Nyckeltal januari-december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 6 180 MSEK (6 864)
 • Försäljningen uppgick till 8 247 GWh (9 814) varav 7 224 GWh (8 094) utgjordes av värme
 • Rörelseresultatet för året uppgick till 1 302 MSEK (737). Resultatet 2019 var belastat med nedskrivning­en om -582 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till 878 MSEK (433)

Vd-kommentar: Nytt klimatmål pekar ut riktningen i en turbulent tid

Pandemin. Det är svårt att börja någon annanstans än just där när det här året ska sammanfattas. Kraftfullt slog viruset till, men vi lyckades trots allt i tidigt stadium inse åt vilket håll det drog och aktiverade snabbt vår krisplan och ställde om. De som kunde jobba hemma skulle göra det och de som var tvungna att vara på plats skulle kunna vara det och samtidigt undvika smittorisk. Jag är djupt imponerad av våra medarbetare som visade en krismedvetenhet och agerade utifrån den. Vi hanterade situationen synnerligen professionellt, tummade inte på vår samhällskritiska funktion och fortsatte att leverera till våra kunder.

Om pandemin har skapat oförutsägbarhet så har vårt nya strategiska klimatmål varit en välkommen motpol. Före sommaren bestämde Stockholm Exergis styrelse att vår verksamhet ska vara klimatpositiv till 2025 och på mycket kort tid har det nya målet fått en tydligt styrande effekt för vår organisation, fört in ett annat fokus och gett oss en enorm kraft. Jag är medveten om att det är ett tufft mål och det kommer att krävas mycket av oss för att nå dit, men jag är fast övertygad om att vi ska lyckas. Ett viktigt steg var att vi i år stängde Stockholms sista koleldade panna. Därmed minskar våra utsläpp påtagligt. Stängningen backas upp av en rad olika projekt och satsningar som leder mot vårt nya mål. Dessa satsningar, i kombination med att vi har en organisation som på kort tid ställt om fokus, gör mig trygg i att vi har förmågan att lyckas. Ägarna är med oss fullt ut i att driva mot vårt nya mål med sund lönsamhet, vilket skapar tydlighet och stabilitet i arbetet.

Vår verksamhet ska  vara klimatpositiv till 2025

Vi har fortsatt att göra framsteg i flera viktiga projekt som påbörjades innan pandemin slog till.
Låt mig nämna några:

 • Vi arbetar systematiserat med arbetsmiljö och säkerhet; antalet arbetsplatsolyckor minskade i
  år och vi nådde vårt delmål.
 • Den nya pannan i Högdalen är på plats, ett mycket komplext projekt där både tidsplan och
  budget höll.
 • Ansökan om miljötillstånd för ett nytt kraftvärmeverk i Lövsta lämnades in i februari.
 • Den första etappen av den nya ledningen mellan Stockholm och Nacka stod klar för provdrift
  i slutet av året.
 • Vi har initierat tre stora renoveringsprojekt för att säkerställa lokal och biobränslebaserad elproduktionskapacitet – det är betydelsefulla insatser för eleffekten i Stockholm.
 • Den nya sorteringsanläggningen i Brista är klar och kommer att tas i full drift 2021.
 • Utvecklingen av vårt projekt med bio-CCS – infångning av koldioxid från biobränslen – har
  fortsatt och går i början av 2021 in i en ny spännande fas med avgörande beslut för en
  kommande storskalig anläggning.
 • Installationerna av gateways – dataenheter kopplade till fastighetens fjärrvärmecentraler –
  hos våra kunder har i det närmaste slutförts och möjliggör att fjärrvärmesystemet blir smartare och mer effektivt och dessutom mer robust vid större störningar.
 • Vi har jobbat vidare med vår omorganisation och lyckats väl, trots de utmaningar det innebär
  att driva organisationsförändringar där de digitala mötena dominerar.
 • Vi har haft ett fortsatt ökat fokus på miljöfrågorna. Antalet betydande miljöstörningar har minskat
  över tid genom ett systematiskt arbete som steg för steg tar oss i rätt riktning, även om vi i år inte
  riktigt nådde det uppsatta målet.

Vårt 2020 har också präglats av Fortums översyn av sitt ägarskap. Den här typen av processer är alltid krävande och tar tid. Samtidigt ger genomlysningen möjligheter till utveckling: Var och hur kan vi bli bättre? Vårt företags värderingar, att vi är nyfikna, att vi tar initiativ och att vi tar ansvar, kommer då väl till pass.

Det är när vi blir bättre som vi också blir än mer relevanta för våra kunder och vår omvärld. Det är med glädje jag konstaterar att vi under året har sett ett uppvaknande i frågan om fjärrvärmens betydelse för att avlasta elsystemet och hur kraftvärmen kan bidra med prima elproduktion. Flera ledande aktörer har i rapporter pekat på just detta och till exempel Energimyndigheten föreslår åtgärder för att stärka kraftvärmens konkurrenskraft. Även i politiken växer insikten om fjärrvärmens betydelse, och behovet av sunda och konkurrensneutrala förutsättningar, styrmedel och skatter. Politiken behöver även agera för att minska andelen plast i samhällets restavfall. Det är ett viktigt steg på vägen mot den cirkulära ekonomin, och bättre plastsortering skulle innebära kraftigt minskade koldioxidutsläpp. Bara plastförpackningar i hushållsavfallet motsvarar utsläpp på drygt 100 000 ton koldioxid per år som skulle undvikas genom bättre sortering. Vi vill inte elda plast, och därför verkar vi för bättre utsortering, både hos hushåll och vid våra anläggningar.

Sammantaget var 2020 ett utmanande år. Pandemin överskuggar allt, men även rekordlåga elpriser och det varmaste året i företagets historia präglade verksamheten. Vi nådde trots detta ett stabilt resultat och står som företag mycket väl rustat för att ta oss an nya utmaningar. Med gemensam kraft är vår huvuduppgift att vara klimatpositiva 2025. Det ska vi klara.

Anders Egelrud

Vd och koncernchef

Läs hela bokslutskommunikén januari-december 2020 här (pdf)

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

 • Jonas Collet
 • 2021-02-26