Den analys av den regionala och lokala elförsörjningen som Länsstyrelserna i Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Uppsala har lämnat över till regeringen visar på nödvändigheten av modernt system där fjärrvärme och el produceras samtidigt. 

Elförsörjningen i Sverige förändras – fjärrvärmen behövs mer än någonsin

Energi, även värme, ska alltid användas så effektivt som möjligt. Elektrifieringen av transportsektorn, utbyggnad av spårburen trafik, ökat bostadsbyggande i storstadsregionerna och etablering av stora datahallar kombineras i dagsläget med stängningar av kärnkraftverk och en ökad andel elproduktion från väderberoende  energikällor som sol och vind. 

Att producera fjärrvärme och el samtidigt genom kraftvärme är en viktig pusselbit för att tillgodose landets energibehov och samtidigt möta Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp 2045. Ett kraftvärmeverk producerar nämligen både värme och el. Det är resurseffektivt, och eftersom kraftvärmen går att planera kompletterar den utbyggnaden av den växande och vind- och solkraften.  

Många energikunder vill bidra till ett mer hållbart samhälle och säkra sitt eget energibehov genom självförsörjning och individuella lösningar. Att ta ansvar för sin egen energikonsumtion är bra men samtidigt leder fler individuella lösningar som använder el till ökad sårbarhet när efterfrågan är som störst. De lokala elnäten skulle inte klara en omfattande elektrifiering av uppvärmningen, t.ex. att fler väljer en uppvärmningslösning med värmepump. 

Här ser vi att kraftvärmen har en viktig uppgift att fylla. Den möjliggör utveckling mot ett hållbart samhälle med säkra elleveranser så att effekten finns där även under årets kallaste dagar. Vi menar, vilket ges stöd i rapporten, att kraftvärmen behöver vara förstahandsvalet där den finns tillgänglig, för att avlasta elnätet och använda energin på bästa möjliga sätt.

Fjärrvärmen balanserar utbud och efterfrågan i elnäten 

Utbyggnaden av förnybara och väderberoende energikällor kräver att det även finns anläggningar som kan leverera el när det t.ex. blåser lite och vindkraften därför inte producerar tillräckligt. Kraftvärmeproduktion kan planeras för att balansera utbud och efterfrågan i energisystemet. Det är just det som är så viktigt för vår energiförsörjning – att kraftvärmen ger pålitlig energi under alla förhållanden, även när vi behöver el och värme som mest på vintern.

Kraftvärme säkrar lokal effektefterfrågan 

Lokal elproduktion är absolut nödvändigt i exempelvis Stockholm där inmatningen av el till staden är begränsad på grund av flaskhalsar i det nationella elnätet. Fjärrvärmebranschen står för en avgörande del av landets elproduktion. Den ger dessutom lokalt producerad el vilket hjälper till att säkra eltillförseln i städerna. Om det t.ex. inte fanns fjärrvärme i Stockholm skulle det behöva distribueras ut ytterligare 1 700 MW eleffekt eller motsvarande två kärnkraftblock i ett elnät som redan idag är fullt.

Använd energin på smartast möjliga sätt

Vi utformar våra värmeprodukter så att det i första hand ska löna sig att arbeta med det som idag utmanar, och det är behovet av eleffekt när det är som kallast. Själva idén med fjärrvärme är att vi värmer hus med varmt vatten (energi som inte duger till något annat) samtidigt som vi producerar högvärdig el – både effekt och energi – som kan driva tunnelbana och ladda elbilar. Återigen: energi, även värme, ska alltid användas effektivt. Därför behövs fjärrvärmen nu mer än någonsin.

Läs mer här

Du kanske också är intresserad av:

Senast uppdaterad

  • Anna Andersson
  • 2020-09-08