”Syftet är att tydliggöra systemansvaret, öka leveranssäkerheten, skapa långsiktiga planeringsförutsättningar och att ge fossilfria kraftslag marknadsmässig ersättning för de nyttor de bidrar med till Sveriges energiförsörjning.”

uttryckte sig regeringen i samband med att den presenterade utredningen av elmarknaden i förra veckan. Den här utredningen har vi på Stockholm Exergi – och fler med oss – sett fram emot. För som elmarknaden ser ut idag sker inte de investeringar som elsystemet behöver. Det går för långsamt. El är en möjliggörare för att Sverige ska nå klimatmålen och det behövs långt mer elproduktion än vad vi har idag. Så när man idag säger att marknaden ska lösa elsystemets utveckling så kommer det inte att ske med nuvarande regelverk, eller i alla fall inte tillräckligt snabbt. Marknaden består av ekonomiskt rationella aktörer som behöver ett regelverk som är långsiktigt och tydligt för att kunna investera. Det saknas idag.

På den nya elmarknaden behövs ett tydligt systemperspektiv. Ett isolerat perspektiv löser inte de utmaningar vi står inför. För att elsystemet ska fungera behövs olika nyttor och förmågor och här måste den nya elmarknaden kunna möjliggöra en ekonomisk ersättning för dessa. Planerbar elproduktion, med förmåga att producera den eleffekt som faktiskt behövs i det ögonblick när den behövs, och rotationsenergi är två exempel på viktiga nyttor för elsystemet.  På användarsidan av systemet behöver vi också fundera på hur olika aktörer påverkar elsystemet och hur en elanvändning som bidrar på ett positivt sätt ska premieras.

En av nyckelfrågorna för utredningen kommer att bli att tydliggöra skillnaden mellan energi och effekt och visa hur de båda ska ersättas ekonomiskt. Dagens elmarknad betalar producenterna för energi och användarna betalar också för energi, men eleffekten tillskrivs inget värde som reglerna ser ut nu. Planerbar eleffekt är dock helt nödvändig för elsystemets stabilitet och om de investeringar som behövs ska komma på plats behöver vi även premiera förmågan att producera eleffekt när den verkligen behövs.

I slutändan är det centralt för elmarknadens utveckling att någon måste kunna räkna hem en investering, med rimliga antaganden och risker, för att sedan genomföra den. Stockholm Exergi ser fram emot en ökad tydlighet med långsiktiga marknadsregler som skapar förutsättningar för de investeringar som behövs för att nå såväl klimatmålen som att ha ett elsystem som är säkert, konkurrenskraftigt och som möter samhällets behov av el. Vi är fast beslutna om att vi vill fortsätta att bidra till den gröna omställningen.

Författare

Henrik Engdahl

Arbetar med produktområde el på Stockholm Exergi. Henrik arbetar med att utveckla företagets möjligheter att bidra mer till elförsörjningen och därmed stärka företagets affär kring el.

Senast uppdaterad

  • 2024-02-07