Avfallsförbränning är en viktig del i den globala cirkulära ekonomin

Idag tar vi för givet att konsumtionsprodukter flödar över nationsgränser. Det som till slut blir avfall i Sverige kan ha tillverkats i ett annat land, baserat på komponenter från ett tredje och råvaror från ett fjärde. Ofta är kedjorna än mer komplexa. På samma sätt som globaliseringen har gjort det självklart att samarbeta om produktion utifrån våra lokala förutsättningar behöver vi hjälpas åt över nationsgränserna även med att hantera resten av kretsloppet. Avfallsförbränning är en viktig del i den globala cirkulära ekonomin och Sverige har en stark position för att kunna bidra med en betydelsefull insats.

Många av våra grannländer har inte lika goda förutsättningar som vi har för att ta hand om sitt avfall. De har kanske inte fjärrvärme eller system för att sortera och återvinna hushållssopor. Det kommer att ta tid för dem att bygga upp dessa system och till dess hamnar miljontals ton sopor på stora deponier.

För varje ton avfall som vi behandlar hos oss istället för att de deponeras i sitt hemland minskar de globala fossila utsläppen med mellan 290 och 570 kilogram koldioxid. Minskningen beror på att vi undviker utsläpp från deponier, vi ersätter fossila bränslen i den svenska fjärrvärmen och vi producerar el, som konkurrerar ut fossil elkraft i norra Europa. Dessutom minskar avfallsförbränning användningen av jungfruliga råvaror.

I vissa länder är alternativet inte deponi utan kraftproduktion. Även då finns det stora fördelar med våra lösningar, eftersom vi använder en mycket större del av energiinnehållet då vi producerar både fjärrvärme och el ur samma mängd avfall.

Självklart gäller samma sak i andra länder som i Sverige, att avfallet i första hand bör sorteras och materialåtervinnas. Det avfallsbränsle som vi importerar är inte heller hushållssopor utan framförallt sådant som inte går att materialåtervinna.

Vi på Stockholm Exergi använder framförallt avfall från kommuner i Stockholmsregionen i våra anläggningar, eftersom vårt lokala avfallssystem är beroende av oss. Men när vi har tillräckligt stor kapacitet kan vi även exportera våra behandlingstjänster till andra europeiska länder.

Ännu mer nyfiken? Läs mer och se våra källor: