Här följer en sammanfattning av de viktigaste besluten.

Val av styrelse

Stämman beslutade om omval av Fredrik Adolfsson, Petra Engman, Christofer Fjellner och Rikard Warlenius, samtliga nominerade av Stockholms Stadshus.

Stämman beslutade om omval av Jonas Abrahamsson, Irina Frolova och Carlo Maddalena samt nyval av Tove Feld, samtliga nominerade av Ankhiale.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB valdes som revisionsbolag.

Beslut om arvode till styrelsen

Stämman beslutade att arvodet till styrelseledamöter valda av stämman ska uppgå till totalt 773 550 kronor för hela styrelsen.

Utdelning

Ägarna har inte begärt någon utdelning varför denna fastslogs till noll (0) kronor per aktie. Övriga medel, 3 670 miljoner kronor, balanseras i ny räkning.

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2024-05-02