EU-kommissionen meddelade idag att Stockholm Exergis bio-CCS-projekt – BECCS@STHLM (bio-CCS – Bio Energy Carbon Capture and Storage) – har valts ut till det slutgiltiga steget i urvalsprocessen för att erhålla stöd från EU:s innovationsfond. Projektet valdes ut för dess potential att bidra till omställningen av den europeiska energisektorn och möjligheten att mildra klimatförändringarna.

Med BECCS@STHLM finansierar och bygger Stockholm Exergi en fullskalig anläggning för bio-CCS vid biokraftvärmeverket KVV8 i Stockholm, som planeras att vara i drift 2025. Bio-CCS-anläggningen kommer att ha en avskiljningskapacitet på närmare 800 000 ton koldioxid per år. Kontraktsförhandlingar för transport och lagring av infångad koldioxid pågår och förväntas att vara klara i god tid före projektets investeringsbeslut som planeras till februari 2023. Konceptet för lagring planeras antingen i undervattengeologiska akvifärer eller i före detta olje- och gasfält i Nordsjön.

BECCS@STHLM var det enda bio-CCS-projektet som valdes ut av EU-kommissionen och vi ser detta som en bekräftelse på projektets kvalitet och betydelse och ser fram emot att få de sista detaljerna på plats. Från Stockholm Exergi riktar jag mitt tack till EU:s innovationsfond för deras vilja att lämna stöd till BECCS@STHLM, det är en viktig komponent för att vi ska hålla tidplanen för projektet. Vi ser fram emot att fortsätta vårt viktiga arbete för att påskynda utbyggnaden av negativa utsläpp, som rekommenderas av IPCC för att på ett avgörande sätt bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, säger Stockholm Exergis vd Anders Egelrud.

Det slutgiltiga steget som nu tar vid benämns ”Grant agreement preparation” under vilket de sista  detaljerna gås igenom och granskas av EU:s innovationsfond innan ett slutligt Grant agreement kan signeras mellan Stockholm Exergi och CINEA.

Finansieringsstrategin för Stockholm Exergis bio-CCS-anläggning baseras för närvarande på en kombination av EU-medel (som har meddelats idag), svenskt statligt stöd (som planeras att fastställas under 2022 genom en så kallad omvänd auktion) och intäkter från försäljning av negativa utsläppsrätter på en frivillig koldioxidmarknad i form av kolavskiljningscertifikat med permanent geologisk lagring samt tjänster och produkter med nollutsläpp eller negativa utsläpp. Alla dessa finansieringsströmmar kommer att krävas för att säkerställa genomförandet av projektet.

Stockholm Exergis bio-CCS-projekt får beröm av EU-kommissionen för att vara energieffektivt tack vare att spillvärmen återvinns ur processen och används för fjärrvärme samt de redan etablerade hållbara inköpen av biobränsle till biokraftvärmeverket KVV8.

Bio-CCS-anläggningen vid biokraftvärmeverket i Värtan är Stockholm Exergis första storskaliga avskiljningsprojekt för biogen koldioxid. Utifrån erfarenheten och resultatet av detta första projekt räknar företaget med att efter 2030 realisera ytterligare CCS-anläggningar vid övriga biokraftvärmeverk och avfallsförbränningsanläggningar, med potentialen att nå en total kapacitet på upp till 1,7 miljoner ton biogen koldioxid år 2045 (baserat på nuvarande energianläggningar).

OM EU:S INNOVATIONSFOND

EU:s innovationsfond är ett av världens största finansieringsprogram för demonstration av innovativ teknik som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. Fonden kommer att ge cirka 20 miljarder euro i stöd under 2020-2030, med målet att föra ut industriella lösningar på marknaden för att minska koldioxidutsläppen i Europa och stödja dess övergång till klimatneutralitet. I den första omgången ansökte totalt 311 projekt om medel och 7 projekt valdes ut för att dela på den 1,1 miljard euro som tilldelades i denna omgång. Fördelningsbeslutet av EU-kommissionen är villkorat genom undertecknandet av ett formellt finansieringsavtal mellan de två parterna. Det förväntas att ske under första kvartalet 2022.

Senast uppdaterad

  • Sara Wretborn
  • 2022-01-25