Elektrifieringsstrategin som presenterades den 3 februari har landat relativt väl, och de reaktioner vi ser i branschen och i media är överlag positiva. Vi tycker att det finns flera förslag på åtgärder som gynnar både företagen som är verksamma inom energisektorn och energianvändarna. Särskilt positivt för Stockholm Exergi är att regeringen avser att ge Energimyndigheten uppdraget att ta fram en strategi för fjärrvärme och kraftvärme. Här anges att förslag ska tas fram för att på ett mer korrekt sätt värdera de förmågor och elsystemnyttor som kraftvärmen tillhandahåller. I Elektrifieringsstrategin nämns också fördelarna med att istället för el använda fjärrvärme till uppvärmning, vilket minskar belastningen på elnätet. Vi välkomnar också den översyn av elmarknaden som nämns i Elektrifieringsstrategin, där bland annat styrmedel ska analyseras ur ett effektperspektiv.

Regeringen anger tydligt att ambitionen är att ta ett helhetsgrepp, vilket är mycket bra. En viktig fråga som tas upp är elmarknadsmodellen. Den modell som finns idag har funnits i mer än 25 år och vi anser att det är hög tid för en översyn och utveckling av elmarknadsmodellen, så att den bättre kan tillvarata och premiera de förmågor och kapaciteter som bidrar till att systemet ska fungera optimalt. Betydelsen av hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser lyfts särskilt fram i rapporten. Här instämmer vi helt och hoppas nu att vi kan se en utveckling där vi med gemensamma krafter, både från politiskt håll och inom näringslivet, hjälps åt att göra rätt på riktigt.

Vi hoppas att Elektrifieringsstrategin kan bidra till ett ökat politiskt samarbete och att det därigenom kan skapas långsiktiga och stabila förutsättningar för energibranschen att fortsätta att utvecklas på ett effektivt sätt. Vi behöver arbeta tillsammans för att åstadkomma de resultat som krävs för att nå klimatmålen, och ju tydligare och stabilare regelverken blir desto större sannolikhet att flera vågar göra nödvändiga investeringar.

Vår åsikt är att det krävs samarbete och ett systemtänk för att klara av de utmaningar vi står inför. Med tydliga besked och med rimliga förutsättningar kan vi på Stockholm Exergi fortsätta att effektivisera vår verksamhet och utveckla smarta lösningar som bidrar till att göra Stockholm klimatpositivt – och i slutändan till att vi tillsammans når klimatmålen.

Författare

Henrik Engdahl

Arbetar med produktområde el på Stockholm Exergi. Henrik arbetar med att utveckla företagets möjligheter att bidra mer till elförsörjningen och därmed stärka företagets affär kring el.

Senast uppdaterad

  • 2022-02-08