Elbrist och effektbrist diskuteras flitigt i Sverige. För Stockholm föreligger en risk för effektbrist eftersom staden växer och elbehovet ökar, samtidigt som större inmatning av el från stamnätet dröjer. Nya ledningar för att öka inmatningen av el till Stockholm dröjer ytterligare uppemot 10 år. Därför finns ett stort behov av att säkerställa elproduktionskapacitet och att kunna möta efterfrågan på eleffekt inom Stockholm särskilt då behoven är som störst vintertid.

För att möta de här behoven behöver vi göra avsevärda investeringar i anläggningstillgångar som annars hade avvecklats på grund av hög ålder eller låg tillgänglighet. Inför beslut om avveckling gjorde vi en anmälan till Svenska kraftnät som är ansvarig myndighet. I det här läget såg Svenska kraftnät att de anläggningar vi planerade att lägga ner redan var identifierade av dem som viktiga för stadens elberedskap. Svenska kraftnät agerade då för att säkerställa anläggningarnas förmåga att bidra till elberedskapen. (länk till Svk:s webbplats https://www.svk.se/press-och-nyheter/nyheter/allmanna-nyheter/2021/elberedskapsatgarder-i-stockholm–viktiga-beslut-for-att-sakra-odrift/)

I dagarna publiceras artiklar som handlar om Svenska kraftnäts beslut för att säkra elberedskapen i Stockholm och framförallt dess del i finansieringen av de omfattande renoveringsprojekt som vi inom Stockholm Exergis har inlett för att möta kraven på elberedskap. Medierna tar upp den allvarliga situationen för Stockholms elförsörjning, med risk för effektbrist. Vi är en del av lösningen på två olika problem som diskuteras i rapporteringen. Svk har tagit ett beslut om elberedskapsåtgärder i Stockholm och gett Stockholm Exergi i uppdrag att utföra det. Det handlar om att säkerställa att viktiga samhällsfunktioner i Stockholm kan hållas igång vid allvarliga störningar i elförsörjningen, om el inte kan matas in till Stockholm från stamnätet ska Stockholm kunna fungera som en egen enhet med egen elförsörjning.

Med Ellevio har Stockholm Exergi tecknat ett avtal som handlar om att vi med vår verksamhet inom kraftvärme kan stötta det lokala elnätet i Stockholm med eleffekt vid maximal belastning. Avtalet gäller alltså eleffekt, vilket riskerar att bli en bristvara –särskilt vintertid – i det växande Stockholm.

Det är alltså två olika situationer det handlar om. Svk:s beslut rör elberedskap vid större störningar, medan vårt avtal med Ellevio handlar om att skjuta till lokal eleffekt vid behov. Det är alltså olika funktioner eller nyttigheter, men det är i hög grad samma anläggningar som skapar de bägge nyttigheterna.

För att möta båda dessa behov måste vi göra avsevärda investeringar i våra anläggningstillgångar. Dessa investeringar är i storleksordningen 1,6 – 2,1 miljarder kronor. Utan reinvesteringarna hade vi varit tvungna att avveckla de berörda anläggningarna. Renoveringsprojekten pågår och kommer att bli klara i etapper från och med nu och över de kommande åren. Projekten genomförs så att det stora kraftvärmeverk som ingår kan tas i drift vid behov under de kritiska vintermånaderna.

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2021-02-19