Tekniska verken har länge funderat på hur man kan utforma ett system som på ett logiskt och rationellt sätt styr avfall mot cirkulära flöden och därmed ökad resurseffektivitet. En idé för att åstadkomma just det skulle kunna vara ett ”Bonus-malus”-system som vi lite närmare beskriver i det här blogginlägget.

Vi är övertygande om att klokt utformade skatter och avgifter kan användas för att styra mot ökad resurseffektivitet på avfallsområdet.  Det är viktigt att sådana styrmedel tydligt stödjer principerna i avfallshierarkin och bidrar till att skapa en resurseffektiv hantering av såväl material- som energiråvaror.

För att åstadkomma det inom avfallsområdet krävs ett styrmedel som ger ett tydligt ekonomiskt incitament till förändring högt upp i avfallshierarkin. Det måste bland annat premiera produktdesign som minimerar uppkomsten av avfall, styra mot återanvändning och när avfallet väl uppstår ska det återvinnas på bästa möjliga sätt. Här skulle ett ”Bonus-malus system” för avfall skulle kunna spela en avgörande roll.

Grundtanken med ett ”Bonus-malus”-system för avfall är att skapa ett styrmedel som driver mot att undvika uppkomsten av avfall och samtidigt premierar bästa möjliga återvinning av det avfall som trots allt måste tas omhand. Med andra ord ska allt avfall ”straffas” genom att det beläggs med en malus. Om man sedan kan uppvisa att återvinningen av avfallet har genomförts på bästa möjliga sätt premieras det genom en bonus. I takt med att återvinningsteknikerna utvecklas bör systemet uppdateras i syfte att säkerställa att bonus verkligen premierar den bästa återvinningsmetoden för varje enskild typ av avfall.

Med ett ”Bonus-malus”-system för avfall kan vi förvänta oss avfallsförebyggande åtgärder redan i produktions och konsumtionsledet, vilket också är där insatserna verkligen gör skillnad. Genom att inkludera material insamlat genom producentansvaret skapas även en styrning som inte bara fokuserar på insamlingen utan även drivkraft mot faktiskt ökad återvinningsprestanda. På samma sätt gynnas biologisk återvinning genom att den premieras med en bonus till skillnad mot om det biologiska avfallet energiåtervinns genom förbränning. Fokus sätts därmed på den cirkulära prestanda som uppnås på riktigt istället för som tidigare utgå från organisation och administrativa gränser.

Principskiss över ”Bonus-malus”-system för avfall:

Malus-delen

  • Avgift betalas för allt avfall (inklusive producentansvar).
  • Grundprincipen är att avgiften tas ut när avfallet uppstår.
  • Beroende på typ av avfallsfraktion skulle avgiften kunna tas ut redan i ett tidigare led (exempelvis för förpackningar, elektronik, textil etc.).
  • Möjlighet att införa avgiften gradvis för utvalda fraktioner.

Bonusdelen

  • Genom en bonus för ”bästa möjliga återvinning” främjas effektiv återvinning och icke återvinningsbart material bestraffas.
  • Energiåtervinning av restavfall erhåller inte bonus i syfte att styra mot mesta möjliga materialåtervinning.
  • Ju större användning av återvunnet och/eller återvinningsbart material desto lägre kostnad för producent/konsument, vilket i sin tur främjar ett resurseffektivt beteende.

Hanteringen av transaktionerna i ett ”Bonus-malus”-system kräver självfallet en fortsatt analys i syfte att ge så bra signaler som möjligt till producenter och avfallslämnare. Vi är dock övertygade om att förutsättningarna är goda för att det här systemet lägger grunden för ett effektivt styrmedel i samhällets strävan mot en cirkulär ekonomi.

Till skillnad mot avfallsförbränningsskatten kommer det här systemet skapa en tydlig drivkraft mot ständiga förbättringar i syfte nå bästa möjliga återvinning och minsta möjliga värdeförlust i materialströmmarna. Från Tekniska verkens perspektiv skulle det här definitivt möjliggöra ytterligare insatser i syfte att få bort ”bonus-berättigat” material som idag går till energiåtervinning.

Regeringens nyligen publicerade strategi för cirkulära ekonomi pekar ut inriktningen för det arbete som behöver göras för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller, samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Ett ”Bonus-malus”-system för svensk avfallshantering är ett konkret förslag som skulle kunna ge ett avsevärt bidrag till en sådan utveckling.

Klas Gustafsson
Vice VD, Tekniska verken i Linköping AB (Publ)

Författare

Charlotte Lindevall

Senast uppdaterad

  • 2021-04-30