Kostnaden för avfallsbehandlingens klimatpåverkan kommer att öka. Vi behöver utveckla vår affärsmodell så att den stimulerar till bättre sortering. Vi vill också erbjuda slutbehandling av restavfall med 90 procent lägre klimatpåverkan jämfört med idag. Med materialåtervinning och CCS kan vi bidra till att klimatmålen nås.

Vår el- och fjärrvärmeproduktion för med sig utsläpp av koldioxid. Det är något som vi på Stockholm Exergi under många år har jobbat med för att förändra. Vi har stängt vår kolpanna, vi har investerat i pannor som drivs på biobränsle, vi har konverterat stora delar av våra fossila pannor till att drivas på bioolja och vi har tillsammans med SÖRAB investerat i en eftersorteringsanläggning i Brista där bland annat plast sorteras till materialåtervinning istället för att förbrännas. Detta är väldigt betydelsefulla steg mot att minska våra utsläpp, men vi är inte framme ännu. Ett av våra främsta fokusområden är att minska plasten i restavfallet. Eftersom plast i huvudsak består av fossila material bildas det klimatpåverkande koldioxid när plasten förbränns.

För att avfallshanteringens utsläpp ska minskas krävs i praktiken två saker:

  • Ökad utsortering och materialåtervinning.
  • Avskiljning av koldioxid från rökgaserna vid energiåtervinning ur restavfall för permanent lagring, så kallad CCS, Carbon Capture and Storage.
1) Öka sorteringen

Ansvaret för det fossila restavfallet, som plast, behöver läggas tidigare i värdekedjan – hos producenter och konsumenter – enligt principen förorenaren betalar. Idag ligger ansvaret för att redovisa klimatpåverkan hos oss, men då är det för sent att påverka. Eftersom utsläppen ingår i utsläppshandeln inom EU (EU-ETS) innebär detta även en ökande kostnad för oss och därmed successivt även för de som köper vår avfallsbehandlingstjänst. Vi menar att det ska löna sig att minska avfallets klimatpåverkan och vi har givetvis också ett ansvar för att bidra till detta.

Ett steg i den här riktningen är att vi har börjat införa differentierad prissättning med hänsyn till andelen plast i det restavfall som lämnas till oss. Ju mindre plast desto lägre kostnad är den enkla tanken. Vi på Stockholm Exergi är tydliga mot vår omvärld att källsorteringen måste öka för att nå mer materialåtervinning och mindre förbränning av fossila material som plast. Vi menar att vår uppgift borde vara att ta hand om det restavfall som inte kan eller bör materialåtervinnas. Idag förbränns stora mängder återvinningsbar plast. För att nå dit måste det alltså skapas starkare incitament och regler som leder till att mer plast sorteras ut och används som råvara vid framställning av nya plastprodukter.

Ett annat initiativ som vi har tagit för att tydliggöra utsläppen är att våra avfallskunder sedan 2022 får en rapport från oss som bland annat visar vilka koldioxidutsläpp som förbränningen av deras restavfall har gett upphov till det senaste året. Synliggörandet är viktigt. För att minska de samlade utsläppen behöver samtliga aktörer i värdekedjan ta sitt ansvar och försöka påverka där det går, och information om restavfallets klimatpåverkan är en nödvändig start. Vi deltar och har deltagit i en rad samarbetsprojekt med andra aktörer som alla bygger på hur vi kan öka utsorteringen av plast. Hur förändras beteenden av bättre information? Och är man benägen att sortera ut mer plast om det blir enklare? Det är några av nyckelfrågorna.

2) Införa CCS

Att få samhällets restavfall helt fritt från plast och annat fossilt material är svårt att nå under en överskådlig framtid. Stockholm Exergi ser därför infångning och lagring av koldioxid – CCS (Carbon Capture and Storage) – som en naturlig utveckling. Man skulle också kunna upparbeta den avskilda koldioxiden till en ny sekundär råvara – CCU (Carbon capture and utilisation). Vi har genomfört förstudier för CCS vid våra kraftvärmeverk där vi slutbehandlar restavfall i Högdalen och Brista, som visar att det är tekniskt och logistiskt möjligt med CCS vid anläggningarna. Studierna har även omfattat användning av infångad koldioxid.

En avgörande fråga är hur CCS vid förbränning av restavfall ska finansieras. CCS vid avfallsförbränning ger ju flera nyttor: Destruktion eller avskiljning av farliga ämnen, elenergi, fjärrvärme samt vid CCS även minusutsläpp av den biogena andelen koldioxid.

Vi tänker att minusutsläppen kommer att efterfrågas av aktörer som vill uppnå netto noll klimatpåverkan och som behöver neutralisera sina så kallade residualutsläpp – de utsläpp som återstår när man genomfört långtgående åtgärder och som är tekniskt och ekonomiskt mycket svåra att komma åt. Men CCS innebär också att slutbehandling av restavfall genom energiåtervinning kan ske med låg klimatpåverkan. Om det idag släpps ut cirka 400 kg koldioxid per ton restavfall återstår det cirka 40 kg med CCS. Denna utsläppsminskning har en kostnad som dock inte behöver vara förskräckande om man ser till hela värdekedjan och kostnaderna för avfallsbehandling i stort. Dessutom har vi väl egentligen inget val. Parisavtalet, samt EU såväl som Sveriges klimatmål förutsätter att dessa utsläpp minskar med 90 procent.

Vi har idag inget enkelt svar på hur affärsmodellerna kan se ut, det är något som vi kommer att vilja diskutera med alla intressenter i hela värdekedjan. Men vi är övertygade om att vi kommer att hitta fram till en modell som alla kan ställa upp på, helt enkelt för att vi måste.

Vårt mål är tydligt, utsläppen av koldioxid från förbränning av plast måste bort, men vi klarar det inte själva. Plastens utsläpp är en fråga för hela samhället.

Ulf Wikström
Hållbarhetschef

Författare

Ulf Wikström

Hållbarhetschef på Stockholm Exergi och ansvarig för samhällskontakter. Ulf har vigt sitt arbetsliv åt olika miljö- och hållbarhetsfrågor och har koll på det mesta inom området.

Senast uppdaterad

  • 2023-05-11