När elsystemet förändras behövs nya lösningar för en stabil elförsörjning. En av lösningarna är så kallade stödtjänster och som ett av de första kraftvärmeverken i Sverige är Stockholm Exergis KVV8 kvalificerat för att leverera vissa av dessa viktiga stödtjänster.

Elsystemet är mitt i en omfattande förändring där andelen väderberoende elproduktion ökar samtidigt som andelen planerbar elproduktion minskar. Den här förändringen påverkar elnätet och för att Svenska kraftnät ska lyckas hålla nätet stabilt på frekvensen 50 Hz behöver nya aktörer och kraftslag bidra med så kallade stödtjänster som gör att stabiliteten i frekvensen behålls.

I höstas blev det klart att Svenska kraftnät har kvalificerat Stockholm Exergis biokraftvärmeverk i Hjorthagen (KVV8) för att leverera tre olika stödtjänster.

– Det här är en del av den verktygslåda som används för att få elsystemet att fungera och vi är ett av de första kraftvärmeverken i Sverige som är kvalificerat för att få erbjuda stödtjänsterna till elnätssystemet, säger Erik Forsén, processutvecklare på Stockholm Exergi.

I praktiken handlar det om att elproduktionen från biokraftvärmeverket kan användas för att frekvensen i elnätet ska ligga rätt. Det är en helautomatiserad funktion som byggs in i styrsystemet i kraftvärmeverket och som reagerar på frekvensen i elnätet. När signalen är att frekvenshållningen behöver stöd styrs elturbinen så att den bidrar till att frekvensen blir rätt.

– Upplägget passar vårt biokraftvärmeverk bra eftersom tjänsten endast påverkar effekten under kortare perioder och att energin inte påverkas särskilt mycket. Det är enkelt förklarat fördelningen mellan värme och el som det handlar om när vi bidrar med stödtjänsterna, säger Erik Forsén.

Innan KVV8 kan leverera tjänsterna till Svenska kraftnät behöver anläggningen anpassas. De investeringar som krävs kommer att göras under nästa sommars revision av biokraftvärmeverket för att kunna leverera stödtjänsterna med start hösten 2023.

– Det är viktigt för oss att bidra till elförsörjningen, att kunna erbjuda stödtjänster är ytterligare ett sätt, säger Erik Forsén.

Fakta: Frekvensstabilitet
För att elnätssystemet ska fungera måste frekvensen hela tiden hållas inom snäva gränser. Det nordiska kraftsystemet balanseras mot en frekvens på 50 Hz. Frekvensstabilitet handlar om kraftsystemets förmåga att upprätthålla en stabil frekvens efter en störning i balansen mellan produktion och förbrukning. Störningar uppkommer på grund av fel och bortkopplingar av produktion eller förbrukning. Obalanser kan också uppstå ur den naturliga, slumpmässiga (stokastisk) variation som förekommer i produktion och förbrukning. (källa: Svenska kraftnät)

Läs mer om Svenska kraftnäts stödtjänster: https://www.svk.se/om-kraftsystemet/om-systemansvaret/verktyg-for-systemdrift/stodtjanster-och-avhjalpande-atgarder/

Senast uppdaterad

  • Daniel Löfstedt
  • 2023-01-17

Kategorier