orosmoln om grenar, toppar och andra rester från skogsbruk inte skulle ses som hållbara, men i den slutliga överenskommelsen finns inte någon sådan skrivning. Ett felaktigt utfall i den delen hade varit mycket olyckligt för fjärrvärmen i Stockholm.

– Det finns bland annat en oro bland några av EU:s medlemsstater är att den ökade ambitionsnivån kring förnybar energi ska leda till att prima rundved börjar användas för energiändamål istället för till långlivade träprodukter. Detta hanterar man nu genom att införa en kaskadprincip, likt avfallstrappan, som som förhindrar att det sker. Detta innebär också att rester från svenskt skogsbruk fortsatt kan användas för produktion av el och fjärrvärme, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

Frågan om bioenergi och skogsbruk är komplicerad. Det är ett område som omgärdas av flera målkonflikter. Det handlar bland annat om biodiversitet, gammelskogar, skogen som kolsänka och produktion av trävaror, där bioenergi kommer in som en pusselbit. Stockholm Exergi är ödmjuk inför utmaningarna och ser att arbetet kring bioenergin och skogsbruk kommer att fortsätta.

– Det finns inga enkla svar. Här krävs dialog mellan berörda parter, och i den kommer Stockholm Exergi även fortsatt att ta en aktiv roll. Om Sverige och EU ska lyckas nå de högt satta klimatmålen måste man ta vara på och utnyttja den resurs som bioenergin och skogen ger. Och då självklart på ett ansvarsfullt sätt, säger Ulf Wikström, hållbarhetschef på Stockholm Exergi.

 

Senast uppdaterad

  • Ulf Wikström
  • 2023-04-03