Idag höll Stockholm Exergi, som ägs till lika delar av Stockholms stad och Ankhiale, sin ordinarie årsstämma. Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Fredrik Adolfsson, Petra Engman och Rikard Hjort Warlenius samt nyval av Christofer Fjellner, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Jonas Abrahamsson, Irina Frolova, Carlo Maddalena och Charlotta Sandving Brändström, samtliga nominerade av Ankhiale.

Val av revisor

Deloitte AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 656 250 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Utdelningen till aktieägarna fastslogs till totalt 850 miljoner kronor. Övriga medel, 3 313 miljoner kronor, överförs i ny räkning.

Justering av utdelningspolicy

Baserat på en översyn av koncernens strategiska planer och nuvarande kapitalstruktur har stämman beslutat att justera bolagets utdelningspolicy. Den nya policyn innebär att mellan 0 och 100 procent av årets resultat efter skatt ska delas ut till aktieägarna.

De årliga besluten om utdelning, som ska beakta det aktuella omvärldsläget och utvecklingen av de finansiella marknaderna, ska medge att bolaget kan erhålla en investment grade credit rating samtidigt som förmågan att genomföra satsningar i syfte att maximera bolagets värde kvarstår.

Den tidigare policyn var att Stockholm Exergis utdelningen ska uppgå till 40 – 80 procent av årets resultat efter skatt med beaktande av olika randvillkor såsom soliditet, nettolåneskuld gentemot EBITDA-kvot samt kreditvärdighet.

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-04-19