Elektrifiering. Ingen kan ha undgått att stora delar av samhället måste övergå till att drivas med el om vi ska nå de uppsatta klimatmålen. Det handlar om bilar och lastbilar, och det handlar om industrier som måste minska användningen av fossila bränslen.

Men kommer det att finnas tillräckligt med elproduktion för att kunna möta det ökade behovet? Och kommer det att finnas kapacitet nog i elnätet för att kunna transportera elen till konsumenterna? Detta och frågan om hur Stockholm Exergi kan bidra i utvecklingen är frågeställningar som ligger högt på vår agenda.

För ett par år sedan varnade elnätsägaren Ellevio för att det finns risk att Stockholm inte kan försörjas med el under kalla vinterdagar då användningen är som högst. Orsaken är att kapaciteten i elnätet för inleverans av el till centrala Stockholm har begränsningar. Svenska kraftnät arbetar med att förstärka nätet, men det tar tid. Prognosen är att man kommer att bli klar med förstärkningsarbetet mot slutet av 2020-talet, och fram tills dess kommer problemet troligen att förvärras i och med att elanvändningen sannolikt kommer att öka.

Stockholm Exergi har en central roll i att hantera situationen. Den stora nyttan gör man genom att värma byggnader med fjärrvärme i stället för med el. Att elanvändningen är som högst när det är kallt visar att det finns en hel del uppvärmning med el i Stockholm. Genom att i stället använda fjärrvärme minskar belastningen på elsystemet.

Stockholm Exergi kan även producera el i företagets kraftvärmeverk. I och med att anläggningarna ligger innanför flaskhalsarna i elnätet har de ett stort värde för stadens elförsörjning. Man kan säga att kraftvärmen ger dubbel nytta i elsystemet, dels produceras el och dels kan värmen som produceras ersätta elbaserad uppvärmning.

För att bibehålla förmågan att producera el pågår en upprustning av ett av kraftvärmeverken i Värtan. Vi moderniserar en anläggning som byggdes på 1970-talet, vilken bland annat innebär byte från fossila bränslen till biobränsle. Upprustningen av kraftvärmeverket är en del i det avtal som Stockholm Exergi och Ellevio slöt under hösten 2019, som syftar till att säkra tillgången på lokalt producerad el i Stockholm.

Kraftvärmen är således kritisk för elförsörjningen i Stockholm. Under åtta timmar vintern 2020/2021 var möjligheten att föra in el till staden begränsad på grund av flaskhalsar i elnätet. Stockholm Exergis kraftvärmeverk var vid dessa tillfällen nödvändiga för att kunna försörja Stockholm med el.

Även på nationell nivå är kraftvärmen viktig för elsystemet. I och med att väderberoende kraftslag, som vindkraft och solkraft, utgör en allt större del av elmixen ökar behovet av planerbara kraftslag som kan täcka upp när vindkraften och solkraften inte producerar. I rapporten ”Värdet av elproduktion kopplad till fjärrvärmeproduktion – idag och i framtiden” beskrivs de nyttor som fjärrvärmen och kraftvärmen skapar i elsystemet.

För att ytterligare säkra tillgången till el i Stockholm har Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall startat sthlmflex, en marknad för flexibilitet. Handeln inleddes hösten 2020, och Stockholm Exergi är en av de aktörer som har varit aktiva på handelsplatsen.

Det är tydligt att systemen för el och fjärrvärme blir allt mer sammanlänkade. Och mitt i detta finns Stockholm Exergi, vilket innebär stora möjligheter att bidra i utvecklingen av Stockholms energiförsörjning. Detta kommer vi att belysa i blogginlägg och artiklar på vår hemsida under vintern.

Författare

Erik Dotzauer

Skatte- och styrmedelsexpert med lång erfarenhet av utsläppshandel, elcertifikat och andra styrmedel som påverkar energisystemet. Erik är ledamot i Energiutvecklingsnämnden vid Energimyndigheten, styrelseledamot i Svenska Bioenergiföreningen (Svebio) och adjungerad professor vid Högskolan i Gävle.

Senast uppdaterad

  • 2021-12-06