I fredags kom den nya regeringens inriktning för landets energipolitik och idag presenterades Ebba Busch (KD) som Sveriges nya energiminister. Med detta är grunden för den kommande mandatperiodens inriktning för energipolitiken på plats, det i sig är välkommet, vi i energibranschen vill ju som bekant ha tydlighet kring vart politiken är på väg.

Min första reflektion är att man kan inte säga annat än att avtalet innebär en omsvängning av energipolitiken. Fokus ligger på att utveckla och bygga nya kärnkraftverk, en fråga som de fyra partierna bakom Tidöavtalet också har drivit i valrörelsen. För att tydliggöra den nya inriktningen kommer det energipolitiska målet 100 % förnybart att ändras till 100 % fossilfritt.

När det gäller fjärrvärme och kraftvärme finns det flera förslag som ligger i linje med Stockholm Exergis position, det är hoppfullt. Under rubriken ”Bättre förutsättningar för kraftvärmen” i Tidöavtalet framgår att Energimyndigheten ska slutföra det redan påbörjade arbetet med att ta fram en strategi för fjärrvärme och kraftvärme, med kompletteringen att även kärnenergi ska inkluderas. Man vill också att kraftvärmeskatten, avfallsförbränningsskatten och skatten på bioolja ska ses över för att skapa bättre förutsättningar för kraftvärmen (med kraftvärmeskatt avses energi- och koldioxidskatt).

När det gäller energieffektivisering ligger fokus på el. Partierna skriver att det bör tas fram förslag som ger hushåll extra incitament att minska sin elanvändning. Stöd till energieffektivisering för privatpersoner förstärks och breddas genom att inkludera åtgärder för energieffektivisering. Tillfälliga krav införs på minskad elförbrukning i icke-samhällskritisk offentlig verksamhet.

Ett mycket viktigt besked för Stockholm Exergi är att det arbete med avskiljning och lagring av biogen koldioxid (bio-CCS) som redan pågår ska genomföras. Energimyndigheten har lämnat förslag på ett regelverk för omvända auktioner, och ambitionen är att genomföra minst två auktioner under mandatperioden. Man planerar även att tillföra ytterligare medel för att öka mängden koldioxid som kan avskiljas. Detta gäller då inte bara bio-CCS, utan även fossil CCS och CCU (koldioxidavskiljning och användning).

Energimyndigheten ges i uppdrag att utforma styrmedel för CCS och CCU, för att kunna stötta omställningen av cementfabriker och raffinaderier. Ett arbete med syfte att möjliggöra koldioxidlagring i Sverige inleds. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ges i uppdrag att utreda och föreslå lagringsplatser. Stockholm Exergi tycker detta är bra, eftersom det visar på långsiktighet och att man menar allvar med satsningen på bio-CCS.

Ett annat förslag som Stockholm Exergi välkomnar är att en utredning om elmarknadens utformning ska tillsättas. Utredningen ska få i uppdrag att ta fram förslag som syftar till att ge alla kraftslag likvärdiga spelregler, samt säkerställa att de stödtjänster som krävs för ett väl fungerande elsystem prissätts och där de kraftslag som bidrar med sådana stödtjänster också ersätts för detta.

Vi står mitt i en energikris, både i Europa och Sverige. Kunder har svårt att betala sin räkningar, företag slår igen sina verksamheter och vi har risk för elavbrott i systemet. Regeringens fokus på kraft- och fjärrvärme är välkommet. Vi i branschen kan både på kort och lång sikt bidra till att mildra bördan för konsumenter och företag men samtidigt driva på för att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation.

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2022-10-18