Det senaste halvåret har varit omtumlande men också intressant för oss i energibranschen. Det ansträngda läget i elsystemet påverkar i hög grad även fjärrvärmebranschen.

Det började redan i augusti när energiministern i den förra regeringen kallade fjärrvärmeföretagen och Svenska kraftnät till ett möte för att diskutera utmaningarna på elmarknaden. Budskapet var tydligt: All tillgänglig elproduktion måste aktiveras för att klara leveranserna den kommande vintern.

Diskussionen handlade om kraftvärme. Ett kraftvärmeverk är en anläggning som producerar både el och fjärrvärme samtidigt. Men trots att kraftvärme är en effektiv teknik för att producera el har utnyttjandegraden varit låg under senare år, bland annat beroende på olika styrmedel som missgynnar tekniken. Det var detta som ministern hade tagit fasta på.

En kall vinterdag används över 1700 MW el i Stockholm. Om inte fjärrvärmen fanns, och om byggnader i stället värmdes med effektiva värmepumpar, skulle elbehovet uppgå till det dubbla. Fjärrvärmen avlastar således elsystemet. Därtill kommer produktionen av el i kraftvärmeverk som under gynnsamma förhållande uppgår till över 500 MW. Sammantaget innebär detta att Stockholm Exergi bidrar med mer effekt till elsystemet än vad Sveriges största kärnkraftreaktor Oskarshamn 3 gör, som har en installerad effekt på 1450 MW.

Oron på elmarknaden har även en mer direkt påverkan på vår fjärrvärmeleverans. Det är många fastighetsägare som har hört av sig under hösten och vill byta från elvärme till fjärrvärme. Intresset för att koppla in sig på fjärrvärmenätet är väldigt stort. Att värma byggnader med fjärrvärme i stället för med el avlastar elsystemet. Detta är särskilt värdefullt under kalla vinterdagar då effektbalansen i elsystemet är som mest ansträngd.

Den situation som har uppstått till följd av kriget i Ukraina visar att Sverige och Stockholm är beroende av vad som sker i andra länder. Det nordiska elsystemet hänger ihop med elsystemet på kontinenten, vilket innebär att en bristsituation utanför landets gränser får följdverkningar också i Sverige. Även här har fjärrvärmen och kraftvärmen en central roll att spela. Det handlar om försörjningstrygghet och beredskap för kris och krig.

Stockholm Exergis kraftvärmeverk ligger i centrala Stockholm, nära konsumenterna. Detta ger möjlighet att försörja staden med el och värme även om tillförseln av el från det nationella elnätet begränsas. Stockholm Exergi har till och med en viss elberedskapsförmåga för staden, och har utöver befintliga anläggningar placerat ut mobila enheter vid samhällskritiska verksamheter ifall ett avbrott skulle inträffa.

Vi är, som sagt, inne i en både omtumlande och intressant tid. Läget i energisystemet är mycket ansträngt, och det är nu olika energilösningar visar sina styrkor och svagheter. Hur det utvecklar sig framöver är oklart. Men en sak är i alla fall är glasklar: Fjärrvärmen och kraftvärmen behövs för att hantera situationen.

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2023-01-13