Replik DN Debatt 22/4
DN Debatt 19/4

Utsläppen av koldioxid från avfallsbehandling måste minska och det mest effektiva sättet är att öka utsorteringen av plast ur avfallet och att den resterande koldioxiden fångas in.

Ett nytt kraftvärmeverk i Stockholm ökar utvinningen av energi ur det som inte kan materialåtervinnas. Men utsläppen av koldioxid från avfallsbehandling måste minska och det mest effektiva sättet är att öka utsorteringen av plast ur avfallet och att den resterande koldioxiden fångas in.

En utmaning är att restavfallet som når Stockholm Exergi innehåller fossila material – framför allt plaster – som orsakar utsläpp av koldioxid. Vi på Stockholm Exergi vill inte elda plast och har tillsammans med SÖRAB byggt en anläggning som kommer att sortera ut ungefär 75 procent av plasten ur avfallet. Nya styrmedel för att minska mängden plast i avfall utreds, vilket är bra. Vi delar Göran Finnvedens uppfattning att regering och riksdag bör fatta beslut om att stödja kolsänkor.

Detta stöd bör även omfatta kolsänkor som uppstår vid förbränning av restavfall med CCS, eftersom det ger både minskade fossila utsläpp från plasten som trots effektiv sortering finns kvar och en kolsänka av den biogena andelen av avfallet. Den koldioxid som fångas in kan lagras permanent och vi undersöker också möjligheten att använda koldioxiden till en ny sekundär råvara, så kallad CCU. Detaljplanen för Lövstaverket utformas nu för att en CCS/CCU-anläggning ska kunna byggas.

Vi på Stockholm Exergi jobbar för att hela tiden minska våra utsläpp genom att ställa om från fossila bränslen till förnybara. Avfallet är dock en spegelbild av hela vårt samhälle och inte något som vi på egen hand kan förändra.

Vi föreslår fyra åtgärder för att minska utsläppen från samhällets avfallsbehandling, som vi menar är en mer utvecklingsorienterad väg att gå än att stoppa planerna på ett nytt kraftvärmeverk och därmed tjänsten som samhället behöver:

  1. Nya plastprodukter behöver innehålla en större andel återvunnen plast. Producenter måste uppmuntras till att först alltid använda det som sorteras fram ur restflöden.
  2. I dag bokförs avfallsbehandlingens utsläpp på fjärrvärmen om energin återvinns, men på den som orsakat avfallet om energin kyls bort. Slutbehandlingens klimatpåverkan bör bokföras på de som har rådighet över hur mycket som återvinns eller blir fossilt restavfall.
  3. Avskaffa skatten på förbränning av avfall eftersom den inte påverkar vare sig mängden avfall eller avfallshanteringens utsläpp. Skatten är lika hög även för ett avfall där nästan all plast sorterats ut – detta saknar all logik.

Samhällets restavfall måste kunna slutbehandlas på ett miljöriktigt sätt. Att återvinna energin genom kraftvärme i en anläggning som kan kompletteras med CCS/CCU är resurseffektivt och möter regionens behov av el och värme. Därför är ett nytt kraftvärmeverk i Stockholm en bra framtidsinvestering.

Författare

Ulf Wikström

Hållbarhetschef på Stockholm Exergi och ansvarig för samhällskontakter. Ulf har vigt sitt arbetsliv åt olika miljö- och hållbarhetsfrågor och har koll på det mesta inom området.

Senast uppdaterad

  • 2021-04-22