Nyckeltal januari-juni 2023

  • Nettoomsättningen uppgick till 4 638 MSEK (4 092)
  • Försäljningen uppgick till 5 233 GWh (5 262) varav 4 582 GWh (4 487) utgjordes av värme
  • Rörelseresultatet uppgick till 293 MSEK (953)
  • Resultatet efter skatt uppgick till 97 MSEK (687)

Vd-kommentar

”Rysslands invasion av Ukraina fortsätter. Det har under lång tid fört med sig ett enormt lidande, en stor förödelse och har gett en geopolitisk situation som är mer utmanande än vi har upplevt sedan andra världskriget. Det ekonomiskt tuffa läget med bland annat hög inflation och stigande räntor har bitit sig fast och vi ser en omfattande påverkan på råvarumarknaderna och de materiella flödena.

Vi ser samtidigt att utmaningarna på elmarknaden fortsätter med stora variationer mellan höga och låga elpriser. De extremt höga elpriserna som vi upplevde under 2022 har under det första halvåret 2023 sjunkit, men volatiliteten består och den kommer sannolikt att vara vår vardag under en längre period framöver.

Även i detta utmanande läge har leveranserna till våra kunder varit fortsatt stabila, mycket tack vare en flexibel produktionsapparat och proaktiv bränsleanskaffning i en turbulent marknad. Vi kan därmed ännu en gång visa att fjärrvärmen är en säker och stabil produkt som är mycket betydelsefull för samhället och som tillför viktiga nyttor till elmarknaden när elbehovet är som störst och när eleffekten behövs som mest. Vi blir därför särskilt glada när fjärrvärmen värdesätts av våra kunder. Under våren uppnådde vi ett NKI på 73,5, vilket är det bästa NKI-resultatet i vårt företags historia – det är mycket glädjande!

Det tuffa läget som vi befinner oss i påverkar hela energibranschen och Stockholm Exergi är inget undantag. Vi lämnar ett halvår bakom oss med ett svagt ekonomiskt resultat och förklaringarna ligger framför allt i de omfattande och snabba förändringarna i vår omvärld:

  • Prisuppgångarna på biobränsle är kraftiga. Det beror på att alla utflöden av biobränslen från Ryssland ströps i samband med landets invasion av Ukraina och med det ökade efterfrågan på biobränslen från Norden och Baltikum. Konsekvensen är en snabb och kraftig prisökning.
  • Det ekonomiska läget i omvärlden har minskat flödena av restavfall i samhället och det påverkar vår tjänst avfallsbehandling med energiåtervinning. Vi har under perioder haft brist på restavfall och har då periodvis ersatt avfallet med bioolja, som har ett betydligt högre pris.

Förändringarna har gått väldigt snabbt och vi jobbar strukturerat för att hitta nya flöden för att säkra produktionen och leveranserna till våra kunder. Det är fortsatt utmanande att söka nya vägar att säkra bränsletillförseln framöver vilket även påverkar kostnaderna. Detta är något som fjärrvärmemarknaden drabbas av och förstås ytterst även kunderna. Vi ser därför framöver sannolikt högre prishöjningar än normalt i hela fjärrvärmebranschen.

Samtidigt som utmaningarna är stora är det tydligt att fjärrvärmen och de nyttor som vi levererar till samhället är en hörnsten för att Stockholm och regionen ska lyckas nå sina högt uppställda klimatmål. De stora projekt som vi satsar på behövs. Vi har under 2023 med full kraft fortsatt arbeta med vårt bio-CCS-projekt. Att fånga in och lagra biogen koldioxid för att skapa minusutsläpp behövs för att vi ska lyckas hindra klimatförändringarna. De regulatoriska förändringarna som krävs har tagit längre tid än förväntat, men jag är helt övertygad om att de till slut kommer på plats då det är något som Europa och hela världen behöver.

Vi jobbar också målinriktat för att kunna bidra till att stärka elförsörjningen. Vi fortsätter att rusta vårt kraftvärmeverk KVV1 så att vi ska kunna producera mer el när behovet är som störst och härtill satsar vi på batterier. I ett samarbete med Polar Capacity kommer vi att tillföra minst 100 MW effekt som kommer att bli ett värdefullt tillskott till elsystemet.

Vi bedömer att vi har en fortsatt utmanande tid framför oss, men är fast beslutna om att vi ska fortsätta hålla uppe våra trygga och stabila leveranser. Samtidigt fortsätter vi att utveckla företaget i viktiga utvecklingsprojekt för att Stockholm Exergi ska fortsätta att vara rätt positionerade och kunna ta oss an de utmaningar som möter oss. Vår drivkraft är att leva upp till de förväntningar som våra kunder och samhället har på oss.”

Anders Egelrud

Vd, Stockholm Exergi

Läs hela delårsrapporten januari-juni 2023 här (svenska)

Läs hela delårsrapporten januari-juni 2023 här (engelska)

Senast uppdaterad

  • Jonas Collet
  • 2023-08-31