Nyckeltal januari-juni 2021:

  • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 3 835 (3 416)
  • Försäljningen uppgick till 5 464 GWh (4 771) varav 4 811 GWh (4 308) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet uppgick till 837 MSEK (862)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 595 MSEK (606)

Vd-kommentar

”Det första halvåret 2021 fortsatte på samma sätt som 2020 – pandemin överskuggade det mesta. Vårt sam­hälle har fortsatt att utsättas för prövningar och jag skulle vilja säga att pandemin det här halvåret på flera sätt har varit ännu tuffare än tidigare. När vi hoppades att det skulle börja lätta bet den sig fast allt hårdare och vi fortsatte kraftsamla. Tack vare vaccinationerna ser vi ljuset i tunneln, men än blåser vi inte faran över utan fortsätter bedriva vår verksamhet på ett sätt så att smittspridningen hålls tillbaka.

Trots tuff pandemi har vi lyckats upprätthålla leveran­serna till våra kunder och det är jag mycket stolt över. När omständigheterna har varit tuffa har vi som företag visat vår förmåga och producerat utan avbrott – det är skickligt på allvar. Våra stabila leveranser visade också med tydlighet att kraftvärmen verkligen har betydelse för elförsörjningen i Stockholm. När kylan gjorde entré i januari och februari var vår elproduktion skillnaden mellan elbrist och inte. Vårt avtal med Ellevio om lokal elproduktion för att stötta elnätsdriften är nödvändigt för en trygg elförsörjning i Stockholm.

Vårt mål att vara klimatpositiva 2025 har anammats av organisationen på ett imponerande sätt. Målet fyllde ett år i juni och har snabbt blivit en självklarhet i vår verksamhet; det här året har verkligen visat att vi vill och att vi kan nå dit. Eftersorteringsanläggningen i Brista som invigdes i april är ett konkret exempel. Här sorteras plast ut till materialåtervinning och våra utsläpp av koldioxid minskar. Vår satsning på bio-CCS vid biokraftvärmeverket i Hjorthagen är ett annat tydligt exempel och också helt centralt för att vi ska lyckas nå vårt mål om att bli klimatpositiva. Vårt arbete avancerar i önskad takt och samhällets behov av koldioxidavskilj­ning framgår tydligt av IPCC:s rapporter. För vår del blir CCS mer och mer aktuellt som en möjlighet även vid våra anläggningar där vi tar vara på energin i restavfall. Vårt arbete med att skapa förutsättningar för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta har fortsatt under årets första hälft och även här analyserar vi förutsättningarna för en CCS-satsning.

Det är spännande att CCU (Carbon capture and utiliza­tion) alltmer ses som ett realistiskt inslag i insatserna som ska ta oss mot Sveriges och EU:s klimatmål. Vi på Stockholm Exergi har till exempel börjat arbeta med möjligheten att producera bränsle till transportsektorn gjort av infångad koldioxid och vätgas, kommer det att bli en realitet till slut? Det hoppas jag.

Men det är till syvende och sist politiken som måste bestämma sig för vägen framåt. Att Energimyndigheten har kommit i gång med utredningen om det statliga stödet till negativa utsläpp är oerhört viktigt för att ge rätt signaler till oss aktörer. Marknadsintresset för kolsänkor för att skapa negativa utsläpp mognar successivt, men Sverige måste accelerera för att vi som land ska ta vara på möjligheterna och ta ledartröjan i utvecklingen. Min farhåga är att politiken inte lyckas skapa de incitament som vi behöver, men jag har också skäl att tro att min farhåga kommer på skam.

Vi har det här halvåret fått det bästa kvitto vi kan få, kunderna uppskattar det vi gör och är nöjdare än någonsin. Resultatet från årets kundnöjdhetsunder-sökning (NKI) visar att vi på tre år har gått från ett värde på 66,3 till 72,4, det högsta vi någonsin har haft. Hela vår affär bygger på hur kunderna ser på oss, det här ger oss en bekräftelse på att det jobb vi genomför lönar sig.

Under året har Fortums översyn av sitt ägande i Stock­hom Exergi fortsatt, en omfattande process som också involverat många inom vårt bolag. Den 30 juni med­delade Fortum att man avser att sälja sin andel till ett APG-lett konsortium. Processen bedöms kunna slutfö­ras i höst.

Sammanfattningsvis kan jag också konstatera att vi har startat året stabilt. Försäljning och omsättning har varit högre än samma period föregående år på grund av kallare väder och högre elpriser, resultatet är i stort på samma nivå och kassaflödet är starkt. Det här ger oss ett bra läge att fortsätta utveckla bolaget och möta de utmaningar som vi ställs inför. Pandemin ger ett osäkert läge och energisektorn är mitt i en omställning som skapar nya förutsättningar. Vi är dock väl förberedda och jag känner trygghet i att vi har förmågan att fortsätta möta våra kunders samt våra ägares förväntan på leveranser och samti­digt nå vårt mål att vara klimatpositiva 2025.”

Anders Egelrud

Vd, Stockholm Exergi

Läs hela delårsrapporten januari-juni 2021 här (pdf)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2021-08-31