I Stockholm Exergis forskningsanläggning vid Värtaverket testas och utvärderas teknik för att avskilja koldioxid från biomassaförbränning. Den befintliga anläggningen för bio-CCS kommer att byggas ut för att öka energieffektiviteten samt för att kunna forska på fler driftalternativ. Nu har projektet beviljats stöd av Energimyndigheten.

Stockholm Exergi har sedan 2019 utfört tester för infångning av koldioxid från det biobaserade kraftvärmeverket KVV8 vid Värtaverket. Infångningen sker genom bio-CCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage. Den teknik som används kallas HPC, Hot Potassium Carbonate, och bygger på att man tillsätter kaliumkarbonat till rökgaserna under ökat tryck och värme. Forskningen visar så här långt goda resultat och anläggningen ska därför byggas ut för att möjliggöra fler tester.

– Det här är ett viktigt steg mot att uppföra en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid och därmed uppnå negativa utsläpp. Vi kommer att påbörja utbyggnaden av forskningsanläggningen så snart som möjligt och bland annat tillföra möjligheten att simulera rökgaser från andra anläggningar, alltifrån avfallsbaserade kraftvärmeverk till pappersbruk, berättar Dr. Fabian Levihn, chef för Forskning och Utveckling på Stockholm Exergi och deltidsforskare på KTH.

Tekniken har använts sedan mitten av 1900-talet och redan tidigare har Stockholm Exergi verifierat att den kan användas på kraftvärmeverk. Nu ska Stockholm Exergi exempelvis forska på driftförhållanden som minimerar både energiåtgång och driftkostnader, samt fortsätta bygga kunskap för att kunna driftsätta fullskalig bio-CCS. Andra mål med projektet är att förstå hur olika additiv (tillsatser) påverkar energiflöden och infångningsgrad, samt att verifiera optimerade driftsvillkor för hög infångningsgrad. Man ska även testa anläggningens teknik, kallad HPC, på syntetiserade rökgaser som simulerar förhållanden i andra anläggningstyper än biokraftvärmeverk.

– Det finns ett stort intresse för den teknikutveckling som vi driver i vår forskningsanläggning. Chalmers, KTH och Mälardalens högskola har redan signalerat att de vill ta del av resultaten från vår utökade forskning. Vi kommer också att sprida resultaten inom energibranschen, där vi ser att koldioxidinfångning kan göra stor nytta.

Så här ska forskningsanläggningen byggas ut/om

  • Förlängning av absorptionskolonn och desorptionskolonn från ca 1 meter till mellan 15 och 30 meter.
  • Bättre isolering av anläggningen för att undvika sänkning av verkningsgrad.
  • Förbättrade möjligheter till provtagning och mätning i absorptionskolonnen.
  • Snabbare analys av uttagna prover genom automatiserad utrustning vilket ger möjlighet att köra fler tester under kortare tid.
  • Återcirkulering av rökgaser för att kunna variera koldioxidhalten i ingående rökgaser och simulera varierande rökgassammansättning.
  • pH-mätning för att bättre förstå hur reaktionshastigheten mellan koldioxid och kaliumkarbonat/borsyra påverkas av pH.
  • Ett antal förbättringar för att öka möjligheterna att mäta, styra och kontrollera processen.

Beviljat stöd inom ramen för Industriklivet

Stockholm Exergi har ansökt om ekonomiskt stöd för att genomföra projektet med utvidgade tester i bio-CCS-forskningsanläggningen i Värtan. Energimyndigheten bedömer att projektet är ett viktigt steg mot att uppföra en fullskalig anläggning för infångning av biogen koldioxid och därmed uppnå negativa utsläpp. Den sammanlagt beviljade stödnivån för forskningsanläggningen för bio-CCS i Värtan uppgår till 31%. Projektet genomförs inom ramen för Industriklivet. Beslutet har fattats med stöd av förordning (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp.

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2020-11-02