Under fjolåret nådde Stockholm Exergi flera milstolpar och beslutade om investeringar för att förbättra kunderbjudandet och för att ytterligare stärka kraftvärmens viktiga roll i den pågående energi- och klimatomställningen. Det framgår av företagets års- och hållbarhetsredovisning som publiceras idag.

Läs års- och hållbarhetsredovisningen  här

Värt att notera när Stockholm Exergi sammanfattar 2019 är att ny mark har brutits inom ett flertal områden som möjliggör både kundernas och hela stadens omställning mot ett allt mer effektivt och hållbart energisystem. En forskningsanläggning för koldioxidavskiljning (bio-CCS) har invigts och uppmärksammats, och Stockholm Exergi har säkrat att befintlig eleffektkapacitet kan behållas, genom att omfattande reinvesteringar kommer att genomföras på befintliga anläggningar. Företaget har också ökat utbudet av digitala tjänster till sina kunder, för smartare energioptimering och förvaltning.

Under 2019 fattade Stockholm Exergis ledning dessutom belutet att stänga företagets sista kolpanna under våren 2020, vilket är tidigare än den ursprungliga planen.

Genom våra satsningar både tidigare och under 2019 står vi rustade för att möta våra kunders behov.  Vi menar allvar med vår omställning bort från det fossila och kol har ingen plats i Stockholms energisystem idag. Vårt mål är att möta den växande Stockholmsregionens behov av energi och samtidigt, senast år 2030, ställa om så att all vår fjärrvärme produceras av enbart förnybara eller återvunna bränslen, säger Anders Egelrud, vd Stockholm Exergi.

Några sådana satsningar som varit i fokus under 2019 är följande:

 1. Projekt för att skapa minusutsläpp: I december invigde bland andra Sveriges energiminister Anders Ygeman den nya forskningsanläggningen för bio-CCS. Tekniken behövs för att skapa så kallade minusutsläpp, det vill säga att man fångar in koldioxid ur atmosfären. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall och deras biokolsanläggning har Stockholm Exergi också lanserat pilotprodukten Fjärrvärme med minusutsläpp. I processen, där trädgårdsavfall (biomassa) upphettas utan syretillförsel och blir till biokol som binder delar av biomassans kolinnehåll, genereras värme som distribueras till stockholmarna genom fjärrvärmenätet.
 2. Hållbar leverantörskedja: Under 2019 samarbetade Stockholm Exergi med nästan 1 500 leverantörer. En av de viktiga satsningar som gjordes var lanseringen av den icke-vinstdrivande föreningen Responsible Shipping Initiative (RSI) tillsammans med EFO, Lantmännen och Södra. RSI arbetar för att främja ansvarsfull sjöfart med fokus på bulktransporter. Ett nytt avtal slöts också med finländska rederiet Meriaura om sjötransporter av biobränsle med båtar som drivs av bioolja.
 3. Modern distribution som möter stockholmarnas behov av värme och kyla: Projekteringsarbete för att koppla ihop fjärrvärmenätet i centrala Stockholm med nätet i nordvästra delen av staden har pågått under 2019 och fortsätter under 2020; här ingår det planerade nya kraftvärmeverket i Lövsta. Projektet kommer att skapa moderna och flexibla distributionsnät som kan möta ett ökat kundbehov av el och hållbara energilösningar.
 4. Smarta digitala lösningar för modern och klimatvänlig fjärrvärme till kunderna: Under 2019 tog Stockholm Exergi nästa steg i att modernisera fjärrvärmen genom att installera digitala dosor, så kallade gateways, hos våra kunder, som bland annat möjliggör en effektivare värmefördelning i fjärrvärmesystemet.
 5. Produktion som prioriterar resurseffektivitet: Under 2019 utgjordes 91 procent av Stockholm Exergis energiproduktion av förnybar eller återvunnen energi. Stockholm Exergi återvann energin ur ca 485 000 ton hushållsavfall och 393 000 ton verksamhetsavfall. I Högdalenverket påbörjades arbetet med att bygga en ny panna med hög kapacitet, som ersätter verkets två äldsta pannor. För att minska mängden plast och metall i avfallet påbörjades etableringen av en ny sorteringsanläggning vid Bristaverket i samarbete med avfallsbolaget Sörab.

Resultat 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 864 MSEK (7 003)
 • Försäljningen uppgick till 9 814 GWh (10 194) varav 8 094 GWh (8 176) utgjordes av värme
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 835 MSEK (2 800)
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 737 MSEK (1 381). Resultatet är belastat med en nedskrivning om -582 MSEK hänförlig till beslut om stängning av den sista koleldade pannan i Värtan. Justerat för nedskrivningen är rörelseresultat för året 1 319 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 433 MSEK (1 164)

Läs års- och hållbarhetsredovisningen här

Senast uppdaterad

 • Anna Andersson
 • 2020-09-24