Nyckeltal januari-juni 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 092 MSEK (3 835)
  • Försäljningen uppgick till 5 262 GWh (5 464) varav 4 487 GWh (4 811) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet uppgick till 953 MSEK (837)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 687 MSEK (595)

​​​​​​​Vd-kommentar

”Kriget i Ukraina överskuggar allt det här halvåret, det som händer är hemskt och ofattbart. Rysslands invasion har snabbt förändrat det geopolitiska läget till det sämsta vi har haft i Europa sedan andra världskriget. Det fruktansvärda kriget och allt vad det för med sig kommer att påverka Ukraina, världen och våra samhällen under lång tid framöver.

Kriget avlöste pandemin som höll världen i sitt grepp under lång tid och det är först nu under det senaste halvåret som den har börjat ge efter och världen har kunnat börja öppna upp igen. Om det också är början till slutet på hela pandemin återstår dock att se och vi som bolag väljer att vara fortsatt vaksamma kring utvecklingen.

Effekterna av kriget i Ukraina och pandemin medför förstås också fortsatta utmaningar för energisektorn. Hur kommer vår sektors bidrag till att mota klimatförändringarna att påverkas ? Vi står troligen mellan ytterligheterna där effekten skulle kunna bli en bromskloss med stärkta fossila lösningar eller en katalysator för de nya fossilfria lösningarna.

Vi på Stockholm Exergi är fortsatt helt övertygade om att vi ska bryta det fossila beroendet, vi har redan avancerat och fortsätter på den vägen. Vi visar trots påfrestningarna från omvärlden att vi har en förmåga att nå de resultat vi vill. Det här halvåret har vi kört våra anläggningar föredömligt och tryggat leveranssäkerheten av värme och el i Stockholm, vi har lyckats hantera den volatila elmarknaden på ett sätt som stärker vår verksamhet och vi har tillgodosett effektbehovet i Stockholm och därigenom visat på en av våra främsta samhällsnyttor när risken för elbrist är påtaglig.

Vi har det senaste halvåret intensifierat dialogen med våra kunder och tillsammans hittar vi nya lösningar där vi tar vara på varandras styrkor. Stockholmshem är ett tydligt exempel på detta då de med hjälp av IT-uppkoppling i en stor andel av sina bostäder och smart teknik kommer att kunna göra både energi- och kostnadsbesparingar.

Det är också tillsammans med våra kunder som vi kommer att kunna minska innehållet av plast i det restavfall som vi efterbehandlar och gör el och fjärrvärme av. Med kunskap om plastens påverkan på klimatet och en vilja hos våra kunder att sortera ut mer plast till materialåtervinning istället för förbränning kan vi nå långt och för att nå ända fram behövs också infångning och lagring av koldioxid – CCS – på förbränningen av avfall.

FN:s klimatpanel, IPCC, visar tydligt att vi måste minska våra utsläpp än mer kraftfullt och vi behöver dessutom plocka bort koldioxid ur atmosfären för att lyckas nå Parisavtalets mål. Genom att producera minusutsläpp vid vårt biokraftvärmeverk i Hjorthagen – bio-CCS – jobbar vi också för att kunna bidra.

Vårt bio-CCS-projekt har det senaste halvåret tagit viktiga steg mot en fullskalig anläggning. I april signerades vårt avtal med EU om stödet på 180 miljoner euro från deras innovationsfond till vårt projekt. EU-kommissionens vice ordförande Frans Timmermans var då på besök i Stockholm och bara någon vecka senare besökte EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och Sveriges statsminister Magdalena Andersson Värtaverket. Det här visar på den internationella förväntan som finns på att vi ska lyckas fånga in koldioxid storskaligt, det vi gör är helt enkelt viktigt för klimatet globalt.

Att fjärrvärmen är en resurs- och klimateffektiv lösning är för mig tydligare än någonsin, därför oroar det mig att EU:s taxonomi utformas på ett sätt så att användningen av fossila bränslen riskerar att öka på bekostnad av förnybart biobränsle. Här har vi tillsammans med andra branscher ett arbete att göra så att taxonomin ändras och ger de effekter som klimatet behöver.

Årets NKI-mätning visar att vi som företag ligger kvar på en hög nivå även om förtroendet för energibranschen som helhet har minskat. Det ser vi även i vår nyförsäljning där nytecknad volym följer plan, trots en orolig tid med lägre nybyggnation som en konsekvens. Våra ambitioner är dock högre avseende NKI och vi fortsätter jobba hårt för att behålla och öka våra kunders förtroende.

Det som sker i vår europeiska omvärld för också med sig stora effekter globalt. Det finns en direkt risk för brist på energi, framförallt gas, i Europa och det är mycket tydligt att leveranssäkerhet av energi är en hörnsten i ett fungerande samhälle. Fjärrvärmen är i det perspektivet en mycket bra produkt som både levererar en trygg och stabil värme samtidigt som den bidrar till elförsörjningen och klimatomställningen. Naturligtvis påverkas Stockholm Exergi av inflation och stigande råvarupriser, framförallt i ett framåtriktat perspektiv, men vår roll kvarstår att säkra en trygg energiförsörjning samtidigt som de projekt vi driver, inte minst vårt bio-CCS-projekt, blir än viktigare.

Vi på Stockholm Exergi är väl förberedda att möta den utmanande situationen. Vi lämnar ett halvår bakom oss med ett gott ekonomiskt resultat och med flera viktiga avancemang i verksamheten, Vi är väl rustade för att fortsätta bidra till klimatomställningen och leverera trygg och säker energi.”

Anders Egelrud

Vd, Stockholm Exergi

Läs hela delårsrapporten januari-juni 2022 här (svenska)

Läs hela delårsrapporten januari-juni 2022 här (engelska)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2022-08-31