Stockholm Exergi levererar värme, kyla och el till stockholmsregionen och är därmed en samhällsviktig verksamhet. Det ligger i vårt verksamhetsansvar att säkerställa leveranserna till våra kunder och därför har vi planer och rutiner för att kunna säkra verksamheten i olika typer av kritiska scenarier. Det aktuella läget som vi nu befinner oss i – en pandemi – är ett sådant scenario. Vi redovisar löpande våra åtgärder och planer till Energimyndigheten som har en samlad nationell bild av beredskapen inom vår bransch.

Vi har redan infört ett antal åtgärder inom företaget för att minimera risken för smittspridning. Vid ett eventuellt stort personalbortfall kommer vi att följa de planer vi har för just en sådan situation. Det innebär bland annat att vi kommer att prioritera om resurser och arbetsuppgifter, med fokus på att säkra värme-, kyla-  och elproduktionen och leveranserna till Stockholm.

Våra kunder kan kontakta oss som vanligt. Det kan dock vara längre ledtider än vanligt, framför allt på telefon, då all vår administrativa personal jobbar hemifrån enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Mycket information finns på ditt konto på Mina Sidor. Annars kan du nå oss bäst via mejl.

Om fjärrvärmecentralen i din fastighet behöver underhåll så kan du kontakta oss eller annan reparatör. Det är oftast fastighetsägaren som äger undercentralen och denne kan därmed välja leverantör själv. Våra medarbetare följer naturligtvis Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller exempelvis handhygien och att hålla avstånd.

Även under den speciella situation som vårt samhälle befinner sig i måste vi utföra vissa nödvändiga åtgärder för att upprätthålla leveranserna i vårt fjärrvärmenät. Det kan innebära att vi ibland behöver stänga av värme och varmvatten till enskilda fastigheter under kortare perioder. Under avstängningen kommer det dock finnas tillgång till kallvatten precis som vanligt. Rinnande vatten är viktigt för att kunna hålla en god handhygien och begränsa smittspridningen av viruset som orsakar covid-19. Enligt Folkhälsomyndigheten är det mekaniska avlägsnandet av virus på händerna tillsammans med rinnande vatten det viktigaste för handhygienen.

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-22