Nyckeltal

Juli-december 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 3 904 MSEK (3 459).
  • Försäljningen uppgick till 4 014 GWh (4 145) varav 3 295 GWh (3 498) utgjordes av värme.
  • Rörelseresultatet i perioden uppgick till 459 MSEK (586). Föregående år påverkades rörelseresultatet positivt med 145 MSEK kopplat till byte av pensionslösning.
  • Resultat efter skatt uppgick till 262 MSEK (375).

Januari-december 2022:

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 996 MSEK (7 294).
  • Försäljningen uppgick till 9 276 GWh (9 609) varav 7 782 GWh (8 309) utgjordes av värme.
  • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 412 MSEK (1 424).
  • Resultat efter skatt uppgick till 948 MSEK (970).

Vd-kommentar: Ett händelserikt men utmanande år

2022 kommer vi komma ihåg som det år då Ryssland invaderar Ukraina och startar ett fasanfullt krig. Ett anfallskrig som skapat ett enormt humanitärt lidande och försatt miljontals människor på flykt. Ett krig som också försatt Europa i ett utmanade läge geopolitiskt och också energimässigt. Samtidigt har det ytterligare bekräftat att ett beroende av fossil energi inte är en framtid. Rysslands krig i Ukraina har en direkt påverkan på Sveriges energiförsörjning. Stora delar av energiimporten från Ryssland till Europa har strypts vilket har stor påverkan på Europa.

För Stockholm Exergi har det geopolitiska och ekonomiska läget med hög inflation påverkat verksamheten. Vi har sett kraftigt stigande priser på flertalet av våra insatsvaror såsom bränsle, drift och underhållsmaterial och ett mycket varierande elpris med extremt höga nivåer tidvis. Vi har också under vissa perioder haft risk för brist på eleffekt i Sverige, något som bland annat lett till stort fokus på vad lokalt producerad kraftvärme och fjärrvärme kan bidra med, här och nu. Just kraftvärmen och dess förutsättningar har ett stort fokus i den nya regeringens strategi, det så kallade Tidöavtalet. I avtalet finns också ett uttalat stöd för bio-CCS och handel med negativa utsläpp. Oavsett regering är det viktigt med ett uttalat stöd för det vi gör när vi ska ta stora investeringsbeslut, framför allt i en orolig värld.

Stockholm Exergi har under flera år utrett möjligheten att få bidra till att förbättra Stockholms energibalans genom att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Stockholm har i dagsläget en utmanade effektbalans och ökad inflyttning och en pågående elektrifiering kan spä på effektbristen. Trots planerade satsningar på ökad kapacitet och flexibilitet i elnäten finns en utmaning på nationell nivå. I takt med att industrin realiserar omfattande miljösatsningar ökar elbehovet dramatiskt. Därför är det viktigt att vårda och utveckla förmågan att producera el med kraftvärme där fjärrvärmenäten finns. Den 28:e november 2022 fick Stockholm Exergi nej från mark- och miljödomstolen till att bygga ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta. Vi har överklagat beslutet eftersom vi både vill bidra till att sanera mark och botten kring Lövsta men också för att Stockholm ska få en trygg tillgång på el och värme, både idag och imorgon.

I november besökte jag klimattoppsmötet, COP 27, i Sharm el Sheik i Egypten. Ett viktigt besök för vårt bolag där vi fick möjlighet att berätta om vår förändringsresa. Men resultatet från mötet lämnade en besk eftersmak. Slutförhandlingarna från mötet mynnade inte ens ut i en skrivning om att sluta med subventioner till fossila bränslen.

Kriget i Ukraina och mitt besök på COP 27 har gjort mig än mer övertygad om att det vi på Stockholm Exergi gör är rätt och att vi måste göra detta snabbare. Stockholm Exergis verksamhet har ett stort ansvar att bidra till en hållbar utveckling. Vi tar tillvara avfall och återvinner dyrbara resurser och vi har satt ett ambitiöst mål att skapa betydande koldioxidsänkor från år 2025. Med hänsyn till att införande av stödsystem och nödvändiga ramverk tagit längre tid ser vi att 2026 är ett möjligt startår. Ett bevis på att vi gör saker rätt är att hela regeringen besökte oss på Stockholm Exergi i samband med EU:s talmanskonferens i november. Att hela regeringen samlas externt är ovanligt, att hela regeringen samlas externt på ett bolag har aldrig hänt. Ett bevis på att den förändringsresa vi startat är mer angelägen än någonsin. Stockholm Exergi och bio-CCS är viktigt för Sverige och det är en nödvändighet för världen.

Stockholm Exergi har ett händelserikt år bakom sig i ett geopolitiskt och ekonomiskt svårt läge. Verksamheten har ännu ett år kunnat visa på en stabilitet och förmåga att parera för stora svängningar. Nu blickar vi framåt och fortsätter resan för att bli Europas ledande koldioxidinfångare redan 2026.

Anders Egelrud
Vd

Ta del av hela bokslutskommunikén:

På svenska

På engelska

 

 

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-02-24

Kategorier